Registrovať | Galéria | 7 aktívnych návštevníkov 
PLUSK
SVP, š.p.  


 MENU
 Úvodná stránka
 Organizačná štruktúra
 Aktuality
 Kalendár akcií
 Kontakty
 Informácie z masmédií
 Povodne
 Odkazy
 Stavy a prietoky
 Dokumenty
 Výročné správy
 Združenie zamestnávateľov vo VH
 Verejné obstarávanie, profil verejného obstarávatela
 Sprístupňovanie informácií
 Zákon 546/2010 Z. z.
 Ceny za poskytovanie regulovaných vodohospodárskych služieb
 MPOMPRSR
 Zákon 3/2010Z.z. o NIPI
 Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

 Hľadať
  
 

VUVH

 

Podrobné informácie o aktuálnej povodňovej situácii nájdete na stránke SHMÚ.


OZ Bratislava  OZ Piešťany  OZ Banská Bystrica  OZ Košice

Kto sme

Vitajte na stránke Slovenského vodohospodárskeho podniku - správcu vodných tokov a povodí na Slovensku. SVP je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR, čl. 4 je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodne toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

SVP má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prirodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2.

Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára akoby strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosferických zrážok z nášho územia odteká. To spolu s nerovnomerným výskytom vody v čase a priestore predurčuje vodohospodársku situácia našej krajiny. Pre Slovenský vodohospodársky podnik takto už sama príroda určuje jednu z priorít jeho činnosti – zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v období prebytku pre obdobie jej nedostatku.

V čase hroziacich globálnych zmien klímy Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve našej krajiny pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.Medzinárodná konferencia Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“

Medzinárodná konferencia Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“

a

Oznámenie k obchodnej verejnej súťaži č.3.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika, IČO: 36 022 047 ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o racionálnom využívaní výhradného ložiska a o nájme kameňolomu, zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a zmluvy o budúcej zmluve vyhlásenej vyhlasovateľom pod registračným číslom obchodnej verejnej súťaže OVS-OZBA-ZD-K-1/2015 v súlade s bodom I.10.2. časti podmienok obchodnej verejnej súťaže označenej A. Pokyny na vypracovanie návrhu predlžuje minimálnu lehotu viazanosti návrhov uvedenú v bode I.10.1. časti podmienok obchodnej verejnej súťaže označenej A. Pokyny na vypracovanie návrhu do 31.08.2016. Súčasne vyhlasovateľ predlžuje aj lehotu na oznámenie vybraného návrhu uvedenú v bode VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže do 31.08.2016. Nové znenie bodu I.10.1. časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Návrhy navrhovateľov zostávajú platné počas minimálnej lehoty viazanosti návrhov do 31. augusta 2016. Táto lehota viazanosti návrhov sa predlžuje o dobu konania príslušného orgánu štátnej banskej správy vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru podľa Zmluvy o prevode dobývacieho priestoru.“ Nové znenie bodu VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Vyhlasovateľ je povinný po vyhodnotení návrhov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení navrhovateľov a po odoslaní všetkých oznámení o odmietnutí návrhov bezodkladne písomne oznámiť všetkým navrhovateľom, ktorých návrhy neboli vylúčené, výsledok vyhodnotenia návrhov, vrátane poradia navrhovateľov. Lehota na oznámenie vybraného návrhu uplynie dňa 31. augusta 2016. Úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho návrh na uzavretie Zmlúv prijíma. Neúspešnému navrhovateľovi oznámi, že neuspel a dôvody odmietnutia jeho návrhu. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného navrhovateľa alebo navrhovateľov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatého návrhu.“

Oznámenie k obchodnej verejnej súťaži č.2.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika, IČO: 36 022 047 ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o racionálnom využívaní výhradného ložiska a o nájme kameňolomu, zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a zmluvy o budúcej zmluve vyhlásenej vyhlasovateľom pod registračným číslom obchodnej verejnej súťaže OVS-OZBA-ZD-K-1/2015 v súlade s bodom I.10.2. časti podmienok obchodnej verejnej súťaže označenej A. Pokyny na vypracovanie návrhu predlžuje minimálnu lehotu viazanosti návrhov uvedenú v bode I.10.1. časti podmienok obchodnej verejnej súťaže označenej A. Pokyny na vypracovanie návrhu do 29.04.2016. Súčasne vyhlasovateľ predlžuje aj lehotu na oznámenie vybraného návrhu uvedenú v bode VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže do 29.04.2016. Nové znenie bodu I.10.1. časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Návrhy navrhovateľov zostávajú platné počas minimálnej lehoty viazanosti návrhov do 29. apríla 2016. Táto lehota viazanosti návrhov sa predlžuje o dobu konania príslušného orgánu štátnej banskej správy vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru podľa Zmluvy o prevode dobývacieho priestoru.“ Nové znenie bodu VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Vyhlasovateľ je povinný po vyhodnotení návrhov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení navrhovateľov a po odoslaní všetkých oznámení o odmietnutí návrhov bezodkladne písomne oznámiť všetkým navrhovateľom, ktorých návrhy neboli vylúčené, výsledok vyhodnotenia návrhov, vrátane poradia navrhovateľov. Lehota na oznámenie vybraného návrhu uplynie dňa 29. apríla 2016. Úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho návrh na uzavretie Zmlúv prijíma. Neúspešnému navrhovateľovi oznámi, že neuspel a dôvody odmietnutia jeho návrhu. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného navrhovateľa alebo navrhovateľov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatého návrhu.“

Oznámenie k obchodnej verejnej súťaži

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika, IČO: 36 022 047 ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o racionálnom využívaní výhradného ložiska a o nájme kameňolomu, zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a zmluvy o budúcej zmluve vyhlásenej vyhlasovateľom pod registračným číslom obchodnej verejnej súťaže OVS-OZBA-ZD-K-1/2015 v súlade s bodom I.10.2. časti podmienok obchodnej verejnej súťaže označenej A. Pokyny na vypracovanie návrhu predlžuje minimálnu lehotu viazanosti návrhov uvedenú v bode I.10.1. časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže do 15.1.2016. Súčasne vyhlasovateľ predlžuje aj lehotu na oznámenie vybraného návrhu uvedenú v bode VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže do 15.1.2016. Nové znenie bodu I.10.1. časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Návrhy navrhovateľov zostávajú platné počas minimálnej lehoty viazanosti návrhov do 15. januára 2016. Táto lehota viazanosti návrhov sa predlžuje o dobu konania príslušného orgánu štátnej banskej správy vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru podľa Zmluvy o prevode dobývacieho priestoru.“ Nové znenie bodu VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Vyhlasovateľ je povinný po vyhodnotení návrhov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení navrhovateľov a po odoslaní všetkých oznámení o odmietnutí návrhov bezodkladne písomne oznámiť všetkým navrhovateľom, ktorých návrhy neboli vylúčené, výsledok vyhodnotenia návrhov, vrátane poradia navrhovateľov. Lehota na oznámenie vybraného návrhu uplynie dňa 15. januára 2016. Úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho návrh na uzavretie Zmlúv prijíma. Neúspešnému navrhovateľovi oznámi, že neuspel a dôvody odmietnutia jeho návrhu. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného navrhovateľa alebo navrhovateľov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatého návrhu.“

Obchodná verejná súťaž OVS-OZBA-ZD-K-1/2015

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika, IČO: 36022047, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o racionálnom využívaní výhradného ložiska a o nájme kameňolomu, zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a zmluvy o budúcej zmluve.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik vedie vyhlásenú obchodnú verejnú súťaž pod spisovým číslom OVS-OZBA-ZD-K-1/2015. Týmto vyhlasovateľ, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyzýva na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie zmluvy o racionálnom využívaní výhradného ložiska a o nájme kameňolomu, zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a zmluvy o budúcej zmluve. Výzva a podmienky obchodnej verejnej súťaže sú nasledovné (vrátane všetkých súborov a súborov na podstránkach na ktoré odkazujú hypertextové odkazy uvedené nižšie.


>> Viac Archív
 POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM 
 Ceframe memorandum 2013 
 Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013  
 Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska 
 

projekty