Registrovať | Galéria | 3 aktívnych návštevníkov 
PLUSK
SVP, š.p.  


 MENU
 Úvodná stránka
 Organizačná štruktúra
 Aktuality
 Kalendár akcií
 Kontakty
 Informácie z masmédií
 Povodne
 Odkazy
 Stavy a prietoky
 Dokumenty
 Výročné správy
 Združenie zamestnávateľov vo VH
 Verejné obstarávanie, profil verejného obstarávatela
 Sprístupňovanie informácií
 Zákon 546/2010 Z. z.
 Ceny za poskytovanie regulovaných vodohospodárskych služieb
 MPOMPRSR
 Zákon 3/2010Z.z. o NIPI
 Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

 Hľadať
  
 

VUVH

 

Podrobné informácie o aktuálnej povodňovej situácii nájdete na stránke SHMÚ.


OZ Bratislava  OZ Piešťany  OZ Banská Bystrica  OZ Košice

Kto sme

Vitajte na stránke Slovenského vodohospodárskeho podniku - správcu vodných tokov a povodí na Slovensku. SVP je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR, čl. 4 je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodne toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

SVP má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prirodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2.

Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára akoby strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosferických zrážok z nášho územia odteká. To spolu s nerovnomerným výskytom vody v čase a priestore predurčuje vodohospodársku situácia našej krajiny. Pre Slovenský vodohospodársky podnik takto už sama príroda určuje jednu z priorít jeho činnosti – zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v období prebytku pre obdobie jej nedostatku.

V čase hroziacich globálnych zmien klímy Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve našej krajiny pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.Výberove konanie na funkciu generálneho riaditeľa SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p.
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako zakladateľ štátneho podniku Slovensky vodohospodársky podnik, štátny podnik vypisuje v zmysle zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku výberové konanie na obsadenie pozície generálny riaditeľ štátneho podniku Slovensky vodohospodársky podnik, štátny podnik so sídlom v Banskej Štiavnici

Výberove konanie na funkciu generálneho riaditeľa SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š. p.

http://www.minzp.sk/o-nas/pracovne-prilezitosti/ine/ine.html

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika, IČO: 36 022 047, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Pš, vložka č.713/S ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže v súlade s bodom VI.1.2. časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže a § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zrušuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o racionálnom využívaní výhradného ložiska a o nájme kameňolomu, zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a zmluvy o budúcej zmluve vyhlásenú vyhlasovateľom dňa 31. júla 2015 pod číslom OVS-OZBA-ZD-K-1/2015.

Medzinárodná konferencia Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“

Medzinárodná konferencia Prechod na zelené hospodárstvo „T2gE – Transition to the Green Economy“

a

Oznámenie k obchodnej verejnej súťaži č.3.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika, IČO: 36 022 047 ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o racionálnom využívaní výhradného ložiska a o nájme kameňolomu, zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a zmluvy o budúcej zmluve vyhlásenej vyhlasovateľom pod registračným číslom obchodnej verejnej súťaže OVS-OZBA-ZD-K-1/2015 v súlade s bodom I.10.2. časti podmienok obchodnej verejnej súťaže označenej A. Pokyny na vypracovanie návrhu predlžuje minimálnu lehotu viazanosti návrhov uvedenú v bode I.10.1. časti podmienok obchodnej verejnej súťaže označenej A. Pokyny na vypracovanie návrhu do 31.08.2016. Súčasne vyhlasovateľ predlžuje aj lehotu na oznámenie vybraného návrhu uvedenú v bode VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže do 31.08.2016. Nové znenie bodu I.10.1. časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Návrhy navrhovateľov zostávajú platné počas minimálnej lehoty viazanosti návrhov do 31. augusta 2016. Táto lehota viazanosti návrhov sa predlžuje o dobu konania príslušného orgánu štátnej banskej správy vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru podľa Zmluvy o prevode dobývacieho priestoru.“ Nové znenie bodu VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Vyhlasovateľ je povinný po vyhodnotení návrhov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení navrhovateľov a po odoslaní všetkých oznámení o odmietnutí návrhov bezodkladne písomne oznámiť všetkým navrhovateľom, ktorých návrhy neboli vylúčené, výsledok vyhodnotenia návrhov, vrátane poradia navrhovateľov. Lehota na oznámenie vybraného návrhu uplynie dňa 31. augusta 2016. Úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho návrh na uzavretie Zmlúv prijíma. Neúspešnému navrhovateľovi oznámi, že neuspel a dôvody odmietnutia jeho návrhu. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného navrhovateľa alebo navrhovateľov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatého návrhu.“

Oznámenie k obchodnej verejnej súťaži č.2.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika, IČO: 36 022 047 ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o racionálnom využívaní výhradného ložiska a o nájme kameňolomu, zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a zmluvy o budúcej zmluve vyhlásenej vyhlasovateľom pod registračným číslom obchodnej verejnej súťaže OVS-OZBA-ZD-K-1/2015 v súlade s bodom I.10.2. časti podmienok obchodnej verejnej súťaže označenej A. Pokyny na vypracovanie návrhu predlžuje minimálnu lehotu viazanosti návrhov uvedenú v bode I.10.1. časti podmienok obchodnej verejnej súťaže označenej A. Pokyny na vypracovanie návrhu do 29.04.2016. Súčasne vyhlasovateľ predlžuje aj lehotu na oznámenie vybraného návrhu uvedenú v bode VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže do 29.04.2016. Nové znenie bodu I.10.1. časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Návrhy navrhovateľov zostávajú platné počas minimálnej lehoty viazanosti návrhov do 29. apríla 2016. Táto lehota viazanosti návrhov sa predlžuje o dobu konania príslušného orgánu štátnej banskej správy vo veci udelenia predchádzajúceho súhlasu na zmluvný prevod dobývacieho priestoru podľa Zmluvy o prevode dobývacieho priestoru.“ Nové znenie bodu VI.1.1 časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže je nasledovné: „Vyhlasovateľ je povinný po vyhodnotení návrhov a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení navrhovateľov a po odoslaní všetkých oznámení o odmietnutí návrhov bezodkladne písomne oznámiť všetkým navrhovateľom, ktorých návrhy neboli vylúčené, výsledok vyhodnotenia návrhov, vrátane poradia navrhovateľov. Lehota na oznámenie vybraného návrhu uplynie dňa 29. apríla 2016. Úspešnému navrhovateľovi oznámi, že jeho návrh na uzavretie Zmlúv prijíma. Neúspešnému navrhovateľovi oznámi, že neuspel a dôvody odmietnutia jeho návrhu. V oznámení uvedie identifikáciu úspešného navrhovateľa alebo navrhovateľov, informáciu o charakteristikách a výhodách prijatého návrhu.“ Archív
 Oznámenie k obchodnej verejnej súťaži  
 Obchodná verejná súťaž OVS-OZBA-ZD-K-1/2015 
 POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM 
 Ceframe memorandum 2013 
 Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013  
 Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska 
 

projekty