Registrovať | Galéria | 5 aktívnych návštevníkov 
PLUSK
SVP, š.p.  


 MENU
 Úvodná stránka
 Organizačná štruktúra
 Aktuality
 Kalendár akcií
 Kontakty
 Informácie z masmédií
 Povodne
 Odkazy
 Stavy a prietoky
 Dokumenty
 Výročné správy
 Združenie zamestnávateľov vo VH
 Verejné obstarávanie, profil verejného obstarávatela
 Sprístupňovanie informácií
 Zákon 546/2010 Z. z.
 Ceny za poskytovanie regulovaných vodohospodárskych služieb
 MPOMPRSR
 Zákon 3/2010Z.z. o NIPI
 Pracovné ponuky
 

 Login
   
    
 Pamätať si
Registrovať

Zabudli ste heslo?
 

 Hľadať
  
 

VUVH

 

Podrobné informácie o aktuálnej povodňovej situácii nájdete na stránke SHMÚ.


OZ Bratislava  OZ Piešťany  OZ Banská Bystrica  OZ Košice

Kto sme

Vitajte na stránke Slovenského vodohospodárskeho podniku - správcu vodných tokov a povodí na Slovensku. SVP je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR, čl. 4 je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodne toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

SVP má celoštátnu pôsobnosť so štyrmi odštepnými závodmi, zriadenými na báze prirodzených povodí. Spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km. Celková plocha povodí je 49 015 km2.

Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára akoby strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosferických zrážok z nášho územia odteká. To spolu s nerovnomerným výskytom vody v čase a priestore predurčuje vodohospodársku situácia našej krajiny. Pre Slovenský vodohospodársky podnik takto už sama príroda určuje jednu z priorít jeho činnosti – zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v období prebytku pre obdobie jej nedostatku.

V čase hroziacich globálnych zmien klímy Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve našej krajiny pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.Hotel Meander

Tešíme sa na Vás v hoteli Meander Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., vás pozýva do krásneho prostredia Vysokých Tatier, kde v nadmorskej výške 900 m. n. m. len pár kilometrov od Štrbského plesa môžete príjemne zrelaxovať v našom hoteli Meander. Naše priestory sú vhodné nielen na súkromnú rekreáciu ale i na organizovanie firemných akcií, semináre, školenia a konferencie. Bližšie informácie získate na recepcii hotela na telefónnom čísle 052/478 10 51.

Akciová ponuka 2017
Pultové ceny 2017
Cenník ubytovania 2017- SVP

Konferencia Mestá a voda/ Conference Cities & Water

a

Sprievodný program konferencie Mestá a voda

Projekt TELEDAN – Slovensko-maďarský hydrologický informačný portál na toku Dunaj a jeho prítokoch

a

Cieľ projektu: rozšírenie a skvalitnenie hydrologických telemetrických systémov v prihraničnej oblasti Dunaja a sprístupnenie operatívnych hydrologických údajov pre laickú ako aj odbornú verejnosť (predpovedné služby, organizácie vykonávajúce povodňové zabezpečovacie a záchranné práce, plavebné orgány, atď...) prostredníctvom internetu.

Začiatok realizácie projektu: 1. 10. 2012
Ukončenie realizácie projektu: 30. 9. 2014
Výška podpory ERDF: 557 387, 50 €
Európsky fond regionálneho rozvoja
Cezhraničný partner: Severo-zadunajské riaditeľstvo vodného hospodárstva so sídlom v Győri/ Észak-dunántúli, Vízügyi Igazgatóság, Gyõr (ÉDUVÍZIG)

Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v roku 2015

a

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik so sídlom Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika, IČO: 36 022 047, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Pš, vložka č.713/S ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže v súlade s bodom VI.1.2. časti A. Pokyny na vypracovanie návrhu podmienok obchodnej verejnej súťaže a § 283 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zrušuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o racionálnom využívaní výhradného ložiska a o nájme kameňolomu, zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a zmluvy o budúcej zmluve vyhlásenú vyhlasovateľom dňa 31. júla 2015 pod číslom OVS-OZBA-ZD-K-1/2015.

POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM

POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM

a

Ceframe memorandum 2013

CEFRAME Memorandum 2013

a

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013
a

Mapy povodňového ohrozenia a mapy povodňového rizika vodných tokov Slovenska
a

Floods Directive (2007/60/EC) Reporting

Reporting of spatial data for the Floods Directive

ŠOPSR- licencia k hranice ÚEV, CHVÚ, MCHÚ, VCHÚ, BEV pre MPR

SHMÚ - poskytnutie dát pre MPR

VÚVH - poskytnutie dát pre MPR

ŠÚ - poskytnutie dát pre MPR
aprojekty