262 Views

Dňa 24. 11. 2017 sa uskutočnila malá odborná konferencia pri príležitosti 60. výročia uvedenia vodných stavieb Krpeľany – Sučany – Lipovec do prevádzky. Konferencia bola užšom kruhu vodohospodárov, energetikov, predstaviteľov samosprávy a štátnej správy. Návštevou nás poctil aj emeritný profesor STU Bratislava, Ing. Jozef Hulla, DrSc., ktorý sa podieľal na riešení viacerých problémov, ktoré sa na vodnej stavbe (VS) Krpeľany v minulosti vyskytli, niektoré spomenul aj vo svojom príhovore.

Konferencia sa niesla hlavne v odbornom duchu. V úvode  Ing. Róbert Hok, riaditeľ Správy povodia horného Váhu Ružomberok SVP, š. p. spomenul technické parametre vodných stavieb a vyzdvihol spoluprácu s partnerskými organizáciami Vodohospodárskou výstavbou, š. p. a Vodnými elektrárňami Trenčín, predstaviteľmi zainteresovaných miest a obcí a vyzdvihol spoluprácu so Stavebnou fakultou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorá vychováva budúcich vodohospodárov. 

Odbornú prezentáciu o vodných stavbách Krpeľany, Sučany a Lipovec mal Ing. Peter Caban, vedúci úseku správy povodia.  Ukázal fotografie z výstavby, priebeh realizácie opráv na derivačnom kanáli Krpeľany – Sučany – Lipovec, poukázal na možné problémy a zaspomínal na to, ako sa rokmi praxe naučili manipulovať na Oravskej priehrade s vodou tak, aby zabránili tvorbe ľadovcov a následným ľadochodom pomocou tzv. nadlepšovania, ktoré spočíva v prepúšťaní vody dnovým výpustom, kadiaľ tečie voda o cca 3 stupne teplejšia ako je na hladine alebo pod ľadom, a tým dosiahnu mierne oteplenie, ktoré zabráni tvorbe, ba dokonca aj rozruší ľadovce, ktoré by sa usadili na sútoku Oravy a Váhu v Kraľovanoch, ktoré sú len kúsok od Krpelian.

S príhovormi vystúpili  aj hostia – primátor mesta Turany Ing. Miroslav Blahušiak, prednosta Okresného úradu Martin Mgr. Marcel Maťovčík, Ing. Andrej  Kasana, PhD. z Vodohospodárskej výstavby, z úseku technicko-bezpečnostného dohľadu, Ing. Ladislav Zaúkolec z Vodných elektrární Trenčín a Ing. Jozef Hulla, DrSc. z STU Bratislava.

Vodná stavba Krpeľany bola uvedená do skúšobnej prevádzky 5.12.1957 a je súčasťou tzv. Horno-vážskej kaskády, ktorá pozostáva z 3 stupňov: Krpeľany – Sučany – Lipovec. Účelom týchto vodných stavieb je predovšetkým využívanie energie rieky Váh na výrobu elektrickej energie v úseku medzi Kraľovanmi a Lipovcom, ako aj čiastočné zníženie prietokov veľkých vôd v koryte Váhu a priľahlom úseku. Stupeň Krpeľany je vybudovaný tesne pod sútokom Oravy a Váhu a je prvým, riadiacim stupňom najvyššie položenej derivačnej kaskády vodných elektrární na Váhu. Odtiaľ je voda odvádzaná derivačným kanálom k druhému stupňu VS Sučany (v prevádzke od 13. 12. 1958). Zo Sučian pokračuje derivačný kanál po VS Lipovec (uvedená do prevádzky 26. 10. 1960) a je posledným stupňom na derivačnom kanáli Krpeľany-Sučany-Lipovec. Pod touto vodnou elektrárňou je derivačný kanál zaústený do koryta Váhu.

Zaujímavosťou je, že rok po vybudovaní tejto kaskády (r. 1958) udrela vlna 100 ročnej vody, ktorá dosahovala prietok až 1904 m³/s pričom stály prevádzkový prietok predstavuje 210 m³/s. Stavba obstála „na výbornú“, dokonca zabránila nevyčísliteľným škodám na ľudských životoch a domovoch obyvateľov priľahlých obcí.