376 Views

Spolupráca medzi Správou povodia Bodrogu a Súkromnou strednou odbornou školou DSA v Trebišove pokračuje aj v školskom roku 2017/2018. V odbore „technik, vodár, vodohospodár“ pribudlo v prvom ročníku viac študentov ako vlani a počas Dňa otvorených dverí školy druháci spolu s  prvákmi prezentovali v októbri svoj odbor deviatakom základných škôl. Druháci sa s deviatakmi podelili aj o svoje vodohospodárske skúsenosti, ktoré „nabrali“ aj počas odbornej praxe a exkurzií. V máji totiž navštívili čerpacie stanice Kamenná Moľva, Čičarovce, Streda nad Bodrogom a Pavlovce nad Uhom, zoznámili sa s prestavbou pravobrežnej hrádze Ondavy (rkm 7,070 – 14,200) a vyskúšali si aj rôzne spôsoby vrecovania pre sanáciu priesakov a výverov zemných hrádzí. Počas Dňa otvorených dverí SSOŠ DSA si deviataci vyskúšali aj vodohospodársku interaktívnu hru Hydrogénius, ktorá má u študentov na škole mimoriadny ohlas.

Študenti SSOŠ DSA – budúci vodohospodári sa v novom školskom roku zúčastnili už aj na „Burze informácií“, ktorú usporiadal ÚPSVaR v Trebišove. Akcia bola zameraná najmä na prezentácie stredných škôl v okrese Trebišov a priblíženie ich študijných odborov. Burza informácií bola určená prevažne pre žiakov 9. ročníka základných škôl a ich rodičov, ktorých za krátky čas čaká rozhodovanie „kam na strednú školu“. Deviatakom zo základných škôl študenti s vodohospodárskeho vzdelávacieho odboru DSA prezentovali výrobky z odbornej praxe, ponúkali ukážku určovania pH vody, ako aj hravou formou ponúkali žiakom jednoduché tajničky o vode.

Propagácia učebného odboru Technik vodár, vodohospodár