372 Views

Pridajte sa k nám a pomôžte Klátovskému ramenu!

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Stavebná fakulta Technickej univerzity v BratislaveOZ Zelené dedičstvo – Zöld örökség začínajú revitalizovať Klátovské rameno.

Spoločne začneme zberom smetí (pozvánka) v okolí Klátovského ramena v piatok 6.5.2022. Stretneme sa o 07:30 pri futbalovom ihrisku v obci Trhová-Hradská a rozdelíme si úlohy.

Spolu s partnermi sme už zmapovali prvé skládky nelegálneho odpadu v okolí Klátovského ramena (viď. krížiky na obrázku):

2022_5_5_Čistíme_brehy_Klátovského_ramena_obr1

Ak máte záujem sa k nám pridať, zatelefonujte na číslo 0911/522044 nahláste počet účastníkov.

Zberom smetí a odpadu, ktorý nepatrí do okolia Klátovského ramena a k nemu priľahlých ramien Čótfy a Soliarov, tak spoločne oslávime aj Deň Zeme, ktorý každoročne pripadá na 22. apríla. Veríme, že takýchto čiernych skládok bude aj vďaka vám, obyvateľom Žitného ostrova, stále menej a menej!

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre požiadala v marci 2021 o projektový grant z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci programu SK-Klíma a predložila žiadosť s názvom „Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075“. Na základe odporúčania odbornej komisie pre program „Zmierňovanie a prispôsobenie sa zmene klímy“ bola dňa 26.10.2021 Rozhodnutím ministra životného prostredia SR žiadosť o projekt schválená.

Už v novembri 2021 sa začalo s prvými spoločnými rekognoskáciami tohto územne komplikovaného chráneného územia a dvoch ramien Čótfa a Soliare. Jedná sa o územie európskeho významu a maloplošné chránené územie V. stupňa ochrany.

ŠOP SR, CHKO Dunajské Luhy je odbornou organizáciou dohliadajúcou na správnosť ekologických riešení a participuje aj na rekognoskácii prírodných prvkov územia, ktoré môžu mať pozitívny ale aj negatívny vplyv na zachovanie Klátovského ramena pre budúce generácie. Aj 22.3.2022 sa symbolicky pri príležitosti Svetového dňa vody konala rekognoskácia jedného z ramien, ramena Čótfa, za účasti CHKO Dunajské Luhy a OZ Zelené dedičstvo – Zöld örökség.

2022_5_5_Čistíme_brehy_Klátovského_ramena_obr2

Najbližšie pripravujeme aj osvetovú akciu s deťmi základných škôl zo Žitného ostrova venovanú rybám Klátovského ramena.

Informácie o projekte:
Kód projektu: ACC04P05
Názov projektu: Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075
Program: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma)
Prijímateľ grantu: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Partneri projektu: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Slovenská technická univerzita, Stavebná fakulta v Bratislave a OZ Zelené dedičstvo – Zöld örökség
Začiatok realizácie: 22.2.2022
Trvanie projektu: 30.4.2024
Miesto realizácie: Trnavský kraj, okres Dunajská streda, SR
Celkové oprávnené výdavky: 936 657 EUR

Projekt „Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075“ získal grant z Nórska v sume 755 228 EUR. Projekt je spolufinancovaný v sume 133 275 EUR zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Cieľom projektu je zlepšenie stavu a obnova prirodzených biotopov mokradí lužných lesov v oblasti katastrálnych území obcí Dolná Potôň, Dolné Topoľníky, Dunajský Klátov, Horné Mýto, Horné Topoľníky, Jahodná, Malé Blahovo, Ohrady, Trhová Hradská, Veľké Blahovo a Vydrany.

Pokrýva územie Národnej prírodnej rezervácie Klátovské rameno, ktorá patrí medzi navrhované územia európskeho významu s kódom SKUEV0075. Je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Klátovské rameno bolo v minulosti bočným ramenom Malého Dunaja. Mokraď má dĺžku cca 30 km a rozlohu 2721250 m2. Vplyvom ľudských zásahov je lokalita ovplyvnená zmeneným vodným režimom a zmeny sú stále zreteľnejšie aj vplyvom klimatických zmien.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencie schopnosť,
#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby,
#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo,
#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva,
#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti.

Bližšie informácie o jednotlivých partneroch projektu nájdete na:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, https://www.uniag.sk/
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, https://www.svp.sk/
Stavebná fakulta Technickej univerzity v Bratislave, https://www.svf.stuba.sk/
OZ Zelené dedičstvo – Zöld örökség, https://www.facebook.com/groups/292726671881520

Tlačová správa: Zber smetí v okolí Klátovského ramena

Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov.

Všetky projekty sú vo výške 15 % spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk.