383 Views

Viac ako 200 vriec komunálneho odpadu vyzbierali pracovníci Závodu Vodné dielo Gabčíkovo 27. marca 2017 na hrádzach vodného diela v úseku od Čunova po Gabčíkovo. Sanitárny deň na ozdravenie a skrášlenie okolia na frekventovanom území zamestnanci Slovenského vodohospodárskeho podniku, Závod VD Gabčíkovo zorganizovali pri príležitosti Dňa Zeme, ktorý si každoročne pripomíname 22. apríla. Pri čistení pracovníci našli aj 4 veľké kanistry. „Odpad sme odviezli na skládku v Dolnom Štále. Väčšinu odpadu tvorili pet fľaše“, povedal riaditeľ závodu Ing. Stanislav Fialík. Opäť sa teda potvrdzuje, že ľuďom stále nie je zaťažko plnené fľaše do prírody priniesť a takmer nič nevážiace prázdne obaly v nej zahodiť a nechávať pre ostatných ako memento svojej pohodlnosti a bezohľadnosti.

Medzinárodný Deň Zeme je ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a diskusiu o možných riešeniach. História Dňa Zeme siaha do roku 1969, keď už v tom čase bolo cieľom zvýšiť energetickú účinnosť, recyklovať odpadky a hľadať obnoviteľné zdroje energie. V modernej dobe Deň Zeme sprevádzajú ekologické aktivity dobrovoľníkov na odľahčenie našej planéty od odpadkov, ktoré sú negatívnym sprievodným znakom súčasnej civilizácie.