259 Views

Stretnutia sa zúčastnilo 41 účastníkov zo štátnej a verejnej správy,  oblasti vedy a výskumu, samosprávy a z Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré je asociovaným partnerom projektu

Realizátori projektu zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. a Global Water Partnerschip – Central and Eastern Europe predstavili doteraz dosiahnuté výsledky projektu: Multikriteriálna analýza, Koncepčný plán, vyvinuté nástroje a ich testovanie, Statická a dynamická metóda hodnotenia efektívnosti, Katalóg opatrení a Systém pre podporu rozhodovania.

V diskusii účastníci stretnutia hodnotili výsledky projektu  z pohľadu ich aplikácie v praxi a ich pripomienky a postrehy budú využité pre vypracovanie akčného plánu pilotného povodia Blh a pre proces integrácie prírode blízkych malých opatrení na zadržiavanie vody v krajine do národných politík.

Agenda stretnutia: