673 Views

NFP310020M583 – Makov – úprava toku Kysuca

 

OPKZP-PO2-SC211-2017-21 – 21. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

 

Stručný popis projektu

Tok Kysuca pretekajúci obcou Makov sa v čase intenzívnej zrážkovej činnosti a topenia snehu vybrežuje, čím v intraviláne obce a v okolí spôsobuje opakovanými povodňami významné škody na majetku, poľnohospodárskej pôde a potenciálne môže ohroziť aj ľudské zdravie. Úpravou toku v celkovej dĺžke 485 m sa zabezpečí prevedenie prietoku Q100, a tým sa zvýši protipovodňová ochrana obce a umožní jej územný a hospodársky rozvoj. Projekt zabezpečí ochranu 19 obyvateľov bezprostredne ohrozených povodňami a zabráni povodňovým škodám v hodnote presahujúcej 6,6 mil. €.

 

Popis východiskovej situácie

Predmetom stavby je realizácia protipovodňovej úpravy na toku Kysuca v rámci intravilánu obce Makov. Obec Makov leží v doline rieky Kysuca, medzi Javorníkmi a Turzovskou vrchovinou. Obec s rozlohou 4500 ha sa nachádza v severovýchodnej časti okrasu Čadca. Na západe hraničí s Českou republikou. Celé územie má vrchovitý až hornatý charakter. Rieka Kysuca pramení na severnom svahu Veľkého Javorníka, západne od Makova. Koryto rieky, ktorá nemá príliš veľký spád, je pomerne široké, so zarastenými brehmi. Kysuca má prevažne štrkovité riečisko s výskytom balvanov. Kysuca je súčasťou čiastkového povodia Váhu. V úseku od rkm 30,80 po rkm 65,60 je tok v zmysle vyhlášky 525/2002 Z.z., zaradený medzi vodárenské toky. Záujmový priestor je vymedzený tokom Kysuca v dĺžke cca 0,50 km. Navrhovaná úprava začína pod premostením na štátnej ceste II/487 (na sútoku s Holackým potokom) v rkm 56,315 a končí napojením na jestvujúci ľavostranný oporný múr v rkm 56,800. Celková dĺžka úpravy je 485 m. Veľký špecifický odtok (s ohľadom na flyšový a najmä odlesnený podklad) sa počas prívalových  dažďov prejavuje častejšími povodňami, ktoré spôsobujú značné škody na jestvujúcej zástavbe. Zvýšené prietoky majú zároveň za následok eróziu svahov, najmä v nárazových brehoch, čo spôsobuje lokálnu nestabilitu s možným ohrozením blízkej zástavby a infraštruktúry obce. Kapacitu súčasného stavu na toku zároveň výrazne ovplyvňuje jestvujúce premostenie na komunikácii III tr.  (III/2021) v správe VÚC Žilina, s nevyhovujúcou prietočnou kapacitou.

Geografická oblasť je v súlade s Plánom manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu, kód geografickej oblasti SK509299_096, názov geografickej oblasti Kysuca – Makov, vodný tok Kysuca, ID 4-21-06-4596, začiatok 55,500 km, koniec 59,000 km. Realizáciou projektu sa zvýši ochrana zdravia a života obyvateľov v chránenom území, pričom sa umožní jeho územný a hospodársky rozvoj a zároveň dôjde k zvýšeniu protipovodňovej ochrany riešenej lokality a k zníženiu povodňových škôd.

V pôsobnosti SVP, š.p. OZ Piešťany sme realizovali 22 projektov Operačného programu životné prostredie, prioritnej osi 2 – Ochrana pred povodňami. V rámci uvedeného operačného programu bol realizovaný aj projekt „Makov – Čierne, úprava Holackého potoka“. Jedná sa o iný vodný tok v obci Makov, ktorý je pravostranným prítokom toku Kysuca a tým nedôjde realizáciou projektu k duplicite financovania. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p. je zmysle § 48, ods. 2, písm. a) Zákona č. 364/2004 Z. z. (vodného zákona) správca vodohospodársky významných vodných tokov.

Obec Makov nie je zaradená do aktuálne platného Atlasu rómskych komunít.

 

Spôsob realizácie aktivít projektu

Návrh technického riešenia stavby protipovodňovej ochrany „Makov – úprava toku Kysuca“ vychádza z potreby zabezpečiť ochranu intravilánu časti obce Makov pred povodňovými prietokmi vodného toku Kysuca so zabezpečením prevedenia prietoku Q100. Stavebné práce budú zabezpečené dodávateľsky, formou verejného obstarávania. Riadenie a kontrola projektu (vecná a číselná kontrola) bude vykonávaná zamestnancami SVP, š. p. OZ Piešťany. Kontrola stavby bude zabezpečovaná stavebným dozorom zo strany zamestnancov SVP, š. p. OZ Piešťany. Internú finančnú kontrolu a účtovné operácie súvisiace s projektom a ich dokladovanie bude zabezpečovať Odbor účtovníctva a daní PR SVP, š.p. Finančné operácie súvisiace s projektom bude zabezpečovať Odbor hospodárskej politiky PR SVP, š.p. Kontrola ekonomickej implementácie bude vykonávaná vedúcimi odborov ekonomických úsekov resp. ekonomickým riaditeľom PR SVP, š.p. Kvantifikácia indikátorov fyzického napredovania projektu sa bude vykonávať na základe položiek jednotlivých prác uvedených v rozpočte projektu pre SP. Monitoring projektu a prevádzka sa bude vykonávať interne.

 

Stavba je projektovou dokumentáciou rozdelená na nasledovné stavebné objekty:

SO 01 Úprava Kysuce rkm 56,315 – 56,645

SO 02 Úprava Kysuce rkm 56,645 – 56,800

SO 03 Opory mosta na ceste č.III/487017 rkm 56,525

SO 04 Preložka NN vedení

SO 05 Preložka tlakovej kanalizácie rkm 56,387

SO 06 Preložka STL plynovodu rkm 56,384

SO 07 Preložka STL plynovodu rkm 56,657

 

SO 01 Úprava Kysuce rkm 56,315 – 56,645

Návrh pozdĺžneho sklonu vychádzal z priemerného sklonu jestvujúceho stavu. Navrhnutý pozdĺžny sklon je 1,09-1,43%. Vo väčšej časti kopíruje navrhovaná úroveň dna jestvujúci stav, čiastočné prehĺbenie si vyžiadal len návrh nového premostenia. Je navrhnutý otvorený lichobežníkový profil v kombinácií s jednostranným, resp. obojstranným oporným múrom so sklonom lícnej strany 5:1. Oporný múr je navrhnutý najmä v úseku tesného súbehu s komunikáciou, pri premostení a s ohľadom na majetkoprávne pomery. Mimo oporných múrov sú brehy v sklone 1:1,5 , opevnené prefabrikátmi IZT 1200x100x300 s betónovou pätkou. Opevnenie brehu nad prefabrikátmi, resp. oporným múrom je navrhnuté zatrávnením. Neopevnené miskovité dno bude stabilizované dnovými prahmi z lomového kameňa vo vzdialenosti cca 30 m. V mieste jestvujúcich prístupov sú navrhnuté podľa požiadavky schody šírky 1m. Pre umožnenie prístupu v rámci údržby je navrhnutá rampa v sklone 1:8 na začiatku úpravy. Celková šírka koryta navrhnutá 8,0m (sklony svahov 1:1,5) – 9,0 m (sklony svahov 5:1, obojstranný múr). V úsekoch, kde výška oporného múru bráni prirodzenému odtoku povrchových vnútorných vôd sa zrealizuje rigol z bet. tvárnic s vyústením do toku. Vyústenie bude zabezpečené uzáverom resp. stavidlom a koncovou klapkou osadenou v šachte.

 

SO 02 Úprava Kysuce rkm 56,645 – 56,800

Návrh pozdľžneho sklonu vychádzal z priemerného sklonu jestvujúceho stavu. Navrhnutý pozdĺžny sklon je 1,07%. Vo väčšej časti kopíruje navrhovaná úroveň dna jestvujúci stav. Je navrhnutý otvorený lichobežníkový profil tvorený jednostranným, resp. obojstranným oporným múrom so sklonom lícnej strany 5:1. Oporný múr je navrhnutý najmä v úseku tesného súbehu s komunikáciou, a s ohľadom na majetkoprávne pomery. Opevnenie brehu nad oporným múrom je navrhnuté zatrávnením. Neopevnené miskovité dno bude stabilizované dnovými prahmi z lomového kameňa vo vzdialenosti cca 30 m. Pre umožnenie prístupu v rámci údržby je navrhnutá rampa v sklone 1:8 na konci úpravy.

Celková šírka koryta navrhnutá 8,25m – 8,5 m (sklony svahov 5:1, obojstranný múr).

 

SO 03 Opory mosta na ceste č.III/487017 rkm 56,525

Predmetom objektu je spodná stavba mostného objektu ponad rieku Kysuca, na ceste č. III/2021. Spodná stavba mosta plynule nadväzuje na oporné múry úpravy Kysuce (SO01) a tvorí samostatný dilatačný celok. Spodnú stavbu mosta tvoria betónové opory a úložné prahy. Mostné opory sú navrhnuté ako masívne, gravitačné. Opory sú založené na základových pásoch výšky 800 mm, hr. kolmá 1805 mm a šikmá 2035 mm na líci výstupkom 600 mm, sú zhotovené z betónu triedy C16/20

– XF. Podkladný betón je triedy C 12/15 – X0, v hrúbke 150 mm. Drieky opôr sú v sklone z lícovej strany v pomere 5:1. Hrúbka v päte drieku kolmá je 1 805 mm a šikmá 2 035 a hr. v hlave drieku kolmá je 1 325 mm a šikmá 1 495 mm .Výška drieku je 2 395 mm. Drieky sú zhotovené z betónu triedy C 16/20 – XF4,XD3. Úložné prahy sú výšky 700 mm vystužené oceľou 10 425 (V) z betónu C 30/37 XF4,XD3 s minimálnym krytím 50 mm, dĺžka prahu kolmá je 11 865 mm a šikmá 13 375 mm. Úložné prahy sú ukončené záverným múrikom. Všetky povrchy opôr trvalo zasypané zeminou sa ochránia proti účinkom zemnej vlhkosti izoláciou:

1 x náter za studena penetračným asfaltovým lakom ALP

2x náter za horúca AOSI = 19 kN.m-3

Viditeľné plochy opôr sa opatria ochranným zjednocovacím náterom. Realizáciu hornej stavby vrátane nového dopravného riešenia a preložiek súvisiacich s hornou stavbou premostenia zabezpečuje VÚC Žilina.

 

SO 04 Preložka NN vedení

Predmetom objektu je návrh preloţky NN vedenia v obci Makov v dĺžke cca 200m. V uvedenej lokalite sa nachádza vzdušné vedenie siete NN vedené po podperných bodoch holými vodičmi AlFe a z NN vedenia sú vedené vzdušné prípojky NN pre rodinné domy. NN vedenie je trasované po ľavom brehu toku Kysuca. Jestvujúce podperné body vzdušného vedenia NN sú v kolízii s navrhovanou úpravou toku. Preto je potrebné celé NN vedenie v danom úseku preložiť. Prípojky NN sú vedené holými vodičmi AlFe aj závesnými káblami AYKY-z. Demontovať sa budú tri podperné body JB, jeden podperný bod DB, jeden podperný bod Ap jeden podperný bod Ip a sieť NN vedená po týchto podperných bodoch vrátane jedného poľa odbočky siete NN vedenej holými vodičmi AlFe popri RD č.212 až po existujúci JB podperný bod. Demontovať sa budú taktiež prípojky NN pre rodinné domy č. 50, č. 212, č. 233, č. 230, č. 310, č. 242, č. 41 a č.42. Tieto zdemontované prípojky NN pre RD budú

opätovne namontované z preloženého vedenia NN novými závesnými káblami AYKYz 4x16mm2 vrátane nových poistkových sknriiek SPP1 a SPP2, ktoré budú namontované na nových podperných bodoch. Preložená (nová) sieť NN bude vedená káblom Retilens 3×95+70+2x16mm2 v celkovej dĺžke 206m kábla (trasa 199m) po podperných bodoch – 2x JB (EPV 10,5/10), 1x DB (2xEPV 10,5/10), 1x JB (EPV 9/10) a 1x JB (EPV 9/12). Na preložené NN vedenie bude novým káblom Retilens 3×50+54,6mm2 v dĺžke 50m (trasa 47m) dopojená existujúca odbočka siete NN pri RD č. 212 a pôvodnými vodičmi AlFe na nový DB podperný bod pri RD č.310 bude dopojená odbočka siete NN vedená popred RD č.231 smerom k železničnej stanici Makov.

 

SO 05 Preložka tlakovej kanalizácie rkm 56,387

Predmetom objektu je návrh riešenia križovania existujúceho výtlačného kanalizačného potrubia s upraveným korytom toku Kysuca v obci Makov. Jedná sa potrubie d110x6,6, ktoré prechádza pod dnom toku v km 56,387 úpravy. V mieste križovania výtlačného kanalizačného potrubia s tokom sa navrhuje preložka existujúceho potrubia tak, aby križovanie potoka potrubím bolo kolmé a prechádzalo pod úrovňou navrhovanej konštrukcie opevnenia. Preložka potrubia začne 5,4 m od existujúceho

brehu toku, kde sa nové potrubie napojí na existujúce potrubie HDPE110. Preložka bude vedená vo vzdialenosti 1 m od existujúceho potrubia. Potrubie klesne pod dno potoka a v chráničke z PE rúr D225x13,4 prejde popod koryto. Za tokom sa potrubie napojí na existujúce potrubie.

 

SO 06 Preložka STL plynovodu rkm 56,384

Predmetom objektu je preložka STL plynovodu PE 50, križujúceho rieku Kysuca v riečnom km 56,384. V rámci úpravy brehov rieky navrhujeme uložiť potrubie plynovodu do chráničky 0,5 m pod upravené dno rieky. Preložka plynovodu bude vedená súbežne s existujúcim plynovodom a na brehoch sa napojí na pôvodný plynovod.

 

SO 07 Preložka STL plynovodu rkm 56,657

Predmetom objektu je preložka STL plynovodu PE 50, križujúceho rieku Kysuca v riečnom km 56,657. Plynovod prechádza popod rieku. V rámci úpravy brehov toku navrhujeme uložiť potrubie plynovodu do chráničky 0,5 m pod upravené dno rieky. Preložka plynovodu bude vedená súbežne s existujúcim plynovodom a na brehoch sa napojí na pôvodný plynovod.

 

 

 

Súčasťou stavby je aj náhradná výsadba (v rozpočte uvedené ako SO 08 – Náhradná výsadba). Po ukončení úpravy toku bude realizovaná náhradná brehová vegetácia. Bude vysadených 180ks stromov (jelša sivá, jaseň štíhly, javor horský, vŕba biela a lipa malolistá) a 80ks krovín (krušina jelšová, vŕba purpurová, baza čierna).

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

 

Projektová dokumentácia stavby „Makov – úprava toku Kysuca“ bola vypracovaná v súlade s cieľmi Plánu manažmentu povodňového rizika v čiastkovom povodí Váhu a v súlade s Územným plánom Žilinského územného celku a v ňom spracovanom návrhu opatrení na ochranu pred povodňami. Potreba realizácie projektu bola vyvolaná mimoriadnymi povodňovými situáciami na toku Kysuca v predchádzajúcich rokoch. Realizáciou projektu sa prispeje k zlepšeniu situácie v cieľovom území v nasledovných ukazovateľoch:

 

Prínosy pre ľudské zdravie:

 

  1. zníženie pravdepodobnosti záplav v obci Makov bude mať pozitívny vplyv na jej obyvateľov, nakoľko ich psychický stav má významný vplyv na celkový zdravotný stav obyvateľov. Dobrý zdravotný stav obyvateľov vedie k úspore nákladov v sektore zdravotníctva (náklady na lekárske vyšetrenie, liečbu, lieky, dávky nemocenského poistenia) a má pozitívny vplyv aj na zamestnanosť, resp. podnikateľské aktivity (len zdravý zamestnanec môže podávať požadovaný výkon);
  2. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Kysuca dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na zdravie obyvateľstva.

 

Prínosy pre udržanie ľudskej bezpečnosti:

 

  1. realizácia navrhovaného opatrenia prispeje k napĺňaniu cieľov manažmentu povodňového rizika t. j. k zníženiu pravdepodobnosti záplav územia obce Makov a tým k zníženiu potenciálnych nepriaznivých následkov záplav na ľudskú bezpečnosť a bezpečný územný a hospodársky rozvoj ochráneného územia;
  2. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zabezpečí bezpečnosť pre 19 ľudí bezprostredne ohrozených povodňami;
  3. navrhnutými biotechnickými opatreniami v povodí toku Kysuca dôjde k zmierneniu dopadov klimatických zmien na podnikateľské aktivity, čo bude mať pozitívny vplyv na socio-ekonomickú bezpečnosť ľudí.

 

Prínosy pre trvalo udržateľný rozvoj:

 

  1. protipovodňové opatrenie je navrhované v snahe maximalizovať ekonomické a sociálne aspekty bez porušenia trvalej udržateľnosti ekosystému;
  2. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zabezpečí požadovaná stabilita a technický stav cestnej infraštruktúry – komunikácia č. III/2021 (križovanie toku Kysuca v rkm 56,525), čím dôjde k úspore nákladov na jej prípadnú rekonštrukciu a zabezpečí sa plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy;
  3. ochrana cestnej infraštruktúry bude mať priaznivý vplyv aj na zvýšenie zamestnanosti a životnej úrovne obyvateľov daného územia;
  4. realizáciou navrhovaného opatrenia sa zníži/obmedzí významné povodňové riziko, čo napomôže vytvoriť bezpečné podnikateľské prostredie a tým aj bezpečný územný a hospodársky rozvoj obce.

 

 

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa odhadovaný počet obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, toku Kysuca ID 4-21-06-4596 v obci Makov, kde v zmysle textovej časti Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu, tab. 3.1 je tento ukazovateľ stanovený na hodnotu 19 obyvateľov.

Realizáciou projektu sa naplnia deklarované cieľové hodnoty merateľného ukazovateľa hodnota majetku chráneného pred povodňami v geografickej oblasti čiastkového povodia Váhu, toku Kysuca ID 4-21-06-4596 v obci Makov, kde v zmysle Plánu manažmentu povodňového rizika čiastkového povodia Váhu je tento ukazovateľ v prílohe X. Prehľad povodňových škôd vyčíslený na hodnotu 6 627 188,- €.

 

Celková suma oprávnených výdavkov žiadateľa:                      1 770 835,23 €

 

Celkové percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:       100 %

 

Termín realizácie projektu  :                                                       03/2019 – 02/2021