246 Views

 Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik (SVP) Odštepný závod Bratislava bude v mesiacoch júl a august opravovať asfaltový povrch na petržalských hrádzach. Vyžiada si to obmedzenia.

  SVP bude v priebehu mesiacov júl a august realizovať opravu asfaltového povrchu na niekoľkých jej úsekoch petržalskej hrádze v Petržalke.
V súčasnosti už prebiehajú prípravné práce – vytyčovanie inžinierskych sietí a vodorovné značenie obchádzkových trás. Vlastné opravné práce začnú v auguste a budú vykonávané po úsekoch, vždy sa bude opravovať len jeden úsek, aby sa minimalizovalo obmedzenie pohybu na hrádzi.

Práce začnú na úseku od Čunova pri čističke odpadových vôd (ČOV, cca 190 m) a budú pokračovať úsekom pri Triedičke štrkov Petržalka (cca 130 m) a napokon úsekom pri Dolnozemskej ceste (pri bufete Bosorka, cca 1 km), kde je poškodených až 40% povrchu hrádze. Prioritou bude, aby práce začali vždy začiatkom týždňa, aby mohli byť na víkend dokončené, čo však bude závisieť od počasia – nie je možné napríklad asfaltovať počas dažďa a pod.

O aktuálnom stave prác bude SVP informovať na svojej webovej a facebookovej stránke.
Pred začatím prác bude stavenisko označené zvislými dopravným značkami a cyklisti budú prostredníctvom informačných tabúľ – s vyznačením obchádzkovej trasy – pred každým úsekom presmerovaní na obchádzkové trasy. V deň uzatvorenia hrádze budú užívateľov hrádze (cyklistov, bežcov, korčuliarov) informovať priamo pracovníci SVP, ktorí budú rozdávať letáky s vyznačením obchádzkových trás.
Spevnenie povrchov hrádze zvýši bezpečnosť pohybu rekreačných športovcov na hrádzi a posilní primárny účel hrádze, ktorým je protipovodňová ochrana. SVP ďakuje všetkým užívateľom hrádze za pochopenie a trpezlivosť počas rekonštrukčných prác.

Doplňujúca informácia pre médiá:

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, bol založený v roku 1997. Vznikol spojením štyroch štátnych podnikov – Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodvy a Hornádu.

SVP, š. p. spravuje vodné toky v dĺžke 32 738 km, 287 vodných nádrží, 2 811 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 812 km, takisto je prevádzkovateľom Vodného diela Gabčíkovo. Celková plocha povodí je 49 015 km².

Organizačne je tvorený Podnikovým riaditeľstvom so sídlom v Banskej Štiavnici, štyrmi odštepnými závodmi (Bratislava, Piešťany, Banská Bystrica a Košice) a jednotlivými správami povodí.

Odštepný závod Bratislava

 • Závod Dunaj
 • Závod Gabčíkovo
 • Správa povodia Moravy
 • Správa vnútorných vôd Komárno
 • Správa vnútorných vôd Šamorín

Odštepný závod Piešťany

 • Správa povodia horného Váhu
 • Správa povodia stredného Váhu 1
 • Správa povodia stredného Váhu 2
 • Správa povodia dolného Váhu
 • Správa povodia hornej Nitry
 • Správa povodia dolnej Nitry

Odštepný závod Banská Bystrica

 • Správa povodia dolného Hrona a povodia dolného Ipľa
 • Správa povodia horného Ipľa
 • Správa povodia Slanej

Odštepný závod Košice

 • Správa povodia Hornádu a Bodvy
 • Správa povodia Bodrogu
 • Správa povodia Laborca
 • Správa povodia Dunajca a Popradu

 

Snímka obrazovky 2018-07-30 o 7.33.52