260 Views

Včera (23.11.2020)  k nám do SVP v Banskej Štiavnici,  na odbor vodohospodárskeho rozvoja  prišli v rámci stáže študenti Klaudia a Maroš z Fakulty záhradníctva a  krajinného inžinierstva Slovenskej  poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Sprevádzali ich pán profesor Jurík a pán profesor Halaj, aby spolu s generálnym riaditeľom SVP pánom Hokom  nadviazali na spoluprácu medzi SPU a SVP aj v budúcnosti pri štúdiu a realizácie projektov.  Inštitúcie sa v  pripravovanom memorande  dohodli, že  budú vytvárať podmienky pre spoluprácu pri riešení výskumných projektov a spoločných vedeckých podujatí,  pre výučbu, praktické cvičenia z odborných predmetov študentom, riešenie bakalárskych, diplomových a doktorandských prác. 

Klaudia a Maroš sa v rámci praxe stretnú s  najnovšími vedeckými poznatkami a aktuálnymi trendami vyplývajúcimi z legislatívy EU a SR  v kontexte adaptácie na zmenu klímy jednotlivých členských štátov EU, s implementáciou prírode blízkych opatrení ,,zelených opatrení“ resp. integrácii prírode blízkych prvkov ..zelených prvkov“. V rámci návrhu preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami pre dosiahnutie cieľov manažmentu povodňového rizika (Plány manažmentu povodňového rizika) budú participovať pri navrhovaní opatrení pre konkrétnu geografickú oblasť identifikovanú v Predbežnom hodnotení povodňového rizika SR, kde využijú svoje poznatky získané z akademického štúdia na SPU Nitra a použijú ich pri reálnej aplikačnej praxi.
20201123_115235