480 Views

Dňa 25.októbra 2016 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnila medzinárodná konferencia „Mestá a voda“ určená najmä primátorom a predstaviteľom európskych miest ako aj predstaviteľom zahraničnej a domácej odbornej verejnosti. Bratislava, ako hlavné mesto krajiny predsedajúcej Rade Európskej únie nadviazalo na konferenciu v Holandsku, s cieľom predstaviť úspechy miest a ich miestnych politík v problematike udržateľného manažmentu vôd, vyjadriť podporu tejto problematike na medzinárodnej úrovni a priblížiť význam témy aj širokej verejnosti.

Slovenský vodohospodársky podnik v prezentácii „The reality and future perspectives of self-identification of Bratislava citizens with the potential of water in Bratislava City and surroundings“, slovami Štefana Polhorského z Odštepného závodu Bratislava hovoril na konferencii o Dunaji, ktorého využitie v hlavnom meste sa nezužuje iba na medzinárodnú dopravnú cestu.

Ako uviedol, rieka vytvára ideálny priestor na rekreačné vyžitie obyvateľov mesta. Občania majú prístup  k vodohospodársky dôležitým dunajským hrádzam, ramenám i zátokám. Napr. Karloveská zátoka tvorí zázemie pre kanoistické športové kluby na pravidelné tréningy mladých talentov. Na rekreačné športovanie je priam stvorené inundačné územie dunajského prítoku (rieky Moravy). Vedie tadiaľ i náučný chodník, ktorý informuje o vplyve činnosti vôd Dunaja a Moravy na prírodnú rozmanitosť mesta v jeho okrajových územiach a tiež o histórii tejto významnej lokality, často navštevovanej aj školskými skupinami. Samotné ochranné hrádze majú najmä úlohu protipovodňovej ochrany, ale sú aj celoročne hojne využívané na rekreačnú cyklistiku, korčuľovanie, beh, nording walking a pod. V rámci objektu Čunovo je vybudovaný športový areál Divokej vody, kde sa usporadúvajú preteky na svetovej úrovni. V rámci zdrže vodného diela sa uvažuje o vybudovaní dráhy pre veslovanie s možnosťou organizácie pretekov.

Š. Polhorský prítomným na konferencii tlmočil, že SVP sa pravidelne podieľa aj na organizovaní sviatku Danube Day (29. 6.), kedy ponúka bezplatné plavby po Dunaji pre verejnosť. Skrátka, SVP si plní nielen úlohu správcu vodných plôch a ciest, ale zároveň svoje objekty sprístupňuje na voľnočasové aktivity obyvateľov hlavného mesta, ako aj miest a obcí pozdĺž slovenského úseku Dunaja.

Deň pred medzinárodnou konferenciou Cities&Water, 24. 10. 2016, na konferencii „Bratislava a voda“ mal SVP rovnako svoje zastúpenie. S témou Bratislava a malé toky vystúpil pred slovenskou odbornou komunitou Ing. Peter Rusina. Odborná konferencia sa niesla v duchu zrkadlových tém medzinárodnej konferencie, ktorými boli: Mestá a bezpečnosť vodných zdrojov, Mestá a rieky, Mestá a SMART manažment vodných zdrojov. Výstupom podujatia bolo posolstvo slovenských odborníkov s mottom: Mysli globálne a konaj lokálne!

Do tretice prezentácia SVP na prestížnom medzinárodnom podujatí v rámci SK PRES spočívala v inštalácii výstavy a časti mobilného hradenia na ochranu Bratislavy pred veľkou vodou na nábreží Dunaja a na nádvorí Primaciálneho paláca. Inštaláciu hradenia dopĺňala výstava fotografií, na ktorej si záujemcovia mohli prezrieť zabezpečovacie práce počas povodní pred vybudovaním PPO hl. m. SR, projekt PPO a otestovanie nového systému ochrany pred vodným živlom v roku 2013. Projekt PPO Bratislavy náš podnik zabezpečil za pomoci finančných zdrojov EÚ.