268 Views

V dňoch 22. – 23. novembra 2018 sa v Ľubľane konalo tretie stretnutie k projektu FramWat. Stretnutia sa zúčastnili všetci projektoví partneri a aj asociovaní partneri z Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Slovenska, Slovinska a Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR). Nakoľko je projekt v polovici implementácie, bolo toto stretnutie obzvlášť dôležité. Zúčastnení predstavili svoje doterajšie výsledky, vymenili si skúsenosti, podali správu o pokroku a naplánovali ďalšie kroky a stretnutia na rok 2019. Snáď najvýznamnejším stretnutím v roku 2019 bude tzv. okrúhly stôl (Round table), ktorý sa bude konať aj za účasti vysokých politických zástupcov relevantných sektorov z Rakúska, Poľska a Slovenska.

Stretnutie pozostávalo z troch agend:

  • Terénna exkurzia v slovinskom pilotnom území Kamniška Bistrica,
  • Feedback workshop, na ktorom projektoví partneri prezentovali svoje skúsenosti a výsledky testovania aplikácie FroGIS v jednotlivých pilotných územiach. SVP, š. p. aplikuje FroGIS v povodí Blhu v rámci čiastkového povodia Slaná.
  • Rokovanie projektových partnerov