budova správy povodia stredného Hrona vo Zvolene

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Banská Bystrica
Správa povodia stredného Hrona

Stráž č. 11
961 07  Zvolen

Ústredňa:
tel.: 045 / 532 04 21-2

Dispečing:
tel.: 045 / 520 40 20
fax: 045 / 532 14 20
E-mail: dispecing.hron.zv@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA STREDNÉHO HRONA

Ing. Rudolf Sýkora, PhD.
tel.: 045 / 533 10 32
fax: 045 / 532 14 20
E-mail: zvolen@svp.sk

mapa správy povodia Stredného Hrona Zvolen