budova závodu Dunaj

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p.
Odštepný závod Bratislava

Závod Dunaj
Vlčie Hrdlo č. 82
824 19 Bratislava

Dispečing:
tel.: 02 / 45 244 672

Spojovateľňa:
tel.: 02 / 40 200 111

RIADITEĽ ZÁVODU DUNAJ

Ing. Dionýz Kiss
Tel.: 02/40 200 127, 02/45 244 639
E-mail: dionyz.kiss@svp.sk

mapa závodu Dunaja Bratislava
Základná charakteristika predmetu činnosti Závodu Dunaj