budova správy povodia Laborca v Michalovciach

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Bodrogu, odštepný závod
Správa povodia Laborca

S. H. Vajanského č. 3
070 01 Michalovce

Spojovateľňa:
056/687 27 11

Podateľňa:
056/687 27 38

Dispečing:
tel. a fax: 056 64 417 72

poverený výkonom RIADITEĽA SPRÁVY POVODIA LABORCA

Ing. Ľuboslav Chvostaľ
tel.: 056/687 27 26
fax: 056 64 417 72
E-mail: michalovce@svp.sk

mapa správy povodia Laborca Michalovce