budova správy povodia stredného Váhu I. v Púchove

ADRESA

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie horného Váhu, odštepný závod

Správa povodia stredného Váhu I.
020 71 Nimnica

Ústredňa:
tel.: 042/463 10 01-3

IP ústredňa:
tel.: 042/465 00 11

Podateľňa:
tel.:
042/465 00 45
E-mail: Podatelna.SpravaPU@svp.sk

RIADITEĽ SPRÁVY POVODIA STREDNÉHO VÁHU I. PÚCHOV

Ing. Rastislav Čibenka
tel: 042/465 00 20
fax: 042/ 463 24 48
E-mail: puchov@svp.sk

mapa správy povodia stredného Váhu I. Púchov