305 Views

Z dôvodu blížiaceho sa Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých bude povolený vjazd motorových vozidiel pre návštevníkov cintorínov v OP VN Starina

 

od  23.10.2021  do 04.11.2021

 

V uvedených dňoch je povolené vstupovanie  do OP II. stupňa VN Starina bez vydaného preukazu a to za týchto podmienok:

 

  1. Vjazd motorových vozidiel je možný iba cez vrátnicu pri VN Starina. Pri vstupe na vrátnici bude nahlásené EVČ motorových vozidiel a počet prepravovaných osôb.
  2. Vstup do OP I. stupňa VN Starina je zakázaný.
  3. Upozorňujeme, že vstupujúce osoby sú povinné dodržiavať všetky podmienky určené  rozhodnutím  Okresného úradu životného prostredia Košice – vidiek, č.ŽP-577/1991-Mi, vydaným dňa 17.01.1992, ktorým boli určené hranice OP a režim hospodárenia v nich. Do rozhodnutia je možné nahliadnuť priamo pri vstupe do OP  na vrátnici. Zároveň upozorňujeme, že sú zakázané akékoľvek činnosti, ktoré by mohli poškodiť alebo ohroziť množstvo a kvalitu vody alebo zdravotnú bezchybnosť vody vodárenského zdroja VN Starina.
  4. V prípade vzniku havarijnej situácie bezodkladne kontaktovať pohotovostný dispečing – mobil: 0903 738 232, resp. kontaktovať velín VN Starina – Bc. Leňová, č. tel. 0902 348 972, 057/7574412, z dôvodu posúdenia a včasného zásahu na zvládnutie mimoriadneho zhoršenia kvality  vôd.

 

Zároveň upozorňujeme na povinnosť dodržania platných hygienických nariadení, v súvislosti s pandemickými opatreniami na zamedzenie šírenia vírusového ochorenia COVID 19,  platnými v čase vjazdu do OP VN Starina, ako aj povinnosť dodržania poriadku a následnej likvidácie vzniknutých odpadov mimo OP, v súlade s platnou legislatívou.