179 Views

Dňa 18.11.2021 sa, v rámci sérií workshopov projektu „Iniciatíva pre sieťovanie aktérov pre znižovanie multi-rizík prírodných a technologických katastrof a hrozieb“ financovaného z DG ECHO,  konal workshop Ako môže civilná ochrana profitovať z adaptačných opatrení na klimatickú zmenu?“.

Workshop organizuje Národná platforma pre civilnú ochranu a riadenie rizík, zriadená Sekciou krízového riadenia MV SR.

Na workshope sa zúčastnilo aj SVP, š.p. s príspevkami:

  • Natural Water Retention Measures – aktivity na podporu adaptácie na klimatickú zmenu; Ing. Monika Supeková
  • Úloha historických vodných nádrží pri povodniach, požiaroch a suchu; Ing. Václav Koleda

Cieľovou skupinou workshopu sú aktéri civilnej ochrany, vrátane širokej aj odbornej verejnosti, ktorí sa na praktických príkladoch chcú dozvedieť, aké opatrenia je možné vykonávať v extraviláne a intraviláne obce (Natural Water Retention Measures – NWRM a Nature Based Solutions – NBS) s cieľom zmierňovať dopady extrémneho počasia vyvolaného klimatickou zmenou a znižovať tak riziko vzniku prírodných katastrof najmä povodní, sucha a požiarov, alebo majú záujem sa dozvedieť, ako sa dajú využiť existujúce historické vodné stavby (príklad banskoštiavnických tajchov) pre zabezpečovanie úloh civilnej ochrany a prečo by mala existovať spoločenská objednávka na ich obnovu a udržiavanie.

Záznam z podujatia je verejne dostupný na Youtube kanáli Sekcie krízového riadenia TU.

Júnové podujatie Úvod do geografických informácií, je zverejnené tu: https://civilnaochrana.org/?p=3735.

Agenda: xxx