eeagrants-jpg

Print

Povodie hornej Nitry – opatrenia na prevenciu pred povodňami a suchom

 

Názov projektu : „POVODIE HORNEJ NITRY – OPATRENIA NA PREVENCIU PRED POVODŇAMI A SUCHOM“

PROGRAM: „PRISPÔSOBENIE SA ZMENE KLÍMY – PREVENCIA POVODNÍ A SUCHA“

OPATRENIE: VODY HORNEJ NITRY PRE JEJ ĹUDÍ

VYHLASOVATEĽ : ÚRAD VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ŽIADATEĽ : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany

KÓD VÝZVY : ACC01

www.eeagrants.org

www.eeagrants.sk

Cieľom projektu je znižovať zraniteľnosť ľudí hornej Nitry a ekosystémov voči klimatickým zmenám. Za účelom vyhodnotenia resp. overenia výstupov projektu bude spracovaná dopadová štúdia. Súčasťou štúdie bude aj zhodnotenie jednotlivých parametrov navrhovaných opatrení.

 

1. STRUČNÁ CHARAKTERISTIKA PROJEKTOV

1. Rybany-Bebrava, vodozádržné objekty

Ďalšie opatrenia, ktoré vychádzajú z analýzy sú navrhované pozdĺž obce Rybany. Jedná sa o ľavostrannú hrádzu (jednostranná hrádza pozdĺž obce) a ochranného múrika. Ochranná hrádza a ochranný múrik nad obcou umožňuje využitie inundácie na dočasnú akumuláciu vody bez ohrozenia intravilánu obce. Pri extrémnych prietokoch sa jedná o zadržanie objemu cca 150 000 m3.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, vydané kolaudačné rozhodnutie

2. Žitná Radiša-Rakovec, prehrádzka a stabilizácia koryta

Na prítokoch Bebravy sa navrhuje opatrenie na toku Rakovec (tvorí prítok toku Radiša) za účelom vylepšenia pomerov na toku Radiša, ktorá preteká cez Žitnú Radišu, Uhrovec a Bánovce nad Bebravou. Jedná sa o prehrádzku so zadržaným objemom cca 500 m3 a so stabilizáciou koryta medzi prehrádzkou a zaústením do toku Radiša. Stabilizácia je navrhovaná ako protiezózne opatrenie s prvkami na spomalenie prietoku.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, podaná žiadosť o kolaudáciu, kolaudácia začiatkom 10/2017

3. Nadlice-Nadlický potok, sfunčnenie jestvujúceho poldra

Jedná sa o jestvujúci polder čiastočne zanesený, bez bezpečnostného prepadu. Za účelom sfunkčnenia sa navrhuje navýšenie hrádze s dobudovaním bezpečnostného priepadu, čiastočná úprava koryta v rámci zátopy vrátane odstránenia nánosov. Jestvujúca hrádza poldra je v dĺžke 150 m a výšky 5,0 m. Po sfunkčnení predpokladáme akumulačný objem cca 80 000 m3 (s súčasnosti je možné uvažovať cca 47 000m3).

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, prebieha kolaudačné konanie

4. Nováky – vodozádržné opatrenia na toku Nitra

Navrhované opatrenia nad hodnou haťou pozostávajú z jednostrannej stabilizácie koryta lomovým kameňom, pri zachovaní brehovej vegetácie, v dĺžke 530 m, priečnej ľavostrannej homogénnej a pravostrannej ochrannej homogénnej hrádze. Priečna hrádza umožní akumuláciu vody v ľavostrannej inundácií a zamedzí priamemu ohrozeniu mesta Nováky pri vyliatí z koryta v upravovanom úseku. Pri extrémnych prietokoch sa vytvorí akumulácia cca 50 000 m3. Pod hornou haťou navrhované opatrenia pozostávajú z navýšenia jestvujúcej homogénnej hrádze za účelom zvýšenia ochrany pred povodňovými prietokmi.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, podaná žiadosť o kolaudáciu, kolaudácia začiatkom 10/2017

5. Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Brod

Predmetom opatrenia je využitie pôvodného koryta (lokalita Brod) na akumuláciu a odvedenie dažďových vôd z povrchového odtoku. Jedná sa o úpravu vrátane vyústenia do toku Nitra, na ktorom je osadený uzáver na regulovanie odtoku. Súčasťou úpravy sú aj kamenné dnové prehrádzky, ktorých úlohou je spomaľovanie odtoku vody.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, podaná žiadosť o kolaudáciu, kolaudácia začiatkom 10/2017

6. Protipovodňové opatrenia v meste Nováky, lokalita Lelovský potok

Navrhované opatrenia sa týkajú Lelovského potoka, ktorý počas zvýšených prietokov priamo ohrozuje intravilán mesta Nováky. Navrhované opatrenie pozostáva z revitalizácie upraveného úseku a z úpravy v neupravenej časti.

Aktuálny stav: Projekt sa nerealizoval

7. Lehota pod Vtáčnikom – Lehotský potok, oprava prehrádzky

Opatrenie sa týka opravy jestvujúcej prehrádzky na Lehotskom potoku. Prehrádzka je v súčasnosti nefunkčná a akumulačný priestor je zanesený. Pôvodná drôtokamenná prehrádzka bola v dĺžke 25 ma s výškou cca 5m. Po oprave by mal byť vytvorený akumulačný priestor o objeme cca 500 m3.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, podaná žiadosť o kolaudáciu

8. Veľké Uherce – Dráhožica, oprava vodnej nádrže

Jedná sa o vodnú nádrž s hrádzou v dĺžke 300 m, s max. výškou nad terénom 11,4 m. Opatrenie sa týka opravy betónového združeného funkčného objektu, ktorý je v súčasnosti v havarijnom stave. Súčasťou združeného funkčného objektu je dnová výpusť 1,2 x1,2 m s max kapacitou 12,0 m3 (s tabuľovým uzáverom), bezpečnostný prepad dĺžky 33 m s kapacitou 22 m3 (pri prepadovej výške 0,5 m), čelné stavidlá a čelné priepady, odvádzacia stôlňa 2,5×3,6 dĺžky 23,5 m a vývar šírky 2,5 m , dĺžka 19,8m. Celkový dosiahnuteľný zásobný objem je 887 000 m3, využiteľný objem pred opravou uvažujeme cca 540 000 m3. Súčasťou opatrenia je aj odstránenie nánosov a kontrola objektov dostupných po vypustení nádrže.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, vodná nádrž sa napúšťa, ohlásenie ukončenia stavebných prác (nie je potrebné kolaudačné konanie)

9. Handlová – stabilizačné opatrenia na toku Handlovka

Opatrenia pozostávajú zo stabilizácie toku Handlovka. Opatrenie slúži ako protierózne opatrenie s prvkami na spomalenie odtoku. Súčasťou predmetného opatrenia je aj dobudovanie obojstranného ochranného múrika na priamu ochranu intravilánu mesta pred povodňovými prietokmi.

Aktuálny stav: Projekt stavebne ukončený, podaná žiadosť o kolaudáciu

10. Opatrenia na prítokoch Handlovky

Opatrenie pozostáva z vybudovania prehrádzok na čiastočnú akumuláciu vody a na spomalenie odtoku. Prehrádzky budú slúžiť zároveň aj ako protierózne opatrenie. Prehrádzky sú navrhované na nasledovných prítokoch : Račí potok, potok Jalovec a potok Horeňovo. Uvažujeme s akumulačným objemom prehrádzky cca 30 m3.

Aktuálny stav:

Račí potok – Projekt stavebne ukončený, prebieha kolaudačné konanie

Jalovský potok – Projekt stavebne ukončený

Potok Horeňovo – realizuje sa

11. Handlová – vodozádržné opatrenia v rámci intravilánu mesta

Opatrenie sa týka odvedenia dažďových vôd z povrchového odtoku zo spevnených plôch (chodníkov) v rámci intravilánu mesta do vsaku, vytvoreného zo vsakovacích blokov., uložených pod zelenými plochami.

Aktuálny stav: Projekt sa nerealizoval.

 

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: