Základná charakteristika predmetu činnosti odštepného závodu

Základná charakteristika predmetu činnosti správy povodia

Správu vodných tokov v regiónoch realizujú štyri odštepné závody Slovenského vodohospodárskeho podniku – Odštepný závod Bratislava, Odštepný závod Piešťany, Odštepný závod Banská Bystrica a Odštepný závod Košice prostredníctvom svojich organizačných jednotiek správ povodí, správ vnútorných vôd a závodov. Chcete vedieť, pod ktorú organizačnú jednotku SVP, š. p., spadá správa vodných tokov vo vašej obci a jej katastri?  V prípade, ak ste z obce, na ktorej území majú správu vodných tokov rozdelené viaceré organizačné jednotky SVP, š. p., dozviete sa, ktoré z nich to sú.
(* Poznámka: správu časti vodného toku môže mať okrem SVP, š. p., na danom území aj iný subjekt, napríklad Štátne lesy SR.)

Orientačné vyhľadávanie miest a obcí z pohľadu správy vodných tokov: