11043 Views

Pri križovaní toku vodovodným potrubím je potrebné predložiť projektovú dokumentáciu križovania toku vodovodným potrubím, ktorá musí spĺňať podmienky STN 73 6822 Križovanie a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.