Informácie o spoplatňovaní odberov podzemných vôd

V súlade s nariadením vlády č. 755/2004 Z.z. upozorňujeme na povinnosť zaslať na Slovenský vodohospodársky podnik š.p., Odštepný závod Banská Bystrica:

1) poplatkové oznámenie o predpokladanom odbere podzemných vôd v roku 2022 (§ 7) v termíne do 31.1.2022. Na základe nahláseného predpokladaného odberu podzemných vôd Vám bude rozhodnutím určená výška poplatkov (preddavkov) na rok 2022. Preddavky je potrebné uhrádzať štvrťročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného štvrťroka.

2) poplatkové priznanie za skutočné odbery podzemných vôd v roku 2021 (§ 8) v termíne do 15.2.2022. Na základe uvedeného bude vykonané ročné zúčtovanie a bude Vám vydaný výkaz (rozhodnutie) o výške nedoplatkov alebo preplatkov za rok 2021. Odberateľom podzemnej vody, ktorí na základe preddavkového rozhodnutia v určených termínoch nezaplatili poplatky na rok 2021, bude do výkazu o vyúčtovaní zahrnuté aj penále, vypočítané v zmysle § 14.

Tabuľky pre odberateľov PP2021 a PO2022

Kontaktná osoba za SVP, š. p., OZ Banská Bystrica:
Ing. Veronika Kupková, PhD.
tel.:     +421 48 4397 226
mobil: +421 911 092 246
e-mail: veronika.kupkova@svp.sk

Informácie o spoplatňovaní vypúšťaných odpadových vôd

Poplatky za vypúšťanie odpadových alebo osobitných vôd do povrchových alebo do podzemných vôd, za vypúšťanie geotermálnych vôd do povrchových vôd podľa §79 zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) platí ten, kto vypúšťa odpadové vody alebo osobitné vody do povrchových vôd alebo podzemných vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 m3 za mesiac a prekročí ustanovené limitné hodnoty znečistenia v príslušnom ukazovateli znečistenia ustanovené v Prílohe č. 2 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška  poplatkov a podrobnosti  súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd, v znení neskorších zmien a doplnkov a ten, kto vypúšťa geotermálne vody do povrchových vôd v množstve nad 10 000 m3 za kalendárny rok alebo nad 1 000 m3 za mesiac.

Znečisťovateľ zároveň sleduje podľa §10, ods. 1, nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z. znečistenie odpadových vôd vo všetkých ukazovateľoch uvedených v Prílohe č. 2 tohto nariadenia (CHSKCr , NL, P celkový, N celkový, N-NH4 , RAS, AOX, Hg, Cd).
Upustenie od sledovania v niektorom z ukazovateľov sa preukazuje v dvoch po sebe nasledujúcich rozboroch, v ktorých sa zistí, že znečistenie odpadových vôd nepresahuje 50% koncentračných limitov.

Návrh na výšku poplatkov podáva na základe vlastného výpočtu ten, kto tieto vody využíva.
Poplatky za vypúšťanie vyššie uvedených vôd sú príjmom Environmentálneho fondu.

V súlade s uvedeným nariadením vlády a tam uvedenými lehotami, upozorňujeme znečisťovateľov na povinnosť zasielať na Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Odštepný závod Banská Bystrica:

1) poplatkové oznámenie o predpokladanom vypúšťaní odpadových vôd na nasledujúci kalendárny rok (§ 11, NV 755/2004 Z.z.) v termíne do 31.10. bežného roka.
Pre poplatkové oznámenie sa vypĺňajú údaje podľa Prílohy č. 4 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z.

V prípade naplnenia podmienok na spoplatnenie vypúšťaných odpadových vôd určí správca vodohospodársky významných vodných tokov výšku poplatkov a výšku preddavkov na nasledujúci rok v súlade s §11, ods.3 nariadenia vlády do 30.11. bežného roka.

2) poplatkové priznanie za skutočné vypúšťanie odpadových vôd v predchádzajúcom roku (§ 12 NV 755/2004 Z.z.) v termíne do 31.01. nasledujúceho roka.
Pre poplatkové priznanie sa vypĺňajú údaje podľa Prílohy č. 5 nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z.z.

V prílohe poplatkového priznania priložiť:

  • prehľadnú tabuľku výsledkov rozborov odpadových vôd, z ktorých bola vypočítaná priemerná ročná koncentračná hodnota v jednotlivých ukazovateľoch
  • výsledky paralelných rozborov odpadových vôd, ak boli v priebehu hodnoteného obdobia vykonané
  • kópiu certifikátu určeného meradla a kópiu dokladu o overení (kalibrácii) určeného meradla

Správca vodohospodársky významných vodných tokov na základe poplatkového priznania vykoná v súlade s §12 ods.2, nariadenia vlády ročné zúčtovania do 31.03. bežného roka.
Ak vznikne nedoplatok, znečisťovateľ nedoplatok uhradí na osobitný účet Environmentálneho fondu do 30. apríla nasledujúceho po roku, za ktorý nedoplatok vznikol. Ak vznikne preplatok, Environmentálny fond tento preplatok vráti znečisťovateľovi do 30. apríla nasledujúceho po roku, za ktorý preplatok vznikol.

Kontaktná osoba za SVP, š. p., OZ Banská Bystrica:

Mgr. Jana Patrášová
tel.:     +421 48 4728 199
mobil: +421 911 453 230
e-mail: jana.patrasova@svp.sk