Informácie o spoplatňovaní odberov podzemných vôd

V súlade s nariadením vlády č. 755/2004 Z.z. upozorňujeme na povinnosť zaslať na Slovenský vodohospodársky podnik š.p., odštepný závod Banská Bystrica:

1) poplatkové oznámenie o predpokladanom odbere podzemných vôd v roku 2017 (§ 7) v termíne do 31.1.2017. Na základe nahláseného predpokladaného odberu podzemných vôd Vám bude rozhodnutím určená výška poplatkov (preddavkov) na rok 2017. Preddavky je potrebné uhrádzať štvrťročne, najneskôr k poslednému dňu príslušného štvrťroka.

2) poplatkové priznanie za skutočné odbery podzemných vôd v roku 2016 (§ 8) v termíne do 15.2.2017. Na základe uvedeného bude vykonané ročné zúčtovanie a bude Vám vydaný výkaz (rozhodnutie) o výške nedoplatkov alebo preplatkov za rok 2016. Odberateľom podzemnej vody, ktorí na základe preddavkového rozhodnutia v určených termínoch nezaplatili poplatky na rok 2016, bude do výkazu o vyúčtovaní zahrnuté aj penále, vypočítané v zmysle § 14.

Tabuľky pre odberateľov PP2016 a PO2017