V oblasti kvality vôd OEVaVHL zabezpečuje úlohy:

 • Monitoring (odbery a analýza) povrchových vôd podľa požiadaviek MŽP v rámci Programu monitorovania vôd.
 • Monitoring hraničných tokov s Českou a Poľskou republikou podľa požiadaviek KHV (Komisia hraničných vôd) v rámci Programu monitorovania vôd a vyhodnocovanie kvality hraničných vôd v rámci KHV.
 • Odber a čiastočná analýza vodných spoločenstiev povrchových vôd (biosestón, fytoplanktón, fytobentos, makrozooobentos) pre VÚVH podľa požiadaviek MŽP v rámci Programu monitorovania vôd.
 • Odbery vzoriek povrchových vôd na analýzu vybranej skupiny ukazovateľov (ŠOA) pre VÚVH podľa požiadaviek MŽP v rámci Programu monitorovania vôd.
 • Monitoring odpadových vôd a výpočet poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd v zmysle NV č.755/2004 Z.z. pre potreby Environmentálneho fondu.
 • Systematické sledovanie a vyhodnocovanie kvality surovej vody vo vodárenských nádržiach Nová Bystrica a Turček pre potreby správcu.
 • Sezónne sledovanie a vyhodnocovanie kvality vody nádrží Liptovská Mara, Oravská Priehrada a VD Žilina pre potreby správcu.
 • Operatívne analýzy vôd v rámci riešenia MZV podľa požiadaviek SIŽP.
 • Odbery a analýzy odpadových vôd podľa požiadaviek SIŽP v rámci kontrolnej činnosti.
 • Odber a analýza vôd (podzemných, povrchových a odpadových), kalov a sedimentov pre potreby správcu a pre externých zákazníkov.
 • Poskytovanie kvalitatívnych údajov o toku.
 • Spracovanie technických podkladov, posudkov a stanovísk potrebných na rozhodovanie a inú činnosť orgánov štátnej vodnej správy.

Pre externých zákazníkov zabezpečujú laboratóriá činnosti v oblasti odberov a analýz vzoriek povrchových, odpadových a podzemných (pitných) vôd a sedimentov.
Skúšobné laboratóriá v Piešťanoch a v Žiline sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS) podľa normy STN EN ISO/IEC 17025 : 2005 s platnosťou akreditácie na obdobie 23.05.2016 – 23.05.2021 .
Laboratóriá sú akreditované v oblasti: fyzikálne, fyzikálno-chemické, chemické a rádiologické skúšky podzemných, povrchových a odpadových vôd; mikrobiologické a hydrobiologické skúšky pitných, povrchových, podzemných vôd a vôd na kúpanie; fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické skúšky sedimentov, odber pitných, podzemných, povrchových, odpadových vôd, sedimentov a hydrobiologického materiálu z povrchových vôd.
Zoznam akreditovaných skúšok je uvedený v Prílohe k Osvedčeniu (link).

Okrem akreditovaných skúšok laboratóriá zabezpečujú aj neakreditované skúšky podľa dohody.
Podmienky vykonania odberov, prevzatia a analýzy vzoriek a cenovú ponuku na požadované výkony zašleme na vyžiadanie.

Kontaktné informácie

Odbor ekológie vôd a vodohospodárskych laboratórií (OEVaVHL)
Nábrežie Ivana Krasku 3/834, 921 80 Piešťany

033/7764902 – sekretariát odboru

Vedúci odboru
Ing. Martina Kudlová
martina.kudlova@svp.sk
033/7764913

Údaje o toku, stanoviská k vypúšťaniu
Ing. Iveta Vrábelová
iveta.vrabelova@svp.sk
033/7764915

Poplatky za vypúšťanie odpadových vôd
p. Edmund Jakubec
edmund.jakubec@svp.sk
033/7764903

Oddelenie vodohospodárskych laboratórií Žilina
Kuzmányho 10
, 010 00 Žilina

Vedúci oddelenia


Ing. Pavol Mikula
pavol.mikula@stonline.sk
041/5620592