Monitorovanie funkčnosti rybovodov a monitorovanie priechodnosti migračných bariér v rokoch 2021 – 2022

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (www.op-kzp.sk).

Názov projektu: Monitorovanie funkčnosti rybovodov a monitorovanie priechodnosti migračných bariér v rokoch 2021 – 2022
Kód projektu v ITMS2014+: 310011BVP2
Druh projektu: dopytovo – orientovaný projekt
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Riešiteľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Výzva – kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2021-71.
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 01. 2021
Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu: 06. 2023
Celková výška oprávnených výdavkov: 120 392,89 EUR
Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kontaktná osoba pre projekt: Ing. Miroslav Bielik.
Tel: 045 6945 317
E-mail: miroslav.bielik@svp.sk

Hlavný cieľ projektu:

Sledovanie a hodnotenie kvality a stavu povrchových vôd.

Popis projektu:

Východisková situácia

V roku 2015 bol na národnej úrovni spracovaný Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021 a následne v roku 2021 Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022 – 2027, ktoré definujú metodické postupy monitorovania a zásady spracovania Programov monitorovania vôd, uchovávania a odovzdávania údajov v súlade s legislatívnymi predpismi Slovenskej republiky, do ktorých sú prenesené požiadavky Smernice 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva. Programy monitorovania, ktoré sa pripravujú aktuálne na každý rok, zahŕňajú požiadavky na základné, prevádzkové a prieskumné monitorovanie vodných útvarov, na monitorovanie chránených území, monitorovanie hraničných vodných tokov na základe bilaterálnych medzištátnych dohôd, ako aj samotné rozdelenie aktivít medzi jednotlivé rezortné organizácie Ministerstva životného prostredia SR. Ich súčasťou, ale nie je finančné krytie nákladov potrebných na monitorovanie, ktoré je nevyhnutné z hľadiska plnenia medzištátnych dohovorov ako aj poskytovania údajov pre Environmentálnu európsku agentúru. Bez finančného krytia týchto aktivít nie je možné získať podklady k tvorbe koncepcií udržateľného využívania povrchových vôd a ich ochrany, na prípravu a spracovanie plánov manažmentu povodí, výkon štátnej vodnej správy, na aktivity súvisiace s užívaním vôd, na zabezpečenie hodnotenia stavu vôd, určenie a vykonanie opatrení zabezpečujúcich dosiahnutie dobrého stavu vôd, ako aj následnú kontrolu navrhnutých opatrení v rámci aktuálnych plánov manažmentu povodí. Predkladaný projekt vychádza z Dodatku na rok 2021 k Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021, ako aj z Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022-2027, ktorý na základe výsledkov hodnotenia kvality vôd za predchádzajúce obdobie, ako aj požiadaviek vychádzajúcich z potrieb vodného plánovania na území Slovenskej republiky na nasledujúce obdobie, upresňuje požiadavky na monitorovanie vôd na celom území Slovenskej republiky v nasledujúcich rokoch.

Spôsob realizácie aktivít projektu

V rámci aktivity 1.1. Monitorovanie funkčnosti rybovodov a monitorovanie priechodnosti migračných bariér vlastnými kapacitami, pozostáva monitoring z terénnych obhliadok spojených s  ichtyologickým prieskumom, zberom údajov zo špeciálnych monitorovacích zariadení a ich následnom spracovaní. Ichtyologických prieskum pozostáva z vizuálnej kontroly a z odlovu rýb za pomoci elektrického agregátu a to vo vybraných úsekoch vodných tokov, kde sa postavil rybovod alebo kde sa vykonalo spriechodnenie migračných bariér. Monitoring prebieha spravidla v jarnom a jesennom období, teda v čase najmasovejšej migrácie rýb. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ďalej SVP, š. p.) bude tieto špecifické činnosti, predovšetkým monitoring, vykonávať vlastnými zamestnancami.  Druhá aktivita v rámci projektu, 1.2. Monitorovanie funkčnosti rybovodov dodávateľsky, pozostáva z monitoringu funkčnosti dvoch rybovodov externými dodávateľmi, a to monitoring rybovodu Turiec 1 – hať (Martin 1) r.km 7,530 a rybovodu vodnej stavby Veľké Kozmálovce Hron – hať VN Veľké Kozmálovce r.km 73,4001.

Monitoring pozostáva z viacerých, navzájom na seba nadväzujúcich činností:

  • vypracovanie plánov monitoringu
  • terénne obhliadky rybovodov a spriechodnených migračných bariér
  • vykonanie ichtyologických prieskumov
  • spracovanie dát z monitorovacích zariadení a ichtyologických prieskumov
  • vytvorenie exportných súborov a ich následné zaslanie

vypracovanie správy z ichtyologického prieskumu pred realizáciou stavby rybovodu, spriechodnenia

  • vypracovanie čiastkových a záverečných správy z celého monitoringu

 

Projekt pokrýva podiel prác na rok 2021 vyplývajúcich z Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021 a podiel prác na rok 2022 vyplývajúcich z Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022-2027 a to v rozsahu kompetencií, ktoré prislúchajú SVP, š. p. určených zákonom 364/2004 Z. z. o vodách a jeho vykonávacími predpismi:

Dodatok na rok 2021 k Rámcovému programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021

Príloha č. 4.1.2.5.5a: Bariéry_Ryby_2021

(http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=RPMV2PODOD2021)

Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2022-2027

Príloha č. 4.2.4.2.1. a Príloha č. 4.2.4.2.2: Monitorring migračných bariér

(http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=RPMV3PO)

Východiskové podklady pre projekt, ktoré sú vypracované na základe strategických a koncepčných dokumentov v rámci monitorovania vôd, ako je Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách vrátane príslušných súvisiacich nariadení a vyhlášok (Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona; Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Nariadenie vlády SR  č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd).   V zmysle vyhlášky č. 383/2018 Z. z. o technických podmienkach návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov a v súlade so zákonom č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní. Projekt sa bude realizovať v rámci celého územia Slovenskej republiky. Podrobná špecifikácia monitorovania je podrobne rozpísaná v prílohe č. 10  „Monitoring funkčnosti rybovodov a monitoring priechodnosti migračných bariér v rokoch 2021 – 2022“, ktorá obsahuje rozpis miest podľa jednotlivých stavieb podľa riečnych kilometrov.

Na samotné monitorovanie nadväzuje spracovanie informácií vo forme správy a priebežné posielanie správ a výsledkov za jednotlivý rok monitorovania. Na základe uvedených skutočností bude hlavná aktivita projektu “Sledovanie a hodnotenie kvality, stavu a kvantity povrchových vôd“  prebiehať do konca decembra 2022. V nadväznosti na hlavné aktivity bude v súlade so zmluvou o NFP vykonané aj riadenie projektu s uplatnením výdavkov na tieto činnosti do troch mesiacov od ukončenia hlavných aktivít projektu.

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Údaje z monitoringu budú uložené v databázach SVP, š.p., v rámci monitorovacích správ za jednotlivé roky a budú zasielané aj na okresné úrady na základe ich požiadaviek. Správy z monitoringov budú uchovávané v tlačenej forme v čiastkových databázach SVP, š. p., pre vlastné ale aj externé potreby, ako aj v rámci reportovacích povinností SR voči EÚ, na plnenie všetkých požiadaviek Rámcovej smernice o vode, ktoré sú transponované do zákona č 364/2004 Z. z. o vodách  a s ním súvisiacich predpisov, ako je Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona. Na základe získaných výsledkov z monitorovania vôd sa na území SR podľa schválenej metodiky vykoná hodnotenie stavu vôd. Výsledky hodnotenia sa následne použijú pri spracovaní plánov manažmentu povodí a návrhu programu opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd v II. Plánovacom období, ale aj pri kontrole opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov stanovených v I. plánovacom období a spracovanie príslušných reportovacích správ.