Projekty a spolupráce OEVHL pri Odštepnom závode Košice

Projekt: Spolupráca na hraničných vodách je vykonávaná na základe nasledujúcej medzištátnej zmluvy a medzivládnych dohôd:

  • Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Maďarskej ľudovej republiky o úprave vodohospodárskych otázok na hraničných vodách z 31. mája 1976, podpísaná v Budapešti. Dohoda bola po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993 zmluvnými stranami vzájomne sukcesovaná;
  • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Ukrajiny o vodohospodárskych otázkach na hraničných vodách zo 14. júna 1994, podpísaná v Bratislave;
  • Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Poľskej republiky o vodnom hospodárstve na hraničných vodách zo 14. mája 1997, podpísaná vo Varšave;

Projekty financované z kohézneho fondu EU
Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na roky 2016 – 2021 bol schválený 17. februára 2016 na porade ministra životného prostredia SR a nadväzuje na predchádzajúce rámcové programy monitorovania (2008-2010, 2010-2015). Program bol doplnený o požiadavky, ktoré vyplynuli z bilaterálnych rokovaní medzi Európskou komisiou a Slovenskou republikou, z hodnotiacich správ, ktoré vypracovala Európska komisia, z  najnovšej európskej legislatívy a z národných požiadaviek.
Viac informácií nájdete na: http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=RPMV2PO
Na príprave Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na roky 2016 – 2021 sa podieľali odborníci rezortov Ministerstva životného prostredia SR (Výskumný ústav vodného hospodárstva, Slovenský hydrometeorologický ústav, Slovenský vodohospodársky podnik š. p., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Štátna ochrana prírody SR, Vodohospodárska výstavba š. p.) a pracovníci sekcie vôd Ministerstva životného prostredia SR.

Protipovodňová ochrana rieky Jakubianka

protipovoňová ochraba rieky Jakubianka

Projekt Hornád – protipovodňová ochrana

ZEMPPAS – Zemplín – prevencia povodní a sucha