Ponuka služieb Odboru ekológie vôd a vodohospodárskych laboratórií
Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií (OEVHL) je súčasťou technicko-prevádzkového úseku SVP š.p. OZ Banská Bystrica.
Cieľom činnosti OEVHL je poskytovanie služieb zákazníkovi v oblasti analýz pitných, povrchových a odpadových vôd.
Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií vykonáva dve hlavné činnosti :

 • činnosť vodohospodárskych laboratórií – Skúšobné laboratórium OEVHL (odbery a analýzy vzoriek vôd)
 • ekologicko-legislatívnu činnosť

Skúšobné laboratórium – Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, OZ Banská Bystrica je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou SNAS na skúšanie, osvedčenie o akreditácií č. S-230.

Skúšobné laboratórium bolo od r. 2002 do r. 2008 akreditované nemeckou akreditačnou službou DAR/DAP (reg. č. DAR:DAP-PL-3557.00).

Skúšobné laboratórium je nepretržite od 23.05.2008 akreditované SNAS na skúšanie pod registračným číslom Reg. No 319/S-230. Od roku 2008 rozšírilo akreditáciu o nové skúšky/ukazovatele/metódy a preukázalo spôsobilosť v zmysle STN EN ISO/IEC 17025:2005. V máji roku 2019 skúšobné laboratórium splnilo požiadavky normy ISO/IEC 17025:2017 a získalo akreditáciu v zmysle uvedenej normy, zároveň rozšírilo akreditáciu pre ďalšie skúšky/ukazovatele a nové moderné metódy.

Skúšobné laboratórium OEVHL je spôsobilé v zmysle EN ISO/IEC 17025:2017, STN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požiadavky na kompetentnosť skúšobných a kalibračných laboratórií vykonávať skúšky v oblasti:

 • odber vzoriek pitných, povrchových a odpadových vôd
 • ZFCHR (základný fyzikálno-chemický rozbor) pitných, povrchových a odpadových vôd
 • ŠAA (špeciálna anorganická analýza)
 • ŠOA (špeciálna organická analýza)
 • mikrobiologické a hydrobiologické skúšky pitných a povrchových vôd
 • odber hydrobiologických materiálov z povrchových vôd

rozsahu uvedenom v prílohe k Osvedčeniu o akreditácii (k nahliadnutiu na www.snas.sk). Okrem uvedených skúšok vykonáva aj iné skúšky v oblasti analýzy vôd ako neakreditované.

Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií poskytuje v rámci ekologicko-legislatívnych činností nasledujúce služby:

 • vyhodnocovanie kvality povrchových a odpadových vôd podľa platných predpisov vo vodnom hospodárstve
 • výkon agendy podľa Nariadenia vlády č.755/2004 o výške poplatkov
  vo vodnom hospodárstve,
 • vyjadrovacia činnosť k problematike vodného hospodárstva v oblasti územnej pôsobnosti Odštepného závodu Banská Bystrica,
 • poradenská činnosť k problematike sledovania a hodnotenia kvality pitných, povrchových a odpadových vôd a ochrany životného prostredia.

Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií dlhoročne vykonáva odbery a rozbory vzoriek povrchových a odpadových vôd pre MŽP SR a SHMU v rámci monitoringu povrchových a odpadových vôd. V uvedenej oblasti spolupracuje pri spracovaní programov monitorovania vôd v Slovenskej republike.

Bližšie informácie Vám radi zodpovieme na uvedenom kontakte:

Vedúci OEVHL:  Ing. Janka Rosenbergerová
Kontakty:  telefón:    048/472 81 21, +421 910 375 885
                        fax:    048/472 81 50
                   e-mail:    jana.rosenbergerova@svp.sk

Sídlo OEVHL:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií
Sládkovičova 31
974 05 Banská Bystrica