Projekt: JOINTISZA – Posilnenie spolupráce medzi plánovaním manažmentu povodí a predchádzaním povodňových rizík s cieľom zlepšiť štatistické údaje o vodách povodia rieky Tisy
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019; 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p.: poskytovateľ služieb pre VÚVH
Rozpočet: 28 112,90€