Postup pre účastníkov procesov prípravy, posudzovania, povoľovania a realizácie vodných stavieb s energetickým využitím s výkonom do 10 MW, t. j. malých vodných elektrární na vodných tokoch Slovenskej republiky schválený Komisiou pre rozvoj hydroenergetiky a optimálne využitie hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenskej republiky, konanou dňa 10. mája 2018.

 adobe-pdf-iconPostup pre účastníkov procesov prípravy, posudzovania, povoľovania a rea…