SVP, š. p., Povodie Dunaja, odštepný závod, závod Dunaj, Vlčie hrdlo 82 , 824 19 Bratislava svojimi osobnými plavidlami vykonáva vnútroštátnu lodnú dopravu po dunajskej vodnej ceste.

Vnútroštátnu dopravu vykonáva na nasledovných úsekoch:

 • Bratislava – Devín, Čunovo, Gabčíkovo
 • Gabčíkovo – Čunovo, Komárno
 • Štúrovo

Uvedenú prepravu vykonávame nižšie uvedenými plavidlami typu MOSKVA s konštrukčnou rýchlosťou 18 km/hod.

BD ONDAVA

 • kapacita 80 miest
 • dolná paluba kabíny s barom
 • horná paluba s reštauračnou úpravou

BD_ONDAVA

PV KRIVÁŇ

 • kapacita 120 miest
 • dolná paluba reštauračná úprava so salónikom
 • horná paluba uzavretá

Plavidlo KRIVÁŇ, je ideálne na organizovanie rôznych spoločenských podujatí, prezentácií firiem, večierkov s hudbou, recepcií, svadieb, promócií,… .

Snímka obrazovky 2023-01-18 o 8.58.13

Na obidvoch lodiach je možnosť poskytovania teplých a studených jedál podľa požiadavky zákazníka.

IMG_20160412_082410

Kontakt pre bližšie informácie a rezervácie:

SVP, š. p., závod DUNAJ

Lodná doprava prístav Bratislava

Vstup do prístavu cez bránu z Prístavnej ulice hlavnou bránou Prístav Bratislava k severnému bazénu na plavidlo BD PAULA.

tel.: 02/529 26 039 Morvová Oľga

       0903 410 480 Benčík Dalibor

mail: lodnadoprava.du@svp.sk

          dalibor.bencik@svp.sk

Ponuka služieb Odboru ekológie vôd a vodohospodárskych laboratórií
Odbor ekológie vôd a vodohospodárskych laboratórií je súčasťou technicko-prevádzkového úseku SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod. Vnútorne je členný na dve oddelenia a to:

 •  oddelenie vodohospodárskych laboratórií
 • oddelenie hodnotenia stavu vôd

Odbor vodohospodárskych laboratórií systematicky sleduje kvalitu povrchových a vypúšťaných odpadových vôd na území spravovanom Povodím Dunaja, odštepným závodom. Výsledky týchto analýz sú zhodnocované oddelením hodnotenia stavu vôd. Získané údaje slúžia pre:

 • Ministerstvo životného prostredia
 • vodoprávnu činnosť
 • kontrolnú činnosť
 • sledovanie vplyvu vypúšťaných odpadových vôd na kvalitu povrchových a podzemných vôd
 • štátnu správu
 • projektovanie vodohospodárskych stavieb
 • potreby správcu tokov

Skúšobné laboratórium SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod,  je akreditované

osvedcenie

Skúšobné laboratórium je spôsobilé v zmysle STN EN ISO/IEC 17025 „Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií“ vykonávať skúšky v oblastiach:

 • základný fyzikálno-chemický rozbor povrchových a odpadových vôd
 • špeciálna anorganická analýza
 • špecialna organická analýza
 • mikrobiologické analýzy
 • hydrobilogické analýzy
 • ekotoxikologické analýzy
 • zorkovanie povrchových a odpadových vôd
 • vzorkovanie biologických materiálov z povrchových vôd

Oddelenie hodnotenia stavu vôd odboru vodohospodárskych laboratórií Povodia Dunaja, odštepného závodu, zhodnocuje získane výsledky a spracováva ich do záverečných správ:

 • ročenka kvality povrchových spravovaných Povodia Dunaja, odštepného závodu
 • kvalitatívna bilancia produkovaných a vypúšťaných odpadových vôd
 • správy z monitoringov kvality povrchových vôd vykonávané na objednávku a pre potreby správcu toku

Okrem toho odbor vodohospodárskych laboratórií vykonáva a zabezpečuje:

 • odbery a analýzy vzoriek povrchových vôd
 • odbery a analýzy vzoriek odpadových vôd
 • odbery a analýzy vzoriek hraničných vôd
 • odbery a analýzy vzoriek osobitných vôd
 • odbery a analýzy podzemných a pitných vôd
 • odbery a analýzy vzoriek vôd pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
 • odbery a analýzy vzoriek dnových sedimentov tokov a nádrží
 • odbery a analýzy odpadových, povrchových alebo zvláštnych vôd pre SIŽP
 • terénne a hydrometrovacie práce
 • dodávku výsledkov laboratórnych prác pre štátny monitoring povrchových vôd
 • prevádzkový monitoring správcu toku
 • účelové monitoringy
 • monitoring vodných nádrží a vodárenských nádrží
 • monitoring vodných útvarov určených na odber vody pre pitné účely
 • monitoring vodných útvarov vhodných pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
 • monitoring a hodnotenie stavu vôd útvarov určených na závlahy
 • monitoring dusičnanov pochádzajúcich z poľnohospodárskych zdrojov
 • monitoring hraničných vôd tokov
 • monitoring odpadových, povrchových alebo zvláštnych vôd (pre SIŽP)
 • prieskum obsahu nebezpečných látok vo vodách (škodlivé, obzvlášť škodlivé látky)
 • realizáciu medzinárodných projektov v oblasti riešenia problémov ochrany kvality vôd
 • vypracovávanie štúdií
 • riešenia vedecko-technických projektov v oblasti ochrany kvality vôd
 • plnenie environmentálnych cieľov a trvalo udržateľné využívanie vôd vodných tokov
 • plnenie ostatmých úloh spojených so zisťovaním výskytu a hodnotením stavu vôd vo vodných útvarov

Príprava monitorovacích programov:

 • spolupracuje s MŽP SR na príprave programu monitorovania všetkých druhov vôd
 • spolupracuje s MP SR na príprave programu monitorovania závlahových vôd
 • spracováva návrhy prevádzkového monitoringu správcu povodia
 • spolupracuje pri návrhoch monitoringu pre riešenie účelových úloh a vedecko-technických projektov

Činnosti súvisiace so sledovaním vypúšťaného znečistenia do tokov zo zdrojov znečistenia a uplatňovaním odplát za vypúšťanie odpadových vôd do povrchových vôd:

 1. a) vykonáva:
 • kontrolu a vyhodnocovanie stupňa znečistenia vypúšťaných odpadových vôd
 • sledovanie vplyvu bodového znečistenia na kvalitu vôd v recipientoch
 • identifikáciu plošného znečistenia vôd
 • určovanie výšky poplatkov za vypúšťanie odpadových vôd, výpočet preddavkov a ročných zúčtovaní za vypúšťanie odpadových vôd a komunikuje so znečisťovateľmi
 • kontrolu dodržiavania limitov zvyškového znečistenia vypúšťaných odpadových vôd v spolupráci so SIŽP
 • hodnotenie stavu v zneškodňovaní komunálnych odpadových vôd
 • kontrolu iného nakladania s vodami vo vodnom toku
 1. b) spolupracuje:
 • pri sledovaní dodržiavania podmienok a povinností určených v rozhodnutiach a vyjadreniach orgánov štátnej vodnej správy, týkajúcich sa ochrany kvality vôd
 • pri kontrolách vypúšťania odpadových vôd a nakladaní so škodlivými a obzvlášť škodlivými látkami a prioritnými látkami
 • pri výkone štátneho vodoochranného dozoru
 • pri prevencii mimoriadneho zhoršenia kvality vôd
 • pri sledovaní kvality vody vo vodnom toku z hľadiska možných príznakov mimoriadneho zhoršenia vôd
 1. c) spracováva:
 • podklady pre vodohospodársku bilanciu (bilancia produkovaného a vypúšťaného znečistenia z bodových zdrojov)

Plnenie úloh v rámci vyjadrovacej a posudkovej činnosti:

 1. a) vypracováva:
 • technické a iné odborné podklady a stanoviská potrebné na rozhodovanie a inú správnu činnosť orgánov štátnej vodnej správy v oblasti kvality vôd
 • stanoviská z hľadiska uplatňovania plánov manažmentu povodí z pohľadu ochrany vôd
 • stanoviská k investičnej výstavbe z hľadiska ochrany kvality vôd
 • vyjadrenia k pripravovaným stavbám a vodohospodárskym dielam z hľadiska ochrany kvality vôd
 1. b) spolupracuje s vodohospodárskym orgánom:
 • pri určovaní podmienok pre vypúšťanie odpadových vôd v procese vydávania a prehodnocovania povolení na nakladanie s vodami v zmysle zákona o vodách a súvisiacich predpisov, ktorými sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových a zvláštnych vôd
 1. c) zúčastňuje sa:
 • vodoprávnych konaní vo veci povoľovania vypúšťania odpadových vôd
 • rokovaní dotýkajúcich sa kvality povrchových a podzemných vôd a ich ochrany

Spolupráca pri prieskumných, bilančných, koncepčných a kontrolných činnostiach:

 1. a) zabezpečuje:
 • spracovanie návrhu a vyhodnotenia Plánu komplexnej starostlivosti o kvalitu vôd
 1. b) podieľa sa na:
 • hodnotení dopadov ľudských činností na stav povrchových vôd a podzemných vôd
 • sústavnej koncepčnej činnosti v rámci odbornej prípravy a aktualizácie vodných plánov (plánov manažmentu povodí, Vodného plánu Slovenska)
 • určovaní environmentálnych cieľov pre útvary povrchových vôd, útvary podzemných vôd a chránené územia, ktorými sú:

–  územia s povrchovou vodou určenou na odber pre pitnú vodu
–  územia s povrchovou vodou vhodnou pre život a reprodukciu pôvodných druhov rýb
–  chránené oblasti prirodzenej akumulácie vôd (chránené vodohospodárske oblasti významné vodohospodárske oblasti)
–  ochranné pásma vodárenských zdrojov
–  citlivé oblasti
–  zraniteľné oblasti
–  chránené územia a ich ochranné pásma podľa zákona o ochrane prírody a krajiny stanovení lehôt na dosiahnutie environmentálnych cieľov

 • príprave a realizácii Programu opatrení a určovaní časového plánu ich uskutočnenia
 • spracovaní koncepcie starostlivosti o odkryté podzemné vody z hľadiska ochrany kvality vôd, vodných ekosystémov a od vôd priamo závislých ekosystémov v krajine
 • aktivitách pri obmedzovaní vypúšťania priemyselných odpadových vôd s obsahom obzvlášť škodlivých látok
 • oznamovaní závažných nedostatkov, spôsobených prírodnými vplyvmi alebo inými vplyvmi, ktoré zistí vo vodnom toku a v inundačnom území orgánu štátnej vodnej správy a navrhuje opatrenia na ich odstránenie
 • ochrane vôd pred znečistením z poľnohospodárskych činností
 • na spracovávaní kvalitatívnej časti vodohospodárskej bilancie povrchových vôd
 • odbornej príprave, zostavovaní a aktualizácii vodných plánov (plánov manažmentov povodí, vodného plánu Slovenska)
 • prieskume a vyhodnotení obsahu nebezpečných látok vo vodách (škodlivé, obzvlášť škodlivé látky)
 • identifikácii vodohospodárskych problémov týkajúcich sa nakladania s vodami
 • určovaní vodných útvarov pre účely využitia
 • riešení mimoriadneho zhoršenia kvality vôd poskytovaním údajov, informácií, technickej a odbornej pomoci
 • plnení úloh Plánu komplexnej starostlivosti o kvalitu vôd
 • riešení úloh spojených s implementáciou požiadaviek rámcovej smernice o vodách v oblasti ochrany vôd
 • vypracovávaní vyhlášok, nariadení a ostatných legislatívnych predpisov súvisiacich so zákonom o vodách
 • vypracovávaní stanovísk k návrhu zákonov vo vodnom hospodárstve
 • implementácii vodohospodárskej koncepcie v praxi
 • zabezpečení podkladov a vyjadruje sa v procese posudzovania vplyvov pripravovaných stavieb na životné prostredie podľa zákona č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • posudzovaní zdrojov znečistenia podľa integrovanej prevencii a kontroly znečistenia
 • spracovávaní štúdií a vedecko–technických projektov za účelom všestrannej ochrany vôd a dosiahnutia environmentálnych cieľov, vytvárania podmienok pre trvaloudržateľné využívanie vodných zdrojov, a poskytovanie vodohospodárskych služieb
 • spolupráci v rámci medzinárodných projektov
 • aktivitách v normalizačnej činnosti v súlade s predpismi o technickej normalizácii, činnosti súvisiace s navrhovaním, posudzovaním národných a medzinárodných noriem súvisiacich s činnosťou odboru
 • na aktualizácii koncepcie vodohospodárskeho rozvoja podniku založenej na integrovanom manažmente zameranom najmä na trvalo udržateľné hospodárenie s povrchovými a podzemnými vodami, ochranu a zlepšovanie stavu povrchových a podzemných vôd a vodných ekosystémov
 • príprave propagačných materiálov, materiálov pre výstavy, pripravuje články a  príspevky do odborných časopisov a konferencie
 • riešenie iných podnikových úloh
 1. c) vedie:
 • evidenciu rozhodnutí a vyjadrení orgánov štátnej vodnej správy, ktoré sa týkajú vypúšťania do vodných tokov
 • agendu noriem týkajúcich sa činností odboru

V rámci archivácie dát vytvára, spravuje a aktualizuje:

 • databázu kvality povrchových vôd
 • databázu kvality závlahových vôd
 • databázu kvality odpadových vôd
 • databázu zdrojov znečistenia
 • databázu rozhodnutí vodohospodárskych orgánov
 • iné databázy údajov súvisiacich s prevádzkou a využívaním softvérov na hodnotenie stavu a prezentáciu stavu vôd a hodnotenie nameraných dát pre rôzne účely použitia
Kontakty:
Vedúci odboru OEVHL: RNDr. Ján Tkáč jano.tkac@svp.sk
Zástupca OEVHL: Ing. Petra Maslová petra.maslova@svp.sk
Manažér kvality: Ing. Petra Maslová petra.maslova@svp.sk
Adresa: SVP, š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod
Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií
Vlčie Hrdlo
824 19 Bratislava
Telefón: 02 / 40 200 201, 02 / 40 200 208
Mobil: 0903 229 101

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Povodie Dunaja, odštepný závod, závod Dunaj
Vlčie hrdlo 824 19 Bratislava

Kameňolom Devín kontakt:
Kameňolom Devín
Devínska cesta 3
841 10 Bratislava 49

Tel. č.: 02 / 65 730 176

CENNÍK VÝROBKOV – KAMEŇOLOM DEVÍN

Platnosť od: 01.04.2022
Merná jednotka: tona
Opis výrobku: prírodné kamenivo (zdroj: vyvretá hornina – biotitický granodiorit)

Výrobok – Frakcia Odbytová cena bez DPH €/t DPH 20% €/t Odbytová cena s DPH €/t
Prírodné kamenivo  0 / 32 mm 7,90 1,58 9,48
Prírodné kamenivo  0 / 63 mm 7,70 1,54 9,24
Prírodné kamenivo  32 / 63 mm 9,70 1,94 11,64
Prírodné kamenivo CP  63 / 180 mm 9,50 1,90 11,40
Prírodný kameň LMA  40 / 200 kg 11,50 2,30 13,80
Prírodné kamenivo HMA  300 / 1000 kg 11,50 2,30 13,80

V cene je započítané naloženie materiálu na dopravný prostriedok odberateľa.

Minimálny odber 1 tona kameniva.

Výrobky kameňolomu Devín sú zdaniteľné DPH 20% podľa Zákona číslo 222/2004 Z.z. a Novely zákona o DPH – zákon NR SR č. 490/2010.

Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Povodie Dunaja, odštepný závod
Karloveská 2
842 17 Bratislava

Doškolovacie centrum Patrek v Patinciach

Možnosť ubytovania v Patinciach.

SVP, š.p. Povodie Dunaja, odštepný závod, Správa vnútorných vôd Komárno spravuje „Doškoľovacie stredisko“ v areáli rekreačného strediska „Patrek“ Patince.

Zariadenie má k dispozícii 2 štvorposteľové, 2 trojposteľové a 9 dvojposteľových izieb. Každá izba má svoje sociálne zariadenie a balkón. K zariadeniu patrí kompletne vybavená kuchyňa, TV miestnosť, zasadacie miestnosti (pre školenia, porady), uzavretý dvor, terasa, záhradný nábytok.

V prípade záujmu sa dá zabezpečiť plná penzia alebo polpenzia v iných zariadeniach. V blízkosti sú reštaurácie, rôzne stánky s ponukou rýchleho občerstvenia.

V areáli sa nachádza športový, rekreačný a detský bazén, tenisové kurty, sauna, masáže, amfiteáter, požičovňa bicyklov.

Hneď vedľa nášho zariadenia sa nachádza „WELLNESS Patince“ (nájdete tradičné kúpeľné techniky ako vodnú terapiu, vírivý bazén, fínske sauny, masáže rôznych druhov vrátane thajských, no i menej tradičné a zatiaľ málo rozšírené wellness služby, ktoré zahŕňajú bylinkovú saunu, parnú saunu, Kneippov kúpeľ, ľadovú miestnosť a mnoho iných techník) a umelé jazero s možnosťou člnkovania a vodného bicyklovania.

Možnosť parkovania priamo pri budove pre 6 áut (ubytovaní obdržia karty na voľný vstup/výjazd autom do/z areálu PATREK-u)
Termíny možného ubytovania sú v týždenných intervaloch od pondelka do nedele.

Cena od 9,60 osoba/noc.

KONTAKT: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Povodie Dunaja, odštepný závod
Správa vnútorných vôd Komárno
Svätoondrejská č. 6
945 05 Komárno

V prípade záujmu sa informujte na:

tel.: 035 / 7730992, 035 / 7923126
mobil: 0911 522 132 (p. Kocsisová)
fax: 035 / 7730987
e-maill: komarno@svp.sk

SVP š.p., Povodie Dunaja, odštepný závod – závod Gabčíkovo

manipulačná technika, ťažké stroje, nákladné vozidlá

Odbytové ceny (bez DPH) – platné od 1.4.2019 km/€ €/SH Prestoj (€/h)
AVIA 120 CAPK6 1,70 55,98 24,58
AVIA  21 1,26 16,75 10,40
AVIA  31 1,54 33,51 12,73
TATRA 815  HR 1,23 32,77 16,75
TATRA 815  CAS 11 1,44 41,14 11,91
TATRA 815  AV 14 1,47 39,34 21,91
TATRA 815   UDS   214 1,48 58,29 57,45
LIAZ kontajner 1,28 34,47 13,88
Žeriav LIEBHERR 90t 4,80 149,27 46,15
FORD TRANSIT 0,98 16,40
Osob. aut.(priem.) 0,45
Traktory      
Zetor 7245, Zetor 7745, Zetor 12145 22,74
Zetor 11441, Zetor 18345, Antares 36,33
Desta 34,57 10,70

SH – stroj hodina