Podanie oznámenia v súvislosti s oznamovaním protispoločenskej činnosti

V zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

  • Oznámenie

Týka sa uvedenia skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v pracovnoprávnom vzťahu alebo inom obdobnom vzťahu a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti. Oznámenie sa posudzuje podľa obsahu.

  • Kvalifikované oznámenie

Je oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa. Každé oznámenie musí obsahovať meno a priezvisko, adresu oznamovateľa, dátum podania oznámenia, obsah oznámenia,

  • Zodpovedná osoba – Oddelenie kontroly

Oznámenie sa podáva zodpovednej osobe podniku, ktorou je poverený zamestnanec Oddelenia kontroly Podnikového riaditeľstva SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku.

  • Zachovanie mlčanlivosti

Pri oboznamovaní s obsahom oznámenia je zodpovedná osoba povinná dbať na zachovanie mlčanlivosti o totožnosti oznamovateľa.

  • Podanie oznámenia

Oznámenie možno podať elektronicky 24 hodín denne prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu: 54svp@svp.sk, alebo písomne na adresu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava s viditeľným označením „NEOTVÁRAŤ“, alebo osobne v priestoroch zodpovednej osoby. Pre účely podávania, preverovania a evidovania oznámení protispoločenskej činnosti je vypracovaná Organizačná smernica č. 7/2019 v znení neskoršieho dodatku.