Postup pri sprístupňovaní informácií

Poskytovanie informácii v SLOVENSKOM VODOHOSPODÁRSKOM PODNIKU, štátnom podniku, sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií).

Z podanej žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, faxom, e-mailom).

Žiadosť sa podáva:
a) e-mailom: na adresu: infozakon@svp.sk
b) poštou na adrese:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8
969 55 Banská Štiavnica
c) telefonicky: na číslo; +421 (0)45 /6945 130
d) faxom: na číslo: +421 (0)45 /6921 569
e) osobne: v podateľni Podnikového riaditeľstva v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 hod

  1. Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní od dňa podania žiadosti alebo od dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Zo závažných dôvodov stanovených zákonom môže byť táto lehota predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.
  2. Ak SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.
  3. Ak SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š. p., k žiadosti nevyhovie (hoci len sčasti), tak podnikové riaditeľstvo dá najneskôr do 3-och dní podnet na vydanie rozhodnutia zakladateľovi (Ministerstvo životného prostredia, komunikačný odbor).
  4. Výška úhrady za nevyhnutné materiálne náklady, spojené s poskytnutím informácií, je stanovená v sadzobníku úhrad – (v prípade poskytnutia telefonickej, faxovej alebo mailovej informácie, resp. materiálnych nákladov do 3,50 € sa poplatok neúčtuje).

Na stiahnutie: