Norway_02

Norway_02

Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh

Spoločným úsilím k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe“

 

NÁZOV PROJEKTU: „Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh“

KÓD PROJEKTU: ACC04P04

PROGRAM: „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ spolufinancovaný z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

NÁZOV VÝZVY: „Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí“ (ClimaLocal)

SPRÁVCA PROGRAMU: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

PRIJÍMATEĽ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

PARTNER PROJEKTU: Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko, občianske združenie

CELKOVÁ VÝŠKA PROJEKTOVÉHO GRANTU: 999 670 Eur

CIEĽ PROJEKTU: Cieľom projektu je obnova dvoch významných mokradí v dvoch lokalitách južného Slovenska, ktoré sú znehodnotené v dôsledku vodohospodárskych úprav v minulosti a celkovej zmeny krajiny a jej využívania. Predmetné mokrade majú veľký potenciál a význam z hľadiska zadržiavania vody v krajine, ochrany voči suchu a ochrany biodiverzity, avšak v súčasnosti sú ohrozené zazemňovaním, zarastaním a vysychaním. V rámci projektu budú realizované také technické opatrenia, ktoré vytvoria podmienky pre zavodnenie a zadržiavanie vody v mokradiach a to predovšetkým v období dostatočných prietokov na vodných tokoch. Ďalším zameraním projektu je vytvorenie laterálnej konektivity mokradí a zabránenie odtoku vody zachytávanej mokraďami. Celkové riešenia a realizácia všetkých častí revitalizácie reprezentuje komplexný prístup k revitalizácii území a zahŕňa všetky elementy a súčasné výzvy ochrany biodiverzity, zlepšenia priaznivého stavu území NATURA2000 a zabezpečuje zadržiavanie vody v krajine v súvislosti s výzvami, ktoré prináša zmena klímy.

Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe. Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí. Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy EUR.

Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy EUR. Prioritami tohto obdobia sú:

#1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť

#2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby

#3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo

#4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva

#5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Nórskych grantov na Slovensku, navštívte stránku www.norwaygrants.sk

 Projekt „Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh“ získal grant z Nórska v sume 849 719,5 €. Projekt je spolufinancovaný v sume 149 950,5 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Primárnym cieľom projektu je obnova dvoch významných mokradí v dvoch lokalitách južného Slovenska.

Galéria fotografií:

 

Štatistika prístupnosti:  738/353