Logo 690x450_Jointizsa

Projekt: JOINTISZA – Posilnenie spolupráce medzi plánovaním manažmentu povodí a predchádzaním povodňových rizík s cieľom zlepšiť štatistické údaje o vodách povodia rieky Tisy
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019; 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p.: poskytovateľ služieb pre VÚVH
Rozpočet: 28 112,90€

Viac info…

Logo 690x450_FramWat

Projekt: FramWat – Zlepšenie bilancie vody a zníženie nutrientov pomocou malých vodozádržných opatrení
Program: Interreg CE
Trvanie: 07/2017 – 06/2020
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 151 152,50€

Viac info…Logo 690x450_Danube Sediment

Projekt: DanubeSediment – Obnovenie bilancie sedimentov v rieke Dunaj
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019, 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p.: asociovaný strategický partner
Rozpočet: Logo 690x450_Danube Streamt

Projekt: Danube STREAM – Inteligentný, integrovaný a harmonizovaný manažment vodných ciest
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019; 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 267 275,00€Logo 690x450_Interreg SK-AT

Projekt: ProDaM – Ochrana Dunaja a Moravy
Program: Interreg SK-AT
Trvanie: 09/2017 – 08/2021
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 549 500,00€Logo 690x450_Connecting Europe Facility

Projekt: DaReM – Opatrenia na obnovu Dunaja
Program: Connecting Europe Facility
Trvanie: 02/2017 – 12/2020
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 4 530 000,00€Logo 690x450_Interreg SK-HU

Projekt: NATUR/DANUBEPARKS – Chuť podunajskej prírody
Program: Interreg SK-HU
Trvanie: 11/2017 – 12/2019
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 199 000,00€Logo 690x450_RIS COMEX

Projekt: RIS COMEX – River Information Services Corridor Management Execution
Program: Connecting Europe Facility
Trvanie:
Pozícia SVP, š. p.: participácia na projekte
Rozpočet:Logo 690x450_Fairway Danube

Projekt: Danube FAIRway
Program: Connecting Europe Facility
Trvanie:
Pozícia SVP, š. p.: participácia na projekte
Rozpočet:Logo 690x450_Newada

Projekt: NEWADA
Program:
Trvanie:
Pozícia SVP, š. p.:
Rozpočet:Logo 690x450_Newada duo

Projekt: NEWADA duo
Program:
Trvanie:
Pozícia SVP, š. p.:
Rozpočet:Logo 690x450_DanubeFloodrisk

Projekt: Danube FLOODRISK
Program:
Trvanie:
Pozícia SVP, š. p.:
Rozpočet:

 

Logo OPKZP

Projekt: Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v rokoch 2016 – 2020

Trvanie: 01/2016 – 11/2021
Pozícia SVP, š. p.: riešiteľ
Rozpočet: 4 259 333,45 EUR

Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód projektu v ITMS2014+: 310011C797
Druh projektu: dopytovo – orientovaný projekt
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

 

 

Projekt TELEDAN – Slovensko-maďarský hydrologický informačný portál na toku Dunaj a jeho prítokoch

Cieľ projektu: RozšíreniLogo Teledan_2_690x690e a skvalitnenie hydrologických telemetrických systémov v prihraničnej oblasti Dunaja a sprístupnenie operatívnych hydrologických údajov pre laickú ako aj odbornú verejnosť (predpovedné služby, organizácie vykonávajúce povodňové zabezpečovacie a záchranné práce, plavebné orgány, atď…) prostredníctvom internetu.

Stručný opis projektu:

Začiatok realizácie projektu: 1. 10. 2012
Ukončenie realizácie projektu: 30. 9. 2014
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Štátny rozpočet SR
Výška podpory ERDF: 557 387, 50 €

Partneri: Severo-zadunajské riaditeľstvo vodného hospodárstva so sídlom v Győri/ Észak-dunántúli, Vízügyi Igazgatóság, Gyõr (ÉDUVÍZIG)

link: http://www.kdvvizig.hu/

Logo Program cezhranicnej spoluprace_690x690

 

More info…

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]