ORP

Projekt: Spriechodnenie migračnej bariéry na Starohorskom potoku

Cieľ:

Trvanie a rozpočet:

Miesto realizácie projektu: Starohorský potok

Projektoví partneri

 • Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
 • Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,– projektový partner

Kli-Ma, Viadonau, SVP, logo 2
Projekt: Optimalizácia vodných stavov na Morave pri zvláštnom zohľadnení klimatických zmien

Akronym: Kli-Ma

Kód projektu: 305021ACF2

Program spolupráce: Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko

Celkové náklady: 595 347,00 €
Výška príspevku EFRE: 506 044,95 € (85 %)
Verejné a vlastné zdroje: 89 302,05 € (15 %)


Snímka obrazovky 2023-03-22 o 7.26.34

Projekt: Malé zlepšenia eGov služieb SVP

Cieľ: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov; Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Zdroj financovania: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Miesto realizácie projektu: celé územie SR

Názov a sídlo prijímateľa: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Výška poskytnutého NFP: 426 883,77 €

Stručný opis projektu: Zlepšenie koncových služieb poskytovaných SLOVENSKÝM VODOHOSPODÁRSKYM PODNIKOM, štátnym podnikom, ktoré sa týkajú agendy v zmysle nariadenia vlády č.755/2004, ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd a „Vydávania stanoviska správcu vodného toku“.  Dôvodom je potreba naplnenia požiadavky úrovne ich elektronizácie.

Cieľom projektu je vytvorenie elektronických služieb, a zlepšenie užívateľskej prívetivosti a obsahu webového sídla podniku.

Merateľné ukazovatele projektu sú počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov, ktorý dosiahne hodnotu päť služieb a počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov, ktorý dosiahne hodnotu dve služby.

Ďalšie informácie: Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk

Sprostredkovateľský orgán: www.mirri.gov.sk


Snímka obrazovky 2023-03-22 o 7.26.34

Projekt: Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja

Cieľ: Zabezpečenie udržateľnosti parametrov stanovenej triedy vodnej cesty Dunaj

Zdroj financovania: Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj

Názov a sídlo prijímateľa: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Výška poskytnutého NFP: 29 864 060,00 €

Stručný opis projektu: Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja“ sa zameriava na obstaranie 13 kusov strojno-technologických zariadení určených na riešenie odstraňovania a deponovania sedimentov z plavebnej dráhy vodnej cesty na toku Dunaj v úseku zdrže Hrušov Vodného diela Gabčíkovo v rozsahu 300 000 m³ ročne. Tento projekt nadväzuje na Štúdiu ,,Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja“, ktorá bola taktiež financovaná v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Hlavným cieľom národného projektu je prostredníctvom nákupu vhodnej techniky na odstránenie sedimentov z plavebnej dráhy zachovať jej stabilitu a zabezpečiť predpísané parametre plavebnej dráhy a celkovú splavnosť na základe Belehradského dohovoru.

Ďalej je cieľom projektu zamedziť zanášaniu plavebnej dráhy a VD Gabčíkovo sedimentami, ktoré budú priebežne a efektívne odstraňované prostredníctvom technických zariadení.

Strojno-technologické zariadenia na zabezpečenie predpísaných parametrov vodnej cesty Dunaj:

 • Plávajúce plošiny s hydraulickým rýpadlom na pásovom podvozku (3 ks + 3 ks)
 • Súprava na sacie bagrovanie (1 ks)
 • Samovýsypné nesamohybné tlačné člny (2 ks)
 • Rekonštrukcia remorkéra (1 ks)
 • Nákladné vyklápacie vozidlá 6×6 s tandemovými prívesmi (3 ks)

Ďalšie informácie: Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk


logo OPII_KF

Projekt: Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty“

Názov a sídlo prijímateľa: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Martinská 49, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov

Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

Výška poskytnutého NFP: 210 000,00 €

Stručný opis projektu: Cieľom a zároveň hlavnou aktivitou projektu je vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzinárodnej vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty„. Projekt bude realizovaný  na úrovni Bratislavského, Trnavského a Nitrianskeho kraja. Zámer projektu je v súlade s cieľmi Dunajskej stratégie. V zmysle Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 je hlavným cieľom a prínosom projektu zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy a vytváranie predpokladov na odstránenie kľúčových úzkych miest na infraštruktúre vodnej dopravy v TEN-T. Projekt sa ďalej zameriava na zlepšenie splavnosti vodnej cesty Dunaj a smeruje k dosiahnutiu požadovaných dopravných kritérií pre dosiahnutie parametrov plavebnej dráhy, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné a zabezpečia garantované podmienky pre plavbu na vodných cestách. Súčasťou Štúdie bude aj analýza vplyvov navrhovaného riešenia na životné prostredie a Cost/benefit analýza (CBA), ktorá posudzuje navrhované riešenia z pohľadu nákladov a prínosov.

Ďalšie informácie: 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na  www.opii.gov.sk

webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk


 

Untitled-1

Projekt: LIFE-IP NATURA 2000  SVK – Úloha sústavy NATURA 2000 a manažment vybraných prioritných biotopov v integrovanej ochrane krajiny v Slovenskej republike (Role of the Natura 2000 network and management of some prioritized habitats in the integrated landscape protection of the Slovak Republic)

Úloha SVP, š. p., v projekte: Asociovaný partner projektu (partner projektu)

Zdroj financovania: LIFE Integrated Projects 2019

Obdobie realizácie projektu: 01/2021 – 12/2030

Rozpočet SVP, š. p.: 2 314 330 € – spôsob financovania: 60% spolufinancovanie z programu LIFE, 40% iné ako EÚ zdroje (35% spolufinancovanie projektov LIFE zo štátneho rozpočtu, resp. iné zdroje, 5% vlastné kapacity)

Popis projektu: Základným cieľom projektu je zlepšiť stav vybraných území sústavy NATURA 2000 cez aktívny manažment a implementáciu ,,Prioritného akčného rámca“ (PAF). Cieľom tohto integrovaného projektu LIFE je dosiahnuť cieľ 1 stratégie EÚ BD a všeobecné ciele Smernice Rady 92/43/EHS o ochrane biodiverzity Európy a Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES o ochrane voľne žijúceho vtáctva.

Ďalšie informácie: https://www.lifepriroda.sk/


 

NFM hlavicka KR

Projekt: Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075

Číslo projektu: ACC04P05

Názov výzvy: Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí

Programová oblasť: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma). Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Doba realizácie projektu: 26.10.2021 (začiatok realizácie) – 30.4.2024 (koniec realizácie)

Rozpočet: Celková výška projektového grantu: 888 503 €, celkové oprávnené výdavky: 936 657 €, spolufinancovanie v sume 48 154 € zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Prijímateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre


 

NFM hlavicka Dunaj

Projekt: Zlepšenie stavu vybraných mokradi v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj

Číslo projektu: ACC04P06

Názov výzvy:

Programová oblasť: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma). Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Doba realizácie projektu: 21.2.2022 (začiatok realizácie) – 30.4.2024 (koniec realizácie)

Rozpočet: 531 571 EUR

Prijímateľ: VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK


NFM hlavicka K a ZL

Projekt: Obnova mokradí – jazero Veľká Krčava a Žitavský luh

Číslo projektu: ACC04P04

Názov výzvy: Obnova znehodnotených ekosystémov mokradí

Programová oblasť: Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy (SK-Klíma). Podporené Nórskom prostredníctvom Nórskych grantov. Spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Doba realizácie projektu:

Rozpočet: 999 670 EUR

Prijímateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik


 

DMOPKZP_-01

Projekt: Hodnotenie a manažment povodňového rizika – aktualizácia

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečiť hodnotenie a manažment povodňového rizika v Slovenskej republike prostredníctvom aktualizácie máp povodňového ohrozenia , máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika pre 195 geografických oblastí v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt povodňového rizika.

Dátum začatia realizácie projektu: 01/2022

Dátum ukončenia realizácie projektu: 12/2023

Nenávratný finančný príspevok: 11 976 381,09 €


 


logo1 2

Projekt: FloodUZH – Spoločné aktivity zamerané na predchádzanie prírodných katastrof v cezhraničnom povodí rieky Uh
Program: Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020
Trvanie: 01/09/2019 – 31/08/2022
Pozícia SVP, š. p. v projekte: projektový partner
Rozpočet: 343 071,90 €
Ďalšie informácie: https://huskroua-cbc.eu/projects/financed-projects-database/joint-activities-for-the-prevention-of-natural-disasters-in-the-transboundary-uzh-river-basin

„Táto webová stránka bola vytvorená a spravovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah nesie výhradnú zodpovednosť SVP, š. p. a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.“

Študijná cesta v dňoch 15.-16.5.2023:

V dňoch 15.-16.5.2023 sa v rámci programu cezhraničnej spolupráce HU-SK-RO-UA 2014 – 2020 v projekte “Joint activities for the prevention of natural disasters in  the transboundary Uzh river basin” (FloodUZH) (Grant Contract No HUSKROUA/1702/8.1/0005 of 29.08.2019) uskutočnila študijná cesta po povodí Uhu na slovenskom území. Odborní technickí pracovníci zo slovenskej a ukrajinskej strany si prezreli protipovodňové opatrenia v povodí Uhu na slovenskom území a vymenili  si profesionálne skúsenosti v oblasti vodného hospodárstva.

Dňa 6.6.2023 sa recipročne uskutoční  študijná cesta na ukrajinskej časti územia v povodí Uhu.

Slovenský partner projektu FloodUZH SVP š. p., Povodie Hornádu, OZ Košice týmto ukončil všetky svoje technické aj finančné aktivity projektu.

Záverečná konferencia projektu FloodUZH sa uskutoční v auguste 2023 v Užhorode.

FlodUzh

Danube Floodplain logo

Projekt: Danube Floodplain – Zníženie povodňového rizika prostredníctvom obnovy záplavových území pozdĺž Dunaja a prítokov
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 06/2018 – 11/2021
Pozícia SVP, š. p. v projekte: projektový partner/vedúci pracovného balíka WP3
Rozpočet: 159 195,00 €
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain https://www.youtube.com/watch?v=pzgd-A9XqT8&t=2s

Viac info…
thumb_16610_approved_project_gallery_large.pngProjekt: DAREFFORT – Zlepšenie spolupráce pri predpovedaní povodní v povodí rieky Dunaj
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/06/2018 – 31/05/2021
Pozícia SVP, š. p. v projekte: projektový partner
Rozpočet: 56 610,50€
Ďalšie informácie: www.interreg-danube.eu/dareffort

Oficiálne video projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dareffort/gallery#group-1

Logo 690x450_Jointizsa

Projekt: JOINTISZA - Posilnenie spolupráce medzi plánovaním manažmentu povodí a predchádzaním povodňových rizík s cieľom zlepšiť štatistické údaje o vodách povodia rieky Tisy
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019; 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p.: poskytovateľ služieb pre VÚVH
Rozpočet: 28 112,90€
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza
Logo 690x450_FramWat
Projekt: FramWat – Zlepšenie bilancie vody a zníženie nutrientov pomocou malých vodozádržných opatrení
Program: Interreg CE
Trvanie: 07/2017 – 06/2020
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 151 152,50€
Projektový web: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html
Projektový facebook: https://www.facebook.com/FramWat
Viac info… Logo 690x450_Danube Sediment
Projekt: DanubeSediment - Manažment sedimentov Dunaja – Obnovenie rovnováhy sedimentov v rieke Dunaj
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019, 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p: asociovaný strategický partner
Rozpočet: bez rozpočtu
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment

Logo 690x450_Danube Streamt

Projekt: Danube STREAM – Inteligentný, integrovaný a harmonizovaný manažment vodných ciest
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019; 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 267 275,00€
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-stream
Logo 690x450_Interreg SK-ATProjekt: ProDaM – Ochrana Dunaja a Moravy
Program: Interreg SK-AT
Trvanie: 09/2017 – 08/2021
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 549 500,00€
Ďalšie informácie: http://www.viadonau.org/en/company/project-database/aktiv/prodam-protect-danube-and-morava/?backurl=32
Logo 690x450_Connecting Europe FacilityProjekt: DaReM – Opatrenia na obnovu Dunaja
Program: Connecting Europe Facility
Trvanie: 02/2017 – 12/2020
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 4 530 000,00€
Ďalšie informácie: http://darem-slovakia.eu/
Logo 690x450_Interreg SK-HUProjekt: NATUR/DANUBEPARKS – Chuť podunajskej prírody
Program: Interreg SK-HU
Trvanie: 01/2018 – 12/2019
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 169 150,00€
Ďalšie informácie: http://www.skhu.eu/funded-projects/taste-of-danubian-natureQProjekt: SIMONA - Systém na monitorovanie a hodnotenie kvality sedimentov na podporu 
nadnárodnej spolupráce pre spoločné vodné hospodárstvo v povodí Dunaja
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 1.6.2018 – 31.5.2021
Pozícia SVP, š. p.: asociovaný partner ŠGÚDŠ
Rozpočet: bez rozpočtu
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona
Logo 690x450_RIS COMEX
Projekt: RIS COMEX – Manažment a prevádzka riečnych informačných služieb
Program: Connecting Europe Facility
Trvanie: 1.2.2016 - 31.12.2020
Pozícia SVP, š. p.: participácia na projekte
Ďalšie informácie: https://www.riscomex.eu/Logo 690x450_Fairway DanubeProjekt: FAIRway Danube
Program: Connecting Europe Facility
Trvanie: 1.7.2015 - 31.12.2020
Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018)
Ďalšie informácie: http://www.fairwaydanube.eu/
Logo 690x450_NewadaProjekt: NEWADA - Sieť administrácií Dunajskej vodnej cesty
Program: South-East-European Transnational Cooperation Programme
Trvanie: 1.4.2019 - 31.3.2012
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 394 500,00 €
Ďalšie informácie: http://www.newada.eu/newada/

Logo 690x450_Newada duoProjekt: NEWADA duo - Sieť administrácií Dunajskej vodnej cesty – orientácia na užívateľov vodnej cesty
Program:  South-East-European Transnational Cooperation Programme
Trvanie: 10/2012 - 12/2014
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 264 000,00 €
Ďalšie informácie: http://www.newada-duo.eu/index.php
Logo 690x450_DanubeFloodriskProjekt: Danube FLOODRISK - Posúdenie povodňového rizika v záplavových oblastiach povodia Dunaja orientované na zainteresované subjekty
Program: South-East-European Transnational Cooperation Programme
Trvanie: 05/2009 – 04/2012
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 1 158 700,00 €
Ďalšie informácie: http://www.danube-floodrisk.eu/category/about/

Logo OPKZP

Projekt: Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v rokoch 2016 – 2020

Trvanie: 01/2016 – 11/2021
Pozícia SVP, š. p.: riešiteľ
Rozpočet: 4 259 333,45 EUR

Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód projektu v ITMS2014+: 310011C797
Druh projektu: dopytovo – orientovaný projekt
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Ďalšie informácie: http://www.op-kzp.sk/

Logo Teledan_2_690x690Projekt TELEDAN – Slovensko-maďarský hydrologický informačný portál na toku Dunaj a jeho prítokoch

Cieľ projektu: Rozšírenie a skvalitnenie hydrologických telemetrických systémov v prihraničnej oblasti Dunaja a sprístupnenie operatívnych hydrologických údajov pre laickú ako aj odbornú verejnosť (predpovedné služby, organizácie vykonávajúce povodňové zabezpečovacie a záchranné práce, plavebné orgány, atď…) prostredníctvom internetu.

Začiatok realizácie: 1. 10. 2012

Ukončenie realizácie: 30. 9. 2014
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Štátny rozpočet SR, výška podpory ERDF: 557 387, 50 €

Partneri: Severo-zadunajské riaditeľstvo vodného hospodárstva so sídlom v Győri/ Észak-dunántúli, Vízügyi Igazgatóság, Gyõr (ÉDUVÍZIG)

Link: http://www.kdvvizig.hu/

logo OPII_KFProjekt: Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“

Názov a sídlo prijímateľa : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

Výška poskytnutého NFP: 177 883,33 €

Stručný opis projektu : Vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti pre projekt zameraný na modernizáciu vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj v úseku od štátnej slovensko-rakúskej hranice (r.km 1880,26) po štátnu slovensko-maďarskú hranicu(r.km 1708,20). Primárnym prínosom Štúdie je návrh projektu pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy a vytváranie predpokladov na odstránenie kľúčových úzkych miest na infraštruktúre vodnej dopravy v TEN-T a modernizácia a rozvoj existujúcich vodných ciest, ktorá smeruje k dosiahnutiu požadovaných dopravných kritérií pre dosiahnutie parametrov plavebnej dráhy, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné a zabezpečia garantované podmienky pre plavbu na vodných cestách. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os č. 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE).

Ďalšie informácie:

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na http://www.opii.gov.sk/

webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

Kompletná Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“:

 

 

Projekt: LIVING RIVERS – Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach

Názov projektu: Implementácia Vodného plánu Slovenska vo vybraných povodiach

Projektová schéma: LIFE Strategic Nature and Integrated Projects (SNaP/SIP)

Projektový akronym: LIFE21-IPE-SK-LIFE Living Rivers
Kód projektu: 101069837
Trvanie: 1.1.2023 – 31.12.2032
Rozpočet: 27 799 402,33 €

Príspevok Európskej komisie: 16 677 07339 €

Koordinujúci príjemca: Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH)

Udržateľné vodné hospodárstvo a manažment tokov je jednou z nových výziev, ktoré nemožno vyriešiť bez integrovaného prístupu.

Projekt Living rivers prispeje k implementácii 3. Vodného plánu – Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2021-2027) na Slovensku realizáciou opatrení v povodiach riek Dunaj, Hron, Ipeľ a Belá.

Podporuje dosiahnutie ekologických cieľov Rámcovej smernice o vode a Smernice o biotopoch, jeho cieľom je  zabezpečiť dobrý ekologický stav / dobrý ekologický potenciál vôd v 10 vodných útvaroch a zlepšiť spolu 344 km vodných tokov prostredníctvom hydromorfologických opatrení, vhodnej starostlivosti o chránené územia, obnovy lužných lesov a nelesných biotopov. V rámci projektu sa zabezpečí odstránenie bariér pre migráciu rýb a aktívnymi opatreniami na obnovu ich habitátov, podporu prirodzenej reprodukcie aj posilnenie populácií pôvodných druhov.

Navrhované akcie zahŕňajú odborné znalosti v niekoľkých vedeckých disciplínach, ako je hydrológia, hydraulika, morfológia, biológia, kvalita vody a vodné inžinierstvo a vyžadujú integrovaný manažment a kolaboratívne riadenie. Na projekte sa preto podieľa 10 projektových partnerov a predpokladá spoluprácu viacerých zainteresovaných subjektov a záujmových organizácií na lokálnej, regionálnej aj medzinárodnej úrovni.

Hlavné ciele projektu:

 • Implementácia opatrení z 3. Vodného plánu SR, príprava vstupov do 4. Vodného plánu SR a zlepšenie integrovaného plánovania v manažmente povodí.
 • Návrh a realizácia opatrení založených na prírode blízkych a prírodných riešeniach a princípoch zelenej infraštruktúry, ktoré zvyšujú klimatickú odolnosť, zadržiavanie vody v povodí, zvyšujú biodiverzitu a znižujú riziko povodní.
 • Ukážka nevyhnutných postupov krok za krokom vedúcich k úspešnej, nákladovo efektívnej a udržateľnej obnove, či už ide o prípravné činnosti, zapojenie zainteresovaných strán, podrobné monitorovanie, prípravu podrobnej technickej dokumentácie, získanie povolení a dokončenie potrebných legislatívnych procesov.
 • Obnova pozdĺžnej kontinuity vybraných vodných útvarov odstránením alebo rekonštrukciou bariér, obnova kontinuity transportu sedimentov a ich manažment, zlepšenie hydraulických, morfologických a ekologických účinkov existujúcich štruktúr v koryte (bariéry, výhony a pod.).
 • Obnova laterálnej konektivity hlavného koryta s jeho záplavovými územiami prepojením bočných ramien a obnovou prirodzených brehov riek, obnovou mokradí a stojatých vôd ako prirodzených retenčných oblastí s priamym vplyvom na zadržiavanie podzemných vôd, čo povedie k zlepšeniu diverzity biotopov v riečnom koryte, jeho záplavových územiach a lepším podmienkam pre laterálnu migráciu a neresenie ichtyofauny.
 • Zlepšenie hydrologického režimu a dynamiky prúdenia na vybraných riečnych úsekoch.
 • Obnova degradovaných prírodných ekosystémov a prirodzených populácií druhov rýb:
  – zlepšenie prirodzenej reprodukcie pôvodných ohrozených a zraniteľných druhov rýb
  – obnova voľne žijúcich populácií pôvodných chránených reofilných rýb (vrátane jeseterovitých) metódami in situ, prebratie nových metód na skúmanie raných štádií rýb a ich osvojenie pre podmienky rieky Dunaj na Slovensku.
 • Zavedenie postupov obhospodarovania pôdy, mokradí a lesov v územiach európskeho významu a chránených vtáčích územiach závislých od vody, obnova vegetačného krytu na brehoch riek a v záplavových oblastiach.
 • Cielený monitoring a implementácia viacerých inovatívnych metód, napr. skríning látok vzbudzujúcich obavy pri znečistení povrchových vôd, telemetrické ichtyologické prieskumy, monitoring ichtyoplanktónu zbernými sieťami, prieskum biodiverzity pomocou analýzy DNA, kontinuálny monitoring plaveninového režimu, zriadenie hydrologickej monitorovacej siete s automatickým prenosom dát na báze IoT, mapovanie dronmi, mapovanie vegetačného krytu pomocou nástrojov diaľkového prieskumu Zeme atď.
 • Využitie výsledkov projektu, replikácia v iných regiónoch v rámci povodia Dunaja a Visly na Slovensku, prenos poznatkov, vzdelávanie, spolupráca a účasť verejných organizácií a zainteresovaných strán pri plánovaní vodohospodárskeho manažmentu a implementácii relevantných plánov.
 • Zvyšovanie povedomia a verejného súhlasu s prírode blízkymi riešeniami a revitalizačnými aktivitami propagovaním nevyhnutnosti zvyšovania biodiverzity a odolnosti voči klimatickej zmene.
 • Mobilizácia a koordinácia doplnkových fondov vedúca k plnej implementácii Vodného plánu Slovenska.

Partneri projektu:

 • Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
 • Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
 • Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
 • Bratislavské regionálne ochranárske združenie
 • WWF Slovensko (Svetový fond na ochranu prírody Slovensko)
 • Catch Me If You Can
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 • Správa Tatranského národného parku
 • Vodohospodárska výstavba, š.p.

Zainteresované subjekty:

 • Slovenský rybársky zväz a jeho miestne organizácie
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Slovensko-maďarská komisia pre povodia a hraničné vody
 • Splnomocnenec vlády SR pre výstavbu a prevádzku vodného diela Gabčíkovo
 • Medzinárodná komisia na ochranu Dunaja (ICPDR)
 • Viadonau, Rakúsko
 • Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság (Edukovizig), Győr, Maďarsko
 • Bratislavská vodárenská spoločnosť
 • LESY SR, š.p.
 • Slovenská inšpekcia životného prostredia
 • Vlastníci pozemkov
 • Prevádzkovatelia malých vodných elektrární
 • Samosprávy a miestni obyvatelia
 • Mimovládne organizácie a lokálne iniciatívy
 • WWF CEE
 • WWF Hungary
 • WWF Austria
 • Pisztráng Kör Egyesület, Maďarsko
 • Organizácie vodných športov
 • Múzeum liptovskej dediny Pribylina a Žilinský samosprávny kraj
 • Česká republika: Ministerstvo životního prostředí, Moravský rybářský svaz, Povodí Labe, s.p., Povodí Vltavy, s.p., Povodí Moravy, s.p.