DMOPKZP_-01

Projekt: Hodnotenie a manažment povodňového rizika – aktualizácia

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečiť hodnotenie a manažment povodňového rizika v Slovenskej republike prostredníctvom aktualizácie máp povodňového ohrozenia , máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika pre 195 geografických oblastí v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo v ktorých možno predpokladať, že je pravdepodobný výskyt povodňového rizika.

Dátum začatia realizácie projektu: 01.03.2021

Dátum ukončenia realizácie projektu: 28.02.2023

Nenávratný finančný príspevok: 11 976 381,09 €

 


logo1 2

Projekt: FloodUZH – Spoločné aktivity zamerané na predchádzanie prírodných katastrof v cezhraničnom povodí rieky Uh
Program: Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020
Trvanie: 01/09/2019 – 31/08/2022
Pozícia SVP, š. p. v projekte: projektový partner
Rozpočet: 343 071,90 €
Ďalšie informácie: https://huskroua-cbc.eu/projects/financed-projects-database/joint-activities-for-the-prevention-of-natural-disasters-in-the-transboundary-uzh-river-basin

„Táto webová stránka bola vytvorená a spravovaná s finančnou podporou Európskej únie. Za jej obsah nesie výhradnú zodpovednosť SVP, š. p. a nemusí nevyhnutne odrážať názory Európskej únie.“

 

Danube Floodplain logo

Projekt: Danube Floodplain – Zníženie povodňového rizika prostredníctvom obnovy záplavových území pozdĺž Dunaja a prítokov
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 06/2018 – 11/2021
Pozícia SVP, š. p. v projekte: projektový partner/vedúci pracovného balíka WP3
Rozpočet: 159 195,00 €
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-floodplain

Ďalšie informácie: https://www.youtube.com/watch?v=pzgd-A9XqT8&t=2s

 

 

Viac info…

thumb_16610_approved_project_gallery_large.png

Projekt: DAREFFORT – Zlepšenie spolupráce pri predpovedaní povodní v povodí rieky Dunaj
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/06/2018 – 31/05/2021
Pozícia SVP, š. p. v projekte: projektový partner
Rozpočet: 56 610,50€
Ďalšie informácie: www.interreg-danube.eu/dareffort

Oficiálne video projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/dareffort/gallery#group-1

 

 

 

Logo 690x450_Jointizsa

Projekt: JOINTISZA - Posilnenie spolupráce medzi plánovaním manažmentu povodí a predchádzaním 
povodňových rizík s cieľom zlepšiť štatistické údaje o vodách povodia rieky Tisy
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019; 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p.: poskytovateľ služieb pre VÚVH
Rozpočet: 28 112,90€
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/jointisza

 

Logo 690x450_FramWat

Projekt: FramWat – Zlepšenie bilancie vody a zníženie nutrientov pomocou malých vodozádržných opatrení
Program: Interreg CE
Trvanie: 07/2017 – 06/2020
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 151 152,50€
Ďalšie informácie: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/FramWat.html

 

Viac info…Logo 690x450_Danube Sediment

Projekt: DanubeSediment - Manažment sedimentov Dunaja – Obnovenie rovnováhy sedimentov v rieke Dunaj
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019, 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p.: asociovaný strategický partner
Rozpočet: bez rozpočtu
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubesediment

Logo 690x450_Danube Streamt

Projekt: Danube STREAM – Inteligentný, integrovaný a harmonizovaný manažment vodných ciest
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 01/2017 – 06/2019; 30 mesiacov
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 267 275,00€
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danube-stream

Logo 690x450_Interreg SK-AT

Projekt: ProDaM – Ochrana Dunaja a Moravy
Program: Interreg SK-AT
Trvanie: 09/2017 – 08/2021
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 549 500,00€
Ďalšie informácie: http://www.viadonau.org/en/company/project-database/aktiv/prodam-protect-danube-and-morava/?backurl=32

Logo 690x450_Connecting Europe Facility

Projekt: DaReM – Opatrenia na obnovu Dunaja
Program: Connecting Europe Facility
Trvanie: 02/2017 – 12/2020
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 4 530 000,00€
Ďalšie informácie: http://darem-slovakia.eu/

 

Logo 690x450_Interreg SK-HU

Projekt: NATUR/DANUBEPARKS – Chuť podunajskej prírody
Program: Interreg SK-HU
Trvanie: 01/2018 – 12/2019
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 169 150,00€
Ďalšie informácie: http://www.skhu.eu/funded-projects/taste-of-danubian-natureQ


Projekt: SIMONA - Systém na monitorovanie a hodnotenie kvality sedimentov na podporu 
nadnárodnej spolupráce pre spoločné vodné hospodárstvo v povodí Dunaja
Program: Interreg Danube Transnational Programme
Trvanie: 1.6.2018 – 31.5.2021
Pozícia SVP, š. p.: asociovaný partner ŠGÚDŠ
Rozpočet: bez rozpočtu
Ďalšie informácie: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/simona

Logo 690x450_RIS COMEX

Projekt: RIS COMEX – Manažment a prevádzka riečnych informačných služieb
Program: Connecting Europe Facility
Trvanie: 1.2.2016 - 31.12.2020
Pozícia SVP, š. p.: participácia na projekte
Ďalšie informácie: https://www.riscomex.eu/Logo 690x450_Fairway Danube
Projekt: FAIRway Danube
Program: Connecting Europe Facility
Trvanie: 1.7.2015 - 31.12.2020
Pozícia SVP, š. p.: implementačný subjekt (od 12.12.2018)
Ďalšie informácie: http://www.fairwaydanube.eu/Logo 690x450_Newada
Projekt: NEWADA - Sieť administrácií Dunajskej vodnej cesty
Program: South-East-European Transnational Cooperation Programme
Trvanie: 1.4.2019 - 31.3.2012
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 394 500,00 €
Ďalšie informácie:  http://www.newada.eu/newada/

Logo 690x450_Newada duo
Projekt: NEWADA duo - Sieť administrácií Dunajskej vodnej cesty – orientácia na užívateľov vodnej cesty
Program:  South-East-European Transnational Cooperation Programme
Trvanie: 10/2012 - 12/2014
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 264 000,00 €
Ďalšie informácie: http://www.newada-duo.eu/index.phpLogo 690x450_DanubeFloodrisk
Projekt: Danube FLOODRISK - Posúdenie povodňového rizika v záplavových oblastiach povodia Dunaja 
orientované na zainteresované subjekty
Program: South-East-European Transnational Cooperation Programme
Trvanie: 05/2009 – 04/2012
Pozícia SVP, š. p.: partner projektu
Rozpočet: 1 158 700,00 €
Ďalšie informácie: http://www.danube-floodrisk.eu/category/about/ 

Logo OPKZP

Projekt: Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v rokoch 2016 – 2020

Trvanie: 01/2016 – 11/2021
Pozícia SVP, š. p.: riešiteľ
Rozpočet: 4 259 333,45 EUR

Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd

Kód projektu v ITMS2014+: 310011C797
Druh projektu: dopytovo – orientovaný projekt
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Ďalšie informácie: http://www.op-kzp.sk/

 

 

Projekt TELEDAN – Slovensko-maďarský hydrologický informačný portál na toku Dunaj a jeho prítokoch

Cieľ projektu: RozšíreniLogo Teledan_2_690x690e a skvalitnenie hydrologických telemetrických systémov v prihraničnej oblasti Dunaja a sprístupnenie operatívnych hydrologických údajov pre laickú ako aj odbornú verejnosť (predpovedné služby, organizácie vykonávajúce povodňové zabezpečovacie a záchranné práce, plavebné orgány, atď…) prostredníctvom internetu.

Stručný opis projektu:

Začiatok realizácie projektu: 1. 10. 2012
Ukončenie realizácie projektu: 30. 9. 2014
Financovanie: Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF), Štátny rozpočet SR
Výška podpory ERDF: 557 387, 50 €

Partneri: Severo-zadunajské riaditeľstvo vodného hospodárstva so sídlom v Győri/ Észak-dunántúli, Vízügyi Igazgatóság, Gyõr (ÉDUVÍZIG)

link: http://www.kdvvizig.hu/

logo OPII_KF

Projekt: Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“

Názov a sídlo prijímateľa : SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica

Miesto realizácie projektu: Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj

Výška poskytnutého NFP: 177 883,33 €

Stručný opis projektu : Vypracovanie Štúdie uskutočniteľnosti pre projekt zameraný na modernizáciu vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj v úseku od štátnej slovensko-rakúskej hranice (r.km 1880,26) po štátnu slovensko-maďarskú hranicu(r.km 1708,20). Primárnym prínosom Štúdie je návrh projektu pre zvýšenie bezpečnosti vodnej dopravy a vytváranie predpokladov na odstránenie kľúčových úzkych miest na infraštruktúre vodnej dopravy v TEN-T a modernizácia a rozvoj existujúcich vodných ciest, ktorá smeruje k dosiahnutiu požadovaných dopravných kritérií pre dosiahnutie parametrov plavebnej dráhy, ktoré sú pre Slovenskú republiku záväzné a zabezpečia garantované podmienky pre plavbu na vodných cestách. Projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritná os č. 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE).

Ďalšie informácie:

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra nájdete na http://www.opii.gov.sk/

webové sídlo riadiaceho orgánu: www.mindop.sk

webové sídlo Centrálneho koordinačného orgánu: www.eufondy.sk

Kompletná Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj“: