Kto sme

Slovenský vodohospodársky podniksprávca vodných tokov a povodí na Slovensku. SVP, š. p., je zaradený medzi strategicky dôležité štátne podniky s upraveným spôsobom hospodárenia, pretože má v správe i majetok, ktorý podľa Ústavy SR (čl. 4) je vo výhradnom vlastníctve štátu. Zabezpečuje starostlivosť o vodné toky a na nich vybudovaný hmotný investičný majetok, stará sa o kvantitu a kvalitu povrchových a podzemných vôd. Časť činností Slovenského vodohospodárskeho podniku má charakter výkonov vo verejnom záujme – je to predovšetkým protipovodňová ochrana a vytváranie plavebných podmienok.

SVP, š. p.:

 • spravuje zverené vodné toky a vodohospodárske diela a zodpovedne s nimi hospodári
 • vykonáva správu hraničných tokov a osobitné činnosti vyplývajúce z dohôd medzi SR a susednou krajinou
 • zabezpečuje dodávku vody z vodných tokov a z nádrží, vrátane jej využitia na výrobu elektrickej energie
 • vykonáva zabezpečovacie práce na ochranu pred nepriaznivými účinkami vôd na vodných tokoch a vodohospodárskych dielach, rieši úlohy počas povodňovej aktivity
 • vykonáva stavebno-montážne a údržbárske práce, ťažby riečnych materiálov, ťažby a výroby kameniva a výrub stromov rastúcich mimo lesa
 • zabezpečuje účinnú ochranu vôd, vodných tokov a vodohospodárskych diel
 • sleduje a vyhodnocuje akosť vôd vodných tokov, odberov vôd a iného nakladania s vodami
 • vytyčuje vodnú cestu
 • realizuje dozornú činnosť v chránených vodohospodárskych oblastiach
 • udržiava dostatok vody v ekosystémoch, revitalizuje životné prostredie na zachovanie pôvodných biotopov v území (mokrade, oživovanie mŕtvych ramien a pod. – napr. NPR Šúr, CHVÚ Senianske rybníky, CHVÚ Medzibodrožie)
 • plní aj ďalšie úlohy vyplývajúce zo Zákona o vodách v znení neskorších predpisov a súvisiacich právnych predpisov.

SVP má celoštátnu pôsobnosť. Prostredníctvom šiestich odštepných závodov: Povodie Dunaja, Povodie dolného Váhu, Povodie horného Váhu, Povodie HronaPovodie Hornádu a Povodie Bodrogu, zriadených na báze prirodzených povodí (odštepné závody – t. j. bývalé samostatné štátne podniky Povodie Dunaja, Povodie Váhu, Povodie Hrona a Povodie Bodrogu a Hornádu) spravuje vodné toky v dĺžke cca 53 500 km (od 1.1.2020 pribudlo do správy cca 20 000km vodných tokov od ostatných správcov, najmä Lesov SR), 46 veľkých vodných nádrží a 255 ostatných vodných nádrží vrátane poldrov, 3 158 km ochranných hrádzí a kanálovú sieť v dĺžke 1 605 km. Celková plocha povodí je 49 034 km2. Viac o spravovanom majetku sa dočítate TU.
Správu tokov a riadenie vodohospodárskych činností realizuje SVP v rámci prirodzených povodí, čo umožňuje väčšiu pružnosť pri riadení záchranných a zabezpečovacích prác počas povodní. Tento model, ktorý uplatňuje SR už cca 50 rokov, sa aj v súčasnosti potvrdzuje ako optimálny, a preto ho pre členské krajiny odporúča zaviesť aj Európska únia.
Keďže Slovensko leží na rozvodnici Čierneho a Baltického mora a svojimi prírodnými danosťami vytvára tzv. hydrologickú strechu Európy, po ktorej väčšina vody z atmosférických zrážok z územia našej krajiny odteká, uvedomujúc si zároveň nerovnomerný výskyt vody v čase a priestore, jednou z dôležitých priorít SVP je zadržiavať vodu v krajine, akumulovať ju v čase prebytku pre obdobie jej nedostatku. Túto prioritu umocňujú prognózy nastupujúcich globálnych zmien klímy.
Slovenský vodohospodársky podnik vie a chce vo vodnom hospodárstve nášho štátu pôsobiť ako racionálny hospodár, zodpovedný, spoločenský prospešný a potrebný správca nenahraditeľného prírodného bohatstva vôd Slovenska.

Z histórie SVP, š. p.

SVP bol založený na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov splynutím štátnych podnikov Povodie Dunaja Bratislava, Povodie Váhu Piešťany, Povodie Hrona Banská Bystrica, Povodie Bodrogu a Hornádu Košice na základe rozhodnutia Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 3554/1996-100 zo dňa 19. decembra 1996 s účinnosťou od 1. 7. 1997. Sídlo podnikového riaditeľstva SVP, š. p. sa nachádza na strednom Slovensku, v historickom meste Banská Štiavnica. Zakladateľská pôsobnosť prešla v od 1. mája v roku 2003 z Ministerstva pôdohospodárstva do pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR. (Pôvodná zakladacia listina z 19. 12. 1996), (Zakladacia listina z 24. 4. 2007)

SPRÁVA VODNÝCH TOKOV – výňatok zo Zákona č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách, tzv. Vodný zákon

§ 48 Správa vodných tokov

§ 49 Oprávnenia pri správe vodných tokov

OPATRENIA NA OCHRANU PRED POVODŇAMI – Výňatok zo Zákona č. 7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami

§ 4 Opatrenia na ochranu pred povodňami