Mapy povodňového rizika a mapy povodňového ohrozenia vodných tokov Slovenska

Slovenský vodohospodársky podnik má vypracované mapy v kontexte Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23.októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík.

Účel vypracovania a použitia máp
Nástroje pre integrovaný manažment povodňových rizík a územného plánovania zameraný na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť redukciou rozsahu zaplavenia, redukciou zraniteľnosti a zmierňovaním negatívnych dôsledkov povodní. Nástroj pre integrovaný manažment povodňových rizík a územného plánovania zameraný na zníženie nepriaznivých dôsledkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a hospodársku činnosť reguláciou a usmernením výstavby a činností v inundačnom území.

MPOMPR 1: 10 000
MPOMPR 1: 50 000