Vláda Slovenskej republiky dňa 12. decembra 2018 uznesením č. 585/2018 schválila Protikorupčnú politiku SR na roky 2019 – 2023.  Uvedený materiál komplexne upravuje protikorupčnú politiku Slovenskej republiky na ďalšie obdobe a zdokonaľuje  systém protikorupčnej prevencie.

Ambíciou je nahradiť formalistický prístup k zápasu s korupciou, prístupom, ktorý kladie dôraz na dosiahnutú účinnosť protikorupčných opatrení, ktorú budú občania registrovať.

Vo vládnom materiály sa organizáciám v zakladateľskej a zriaďovateľskej pôsobnosti ústredných orgánov štátnej správy ukladá prijať, na základe posúdenia a vyhodnotenia korupčných rizík, protikorupčný program.

Protikorupčný program SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, štátneho podniku („PKP SVP, š. p.“), bol vypracovaný v súlade s vyššie uvedeným uznesením Vlády SR, vydaný Rozhodnutím generálneho riaditeľa  č. 5/2019 a platí od 26.08.2019. Jeho aktualizovaná verzia bola vydaná Rozhodnutím generálneho riaditeľa  č.12/2022 a platí od 01.07.2022. Je zverejnený na webovom sídle SVP, š. p., na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR a tiež na portáli SVP, š. p.

Je postavený na prioritách a cieľoch, ktoré vychádzajú z priorít Protikorupčnej politiky SR a nadväzuje na Metodický pokyn č. 3/2019 postup pri riadení korupčných rizík a identifikácie rizikových oblastí z hľadiska korupcie  v podmienkach SLOVENSKÉHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODIKU, štátneho podniku, ktorý je zverejnený na portáli SVP, š. p.

Ďalším krokom protikorupčnej politiky SVP, š. p. je rozhodnutie vedenia štátneho podniku zaviesť a implementovať Systém manažérstva proti korupcii (ďalej v texte „SMPK“) podľa normy ISO 37001:2016.

Súčasťou procesu implementácie SMPK bolo vypracovanie zásadných dokumentov platných v podmienkach SVP, š. p. –  Protikorupčná politika, Etický kódex zamestnanca SVP, š. p.

Protikorupčný program

Protikorupčná politika