Národná legislatíva

Nerastné bohatstvo, jaskyne, podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Slovenská republika chráni a zveľaďuje toto bohatstvo, šetrne a efektívne využíva nerastné bohatstvo a prírodné dedičstvo v prospech svojich občanov a nasledujúcich generácií. (článok 4, ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.)

Vodné hospodárstvo, správa vodných tokov, vodných plôch a vodných stavieb:
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)

Ochrana pred povodňami:
Zákon č. 7/2010 o ochrane pred povodňami
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami ustanovuje:

Vnútrozemská plavba:
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Regulované a neregulované platby:
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
Pre sieťové odvetvie vodné hospodárstvo a regulovanú činnosť, ktorou je aj odber povrchovej vody a energetickej vody z vodných tokov a využívanie hydroenergetického potenciálu vodných tokov ďalšie podrobnosti ustanovuje:

Pravidelne aktualizovaný zoznam platnej legislatívy pre oblasť vôd nájdete na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Integrované povoľovanie:
Povoľovanie a určovanie podmienok vykonávania činností v existujúcich prevádzkach a v nových prevádzkach v rámci integrovaného povoľovania v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd upravuje Zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Komplexné informácie o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania nájdete na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie:
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ochrana a prírody a krajiny:
Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny

Pravidelne aktualizovaný zoznam platnej legislatívy pre oblasť ochrany prírody a krajiny ako aj iné informácie nájdete na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky.

Rybárstvo:
Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
Podrobnosti zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve ustanovuje:

Stavebný zákon:
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Podrobnosti o obsahu návrhov na vydanie rozhodnutí a rozsahu a obsahu dokumentácie, ktorú k nim treba priložiť či o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii upravuje:

Informatizácia spoločnosti:
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
Ustanovenia zákona o e-Governmente spresňuje:

Zákon č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie
Podrobnosti zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie upravuje:

Európska legislatíva

Prístupovou zmluvou a nakoniec samotným vstupom do Európskej únie sa Slovenská republika zaviazala prijať a plniť právne normy EU. Prvým krokom je ich transpozícia do národnej legislatívy. Kľúčovými normami Európskej únie v oblasti vodného hospodárstva a životného prostredia sú:
Smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES o hodnotení a manažmente povodňových rizík
Smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie
Smernica Rady 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie
Smernica Rady 92/43/EHS o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín
Smernica Rady z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire)

Technické normy v oblasti vodného hospodárstva