/Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj

Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04PO6

Pozývame vás na  Stretnutie so širokou a odbornou verejnosťou k projektu ACC04P06 „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“, ktorý realizujeme spoločne s VODOHOSPODÁRSKOU VÝSTAVBOU, ŠTÁTNYM PODNIKOM. […]

Projekt na Enviro/energo exkurzii SPŠE Hálova 16, Bratislava

V dňoch 6. a 7. októbra 2022 sme sa zúčastnili s projektom, „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ – ACC04P06 Enviro/energo exkurzie Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej, Hálova 16, Bratislava. Po elektro-technickej časti  exkurzie sme žiakom III.E a II.A triedy predstavili v priestoroch Tejke Majera v Gabčíkove náš projekt obnovy mokradí. Výchovno-vzdelávacím programom prítomní získali informácie o projekte a oboznámili sa [...]

Projekt na Kráľovej lúke – spolupráca so ZŠ Nevädzová

Dňa 23.09.2022 sme sa zúčastnili s projektom, „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ – ACC04P06 praktickej časti projektu ZŠ Nevädzová, Bratislava „VODNÉ DIELO GABČÍKOVO ako zdroj ekoenergie a jeho vplyv na lesný ekosystém“. […]

Projekt na dennom tábore „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“

Podnik VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK každoročne organizuje počas letných školských prázdnin detský tábor „Projekt environmentálnej výchovy – denný letný tábor VV“. V rámci osvetovej kampane projektu „Zlepšenia stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“ sme sa v dňoch  29. júla a  05. augusta 2022 zúčastnili s našim projektom environmentálnych táborových aktivít, ktoré prebiehali v administratívnych priestoroch sídla podniku v Bratislave. [...]

2. technické pracovné stretnutie

Dňa 29.6.2022 sa  na pôde podniku SVP, š. p., Karloveská 2, Bratislava  uskutočnilo II. technické pracovné stretnutie s dotknutými subjektami VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Štátna ochrany prírody SR a Slovenský rybársky zväz za účelom prerokovania a odsúhlasenia konečnej verzie technického riešenia rekonštrukcie prehrádzok na líniách G a H ramennej sústavy Dunaja. [...]

Projekt obnovy mokradí na výstave AQUA 2022

S našim projektom, Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj – ACC04P06 sme sa v dňoch 14.-15. júna 2022 zúčastnili 23. ročníka výstavy vodného hospodárstva AQUA –  medzinárodnej špecializovanej výstavy vodného hospodárstva, hydroenergetiky, ochrany životného prostredia, odpadového hospodárstva a rozvoja miest a obcí. Výstava sa konala v Trenčíne pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR. V rámci výstavy sme predstavili technické riešenia [...]

Slávnostné zahájenie projektu za účasti veľvyslanca Nórskeho kráľovstva

Bratislava, 09.06.2022 Mokrade v chránenej lokalite Dunajských luhov čaká veľká obnova. Prinesie ju projekt „Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj“. Participuje na ňom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK (VV), ako hlavný partner projektu, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (SVP), ako partner projektu a Ministerstvo životného prostredia SR ako správca programu SK-Klíma. Vodohospodári na obnovu mokradí [...]

Technické stretnutie – prerokovanie ideového návrhu plánovaných opatrení

Dňa 3.5.2022 sa  na pôde podniku VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK uskutočnilo technické stretnutie s dotknutými subjektami k téme prerokovania ideového návrhu plánovaných opatrení v rámci realizovaného projektu Zlepšenie stavu vybraných mokradí v ľavostrannej ramennej sústave rieky Dunaj. […]

Veľkosť písma