Ponuka služieb skúšobného laboratória

Skúšobné laboratórium Odboru ekológie a vodohospodárskych laboratórií SVP, š. p., OZ Košice (OEVHL) je akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou (SNAS), osvedčenie

o akreditácii č. S – 231.

Skúšobné laboratórium vykonáva nasledovné akreditované skúšky:

 • Odbery vzoriek vôd, vodných organizmov a sedimentov
 • Terénne merania
 • Fyzikálno-chemické analýzy
 • Stopová anorganická analýza
 • Stopová organická analýza
 • Mikrobiologické analýzy
 • Hydrobiologické analýzy
 • Meranie prietoku v otvorených korytách

Okrem terénnych a laboratórnych prác OEVHL ponúka ešte nasledujúce služby:

 • Vyjadrovacia činnosť k problematike vodného hospodárstva.
 • Vyhodnocovanie stavu vôd.
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kvality povrchových a odpadových vôd a ochrany životného prostredia.

 

Informácie pre zákazníkov

Zákazník svoj záujem o službu realizuje zaslaním objednávky listom, telefonicky, e-mailom, faxom alebo osobne. Na záujem reaguje vedúca OEVHL výzvou k spolupráci pred a počas trvania služby. Pri rokovaní na základe želania vedúca OEVHL poskytne zákazníkovi podrobné informácie o konkrétnom rozsahu poskytovaných služieb (vzorkovnice, odbery vzoriek, hydrometrické práce, účasť pri realizácii služby, súvisiace dokumenty, metódy skúšok, subdodávky).

V prípade vlastného odberu vzorky je akreditovaný len samotný rozbor vzorky.

 

Príjem vzoriek

Zákazník telefonicky, písomne alebo osobne oznámi, že kedy má záujem priniesť vzorku na analýzu.

OEVHL potvrdí podmienky príjmu vzorky, aby sa zabránilo výkonu skúšok neobjektívnych a

nereprezentatívnych vzoriek.

Vzorky pitnej vody sú prijímané len v pondelok!

 

Odber vzoriek

Zákazník v objednávke uvedie či má záujem o odber vzoriek. Termín odberu dohodnú zamestnanci OEVHL so zákazníkom podľa požiadavky zákazníka a kapacitných možností OEVHL telefonicky alebo e-mailom.

Ak si zákazník zabezpečuje odber vlastnými prostriedkami, v prípade jeho záujmu je poučený o spôsobe

odberu vzorky a o druhu vzorkovníc (príp. vzorkovnice poskytuje OEVHL), konzervovanie vzoriek pre

skúšky, ktoré to vyžadujú (príp. chemikálie a roztoky poskytne OEVHL).

 

Hydrometrické práce – meranie prietoku v otvorených korytách

Zákazník v objednávke uvedie taktiež či má záujem o meranie prietokov odpadových vôd. Termín

hydrometrických prác zamestnanci OEVHL dohodnú so zákazníkom podľa jeho požiadavky a kapacitných možností OEVHL.

 

Termín prijatia vzorky

Vzorky na OEVHL, pokiaľ nie je dohodnuté so zákazníkom inak, sa prijímajú v pondelok – štvrtok od

8:00 –13:00 hod.

 

Cena skúšky

Na základe dopytu na OEVHL je vypracovaná pre dané požiadavky cenová ponuka, ktorá je zaslaná

zákazníkovi pred potvrdením jeho objednávky. Po vykonaní analýz OEVHL fakturuje len skutočné náklady.

 

Protokol o skúške

Po vykonaní analýz OEVHL vyhotoví Protokol o skúške, ktorý v prípade dlhodobo neplatiaceho zákazníka dostane po uhradení faktúry. Ostatným zákazníkom je zaslaný súčasne s faktúrou za vykonané práce. Protokol o skúške môže zákazník obdŕžať poštou alebo osobne na OEVHL.

 

Úhrada ceny služby

Zákazník môže uhradiť cenu za vykonané práce formou faktúry, alebo poštovou poukážkou na základe

vystavenej faktúry.

 

Sťažnosť zákazníka

Právna opodstatnenosť sťažností na činnosť OEVHL je limitovaná časovo do 10 dní odo dňa obdŕžania

výsledkov skúšok zákazníkom. V prípade, že sa zistí oprávnenosť sťažností, OEVHL ihneď informuje

zákazníka o riešeniach sťažnosti.

 

Kontakt:

SVP, štátny podnik., odštepný závod Košice

Ďumbierska 14

Odbor ekológie a vodohospodárskych laboratórií

Ing. Štefánia Viszlaiová

055/6008 169

stefania.viszlaiova@svp.sk