Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov
v SLOVENSKOM VODOHOSPODÁRSKOM PODNIKU, štátnom podniku

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ďalej len „podnik“ alebo „SVP“) spracúva osobné údaje v súlade s nariadením európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

I. Identifikačné a kontaktné údaje:

Prevádzkovateľ:

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
e-mail: gr@svp.sk, tel.: 045 / 6945 111
Zodpovedná osoba:
 zodpovedna.osoba@svp.sk

 

II. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov:

V súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sa definujú základné pojmy nasledovne:

 1. osobnými údajmi sú akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu,
 2. dotknutou osobou je každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje,
 3. prevádzkovateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,
 4. sprostredkovateľom je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
 5. zodpovednou osobou je osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov,
 6. príjemcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa,
 7. účelom spracúvania je vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť,
 8. spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania,
 9. súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 10. oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, ktorý prevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby.

 

III. Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

SVP vykonáva spracúvanie osobných údajov s cieľom zabezpečiť plnenie úloh podniku na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných orgánov v súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie účelu spracúvania.

Podnik spracúva osobné údaje na právnom základe a za účelom:

 1. vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
 2. správy prijatej a odoslanej pošty (správy registratúry) podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov,
 3. vybavovania žiadostí o výkon práv dotknutých osôb podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov,
 4. sprístupňovania informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a/alebo súhlas dotknutej osoby v prípadoch, pre ktoré to uvedený zákon vyžaduje,
 5. vybavovania podnetov podľa zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 6. verejných obstarávaní podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov,
 7. evidovania a vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,
 8. plnenia úloh na úseku petícií podľa zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov,
 9. vybavovania súdnej agendy podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
 10. monitorovania priestorov kamerovým systémom za účelom bezpečnosti, ochrany majetku, zdravia a odhaľovania kriminality na. základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 11. evidovania vstupov do priestorov podniku na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 12. zabezpečenia IT služieb, sieťovej bezpečnosti a bezpečnosti podniku na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa,
 13. exkurzií v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 14. poskytovania ubytovacích služieb pri prevádzkovaní hotela Meander a strediska Ružiná, v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov, vrátane plnenia povinností viažucich sa k ubytovacím službám podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
 15. informovania verejnosti o činnosti podniku na základe oprávneného záujmu podniku a na základe súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný,
 16. podujatí vykonávaných v pôsobnosti podniku a zvyšovania povedomia o podniku na základe oprávneného záujmu podniku a na základe súhlasu dotknutej osoby, ak je s ohľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný
 17. vydávania vodohospodárskych periodík na základe súhlasu dotknutej osoby,
 18. vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov v spojitosti s osobitnými zákonmi, najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 19. udeľovania výnimiek pre pohyb osôb po hrádzi podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 20. vyjadrovacej činnosti podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,
 21. udeľovania výnimiek pohybu osôb po hrádzi podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 22. poskytovania laboratórnych služieb v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné predpisy, podľa ktorých podnik postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Podnik spracúva osobné údaje aj vo vzťahu k zamestnancom, ich rodinným príslušníkom alebo blízkym osobám v súlade s osobitnými predpismi v rámci pracovnoprávnych vzťahov.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností), je potrebné na plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme a pri výkone verejnej moci podľa osobitných predpisov. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonným povinnostiam alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie
Súhlas dotknutej osoby podnik získava len vtedy a na dosiahnutie účelu, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách
Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov (orgánom verejnej moci) alebo na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná alebo sprostredkovateľom v rámci zmluvných vzťahov v súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, a to dodávateľovi aplikačného a programového vybavenia a dodávateľom súkromných bezpečnostných služieb v súvislosti s monitorovaním priestorov a evidovaním vstupu do priestorov podniku.

Podnik neuskutočňuje prenos osobných údajov príjemcom do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti
Podnik nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti.

Doba uchovávania osobných údajov
Podnik uchováva osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania uvedených vyššie a následne po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Záznamy z kamerového systému sa likvidujú v lehote 15 dní odo dňa ich vyhotovenia.

IV. Ochrana práv dotknutých osôb:

Podľa čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov sa uplatňujú nasledovné práva dotknutých osôb:

Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom
Dotknutá osoba má právo požiadať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú (kópiu / odpis svojich osobných údajov), vrátane nasledovných informácií:

 1. účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka,
 2. kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel,
 3. identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté,
 4. dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 5. zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 6. informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 
 7. informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov,
 8. informáciu, či sa v podmienkach podniku vykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré je založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní alebo profilovanie.
Právo na opravu osobných údajov
Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na výmaz osobných údajov
Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak:

 1. už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali,

 2. dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 3. dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a/alebo na účely oprávnených záujmov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 4. osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia dozorného orgánu alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní,
 5. boli splnené povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Podnik neposkytuje služby informačnej spoločnosti. Preto právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti sa neuplatňuje.
Povinnosť vymazať osobné údaje sa neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak:

 1. dotknutá osoba namieta správnosť jej osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov,
 2. spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia dozorného orgánu alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 3. podnik už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 4. alebo namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane podniku prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba vopred informovaná.
Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

Právo na prenosnosť osobných údajov
Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla podniku, v  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Podnik v tejto súvislosti posúdi možnosť prenositeľnosti v každom prípade individuálne s ohľadom na predmet žiadosti dotknutej osoby.
Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme v súlade s osobitnými predpismi alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov
Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Marketing, ani profilovanie sa v podmienkach podniku nevykonáva; uplatnenie práva voči spracúvaniu na tento účel sa neuplatňuje.
Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely.

Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania
Dotknutá osoba má vo všeobecnosti právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.
Podnik nevykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie. Preto právo na neuplatňovanie rozhodovania, ktoré je založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, vrátane profilovania sa neuplatňuje.

V. Vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb

Spôsob uplatnenia žiadosti o výkon práv
Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, podnik je oprávnený vykonať opatrenia na overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných údajov a informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom podľa povahy veci.

Poplatky za vybavenie žiadosti
Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne.
Ak si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je podnik oprávnený si od dotknutej osoby účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, podnik je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

VI. Dozorný orgán

Dozorný orgán:          Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
                                    Hraničná 12, 820 07 Bratislava
                                    e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: 02 / 3231 3234

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov porušené jej práva chránené GDPR a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na úrad sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

 

adobe-pdf-iconInformácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov