Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov
v SLOVENSKOM VODOHOSPODÁRSKOM PODNIKU, štátnom podniku

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik (ďalej len „podnik“ alebo „SVP“) spracúva osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

1. Identifikačné a kontaktné údaje

Prevádzkovateľ:

 

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Martinská 49, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov
e-mail: gr@svp.sk, tel.: +421 2 48 265 111
Zodpovedná osoba:
 zodpovedna.osoba@svp.sk

 

2. Pojmy týkajúce sa ochrany osobných údajov

V súlade s GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov sa definujú základné pojmy nasledovne:

 • osobnými údajmi sú akékoľvek údaje alebo informácie tykajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu,
 • dotknutou osobou je každá fyzická osoba, o ktorej sa spracúvajú osobné údaje,
 • prevádzkovateľom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účel spracúvania a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene,
 • sprostredkovateľom je akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na základe poverenia alebo zmluvy uzatvorenej s prevádzkovateľom spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa,
 • zodpovednou osobou je osoba, ktorá je poverená prevádzkovateľom za účelom plnenia úloh podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov,
 • príjemcom je fyzická osoba alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú alebo sprístupňujú, vrátane sprostredkovateľa,
 • účelom spracúvania je vopred jednoznačne vymedzený alebo zákonom ustanovený zámer spracúvania osobných údajov, ktorý sa viaže na určitú činnosť,
 • spracúvaním osobných údajov je akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi, napríklad získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, zmena alebo oprava, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, obmedzenie, poskytovanie, zverejňovanie, cezhraničný prenos, uchovávanie, výmaz alebo likvidácia, bez ohľadu na to, či sa vykonávajú automatizovanými, čiastočne automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami spracúvania,
 • súhlasom dotknutej osoby je akýkoľvek slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým prostredníctvom jednoznačného potvrdzujúceho úkonu vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú,
 • oprávneným záujmom je záujem prevádzkovateľa alebo iného subjektu, ktorý prevažuje nad záujmami alebo základnými právami a slobodami dotknutej osoby.

3. Informácie k spracúvaniu osobných údajov

 • Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

SVP vykonáva spracúvanie osobných údajov s cieľom zabezpečiť plnenie úloh podniku na uspokojovanie verejnoprospešných záujmov v súlade so zákonom č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov. Osobné údaje sú získavané priamo od dotknutých osôb alebo od iných orgánov v súlade s GDPR, zákonom o ochrane osobných údajov a osobitnými predpismi v rozsahu nevyhnutnom podľa týchto predpisov na dosiahnutie účelu spracúvania.

Náležitosti týkajúce sa spracúvania osobných údajov (účely spracúvania, právny základ, kategórie dotknutých osobných údajov a príjemcovia) sú bližšie popísané v prílohe.

Osobné údaje nie sú spracúvané za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné predpisy, podľa ktorých podnik postupuje alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas. 

 • Povinnosť poskytnutia osobných údajov 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje, ak ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré vyplýva z osobitných predpisov (plnenie zákonných povinností) alebo ak sa spracúvanie vykonáva vo verejnom záujme a v rámci výkonu verejnej moci. Obdobne sa postupuje aj v prípade uzatvárania zmluvného vzťahu s dotknutou osobou. V prípade neposkytnutia osobných údajov, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov by nemohlo dôjsť k realizácii úloh a plneniu povinností alebo uzatvoreniu zmluvného vzťahu. 

 • Súhlas so spracúvaním osobných údajov a právo na jeho odvolanie 

Súhlas dotknutej osoby podnik získava len vtedy a na dosiahnutie účelu, ak sa neuplatňuje iný právny dôvod na spracúvanie osobných údajov bez súhlasu. Poskytnutie osobných údajov a udelenie súhlasu je v takomto prípade dobrovoľné. Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 • Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje sú poskytované výlučne v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo sprostredkovateľovi v rámci zmluvných vzťahov, ak sa prevádzkovateľ rozhodne pre takýto postup v súlade s nariadením GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať.

 • Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Podnik nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej spoločnosti.

 • Doba uchovávania osobných údajov

Podnik spracúva osobné údaje po dobu trvania jednotlivých účelov spracúvania a uchováva po dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Doba uchovávania osobných údajov závisí predovšetkým od všeobecne záväzných právnych predpisov a od povinnosti prevádzkovateľa tieto osobné údaje uchovávať. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

4. Práva dotknutých osôb

V súlade s čl. 15 až 22 nariadenia GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov dotknutá osoba je oprávnená uplatniť práva dotknutých osôb, a to právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania: 

 • Právo na potvrdenie a prístup k osobných údajom

Dotknutá osoba má právo požiadať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú jej osobné údaje. Rovnako má dotknutá osoba právo požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré sa o nej spracúvajú (kópiu / odpis svojich osobných údajov), vrátane nasledovných informácií: (a) účel spracúvania osobných údajov, ktorý sa jej týka, (b) kategórie spracúvaných osobných údajov na daný účel, (c) identifikáciu príjemcov alebo kategórií príjemcov, ktorým boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, (d) dobu uchovávania osobných údajov alebo ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia, (e) zdroj osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, (f) informácia o existencii práva požadovať opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov, (g) informáciu o práve podať sťažnosť, resp. návrh na začatie konania na úrad na ochranu osobných údajov, (h) informáciu, či sa v podmienkach podniku vykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré je založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní alebo profilovanie.

 • Právo na opravu osobných údajov

Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu opravené. Dotknutá osoba má taktiež právo žiadať o doplnenie jej neúplných osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na výmaz osobných údajov

Dotknutá osoba má právo, aby jej osobné údaje boli bez zbytočného odkladu vymazané, ak: (a) už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali a/ alebo spracúvali, (b) dotknutá osoba odvolá súhlas so spracúvaním osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, (c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, ktoré je vykonávané na účely plnenia úloh vo verejnom záujme a/alebo na účely oprávnených záujmov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, (d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne na základe rozhodnutia dozorného orgánu alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní, (e) boli splnené povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Podnik neposkytuje služby informačnej spoločnosti. Preto právo na výmaz, ak sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti sa neuplatňuje.

Povinnosť vymazať osobné údaje sa neuplatňuje, ak je daná výnimka podľa čl. 17 ods. 3 GDPR alebo § 23 ods. 4 zákona o ochrane osobných údajov.

Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa spracúvanie jej osobných údajov obmedzilo, ak: (a) dotknutá osoba namieta správnosť jej osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho overiť si správnosť osobných údajov, (b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia dozorného orgánu alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (c) podnik už nepotrebuje osobné údaje na dosiahnutie účelu spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, (d) alebo namieta spracúvanie osobných údajov za účelom plnenia úloh vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi a na oprávnené záujmy, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane podniku prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

O zrušení obmedzenia spracúvania osobných údajov bude dotknutá osoba vopred informovaná. Ak má dotknutá osoba záujem byť informovaná o oznámení plnenia tejto povinnosti voči príjemcom jej osobných údajov, je potrebné o to požiadať.

 • Právo na prenosnosť osobných údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla podniku, v  štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Podnik v tejto súvislosti posúdi možnosť prenositeľnosti v každom prípade individuálne s ohľadom na predmet žiadosti dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme v súlade s osobitnými predpismi alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Uplatnenie práva na prenosnosť osobných údajov zo strany dotknutej osoby nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných osôb.

 • Právo namietať spracúvanie osobných údajov

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov, ak sa spracúvanie uskutočňuje za účelom splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo sa vykonáva za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. Marketing, ani profilovanie sa v podmienkach podniku nevykonáva; uplatnenie práva voči spracúvaniu na tento účel sa neuplatňuje.

Dotknutá osoba nemá právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodov verejného záujmu, ak sa osobné údaje spracúvajú na vedecké účely, na účely historického výskumu alebo na štatistické účely.

 • Právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania

Dotknutá osoba má vo všeobecnosti právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú.

Podnik nevykonáva spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní a nevykonáva ani profilovanie. Preto právo na neuplatňovanie rozhodovania, ktoré je založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, vrátane profilovania sa neuplatňuje.

5. Vybavovanie žiadostí o výkon práv dotknutých osôb 

 • Spôsob uplatnenia žiadosti o výkon práv 

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, podnik je oprávnený vykonať opatrenia na overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných údajov a informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom podľa povahy veci.

 • Poplatky za vybavenie žiadosti

Žiadosť o výkon práv dotknutej osoby sa vybavuje bezodplatne.

Ak si dotknutá osoba uplatní opakované žiadosti o prístup k osobným údajom, za poskytnutie ďalších kópií osobných údajov je podnik oprávnený si od dotknutej osoby účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.

Ak je žiadosť dotknutej osoby zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná najmä pre jej opakujúcu sa povahu, podnik je oprávnený od dotknutej osoby požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

6. Dozorný orgán

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že boli pri spracúvaní osobných údajov porušené jej práva chránené GDPR a/alebo zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať na dozorný orgán sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Dozorný orgán:             Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

                                           Hraničná 12, 820 07 Bratislava

                                           email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: 02 / 3231 3234

 

7. Kontakt so zodpovednou osobou podniku

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu: zodpovedna.osoba@svp.sk

 

 

 

adobe-pdf-icon  Ochrana osobných údajov (OOU SVP v. 1.4 *PDF)