Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd v rokoch 2016 – 2020

Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia (www.op-kzp.sk).

Názov projektu: Monitorovanie fyzikálno-chemických a biologických prvkov kvality vôd

v rokoch 2016 – 2020
Kód projektu v ITMS2014+: 310011C797
Druh projektu: dopytovo – orientovaný projekt
Miesto realizácie projektu: celé územie Slovenskej republiky

Riešiteľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Výzva – kód Výzvy: OPKZP-PO1-SC123-2015-8
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: 01. 2016
Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu: 11. 2021
Celková výška oprávnených výdavkov: 4 259 333,45 EUR
Prioritná os: 1 Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ: 1.2.3 Vytvorenie východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu dobrého stavu podzemných a povrchových vôd
Kontaktná osoba pre projekt: RNDr. Zuzana Balážfyová, PhD.
Tel: 045 6945 165
E-mail: zuzana.balazfyova@svp.sk

Hlavný cieľ projektu:

Sledovanie a hodnotenie kvality a stavu povrchových vôd.

Popis projektu:

Východisková situácia

Projekt vychádza z Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016 – 2021, ktorý na základe výsledkov hodnotenia kvality vôd za predchádzajúce obdobie, ako aj požiadaviek vychádzajúcich z potrieb vodného plánovania na území Slovenskej republiky na nasledujúce obdobie, upresňuje požiadavky na monitorovanie vôd na celom území Slovenskej republiky v rokoch 2016- 2020.

Projekt pre monitorovanie a hodnotenie stavu a kvality povrchových vôd je vypracovaný na základe strategických a koncepčných dokumentov v rámci monitorovania vôd, ako je Smernica Európskeho parlamentu a rady 2000/60/ES ustanovujúca rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva, zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách vrátane príslušných súvisiacich nariadení a vyhlášok (Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona; Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd, Nariadenie vlády SR  č. 201/2011 Z. z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd),  medzinárodné dohody pre monitorovanie hraničných vodných tokov, zabezpečujú súlad predkladaného projektu s koncepciami a stratégiami Európskej únie aj Slovenskej republiky.

Projekt zahŕňa monitorovanie fyzikálno-chemických a vybraných biologických prvkov kvality pre hodnotenie kvality vôd a sledovanie chemického stavu pre hodnotenie celkového ekologického stavu resp. potenciálu vodných útvarov Slovenskej republiky v rokoch 2016-2020. Výsledky projektu sa stávajú podkladom pre ďalšie aktivity v rámci hodnotenia kvality povrchových vôd, hodnotenia stavu vôd vo vodných útvaroch, hodnotenia účinnosti opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd, vodného plánovania, zároveň sú východiskom pre činnosť orgánov štátnej vodnej správy ako aj činnosť správcu vodných tokov na celom území Slovenskej republiky.

 Spôsob realizácie aktivít projektu

Monitorovanie pozostáva zo systematického vykonávania terénnych meraní, odberov vzoriek, ich prepravy do vodohospodárskych laboratórií, evidencie vzoriek, ich prípravy na vykonanie jednotlivých analýz, analytických prác, nahrávania výsledkov, kontroly údajov a ich spracovania pravidelným, každomesačne sa opakujúcim postupom podľa frekvencií monitorovania jednotlivých požadovaných ukazovateľov.

Realizáciou projektu sa získavajú informácie potrebné pre hodnotenie kvality povrchových vôd a stavu útvarov povrchových vôd, pre hodnotenie kvality hraničných vodných útvarov na základe plnenia medzištátnych bilaterálnych dohôd, pre získavanie podkladov na prípravu budúcich programov monitorovania, doplnenie a potvrdenie platnosti postupov hodnotenia dosahov ľudskej činnosti na povrchové vody, ako aj hodnotenie dlhodobých zmien prírodných podmienok či hodnotenie zmien spôsobených ľudskou činnosťou. Získané informácie slúžia ako podklad na posudzovanie ovplyvňovania povrchových vôd pri nakladaní s vodami, pre vypracovanie vodohospodárskej bilancie a zabezpečenie výkonu činností správy vodných tokov a vodohospodárskeho manažmentu povodí.

Projekt je realizovaný pracovníkmi Odborov ekológie a vodohospodárskych laboratórií Odštepných závodov SVP, š. p., ktorý má vybudovaných 5 vodohospodárskych laboratórií. Všetky laboratóriá disponujú technikou na terénne merania, odber a prepravu vzoriek, analýzu prvkov kvality, ako aj vyškolenými odbornými terénnymi a laboratórnymi pracovníkmi. Všetky laboratóriá SVP, š. p. sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou v zmysle normy STN EN ISO/IEC 17025:2005 pod registračnými číslami S 229, S 230, S 231, S232 a S 233. V rámci získaného osvedčenia sú laboratóriá oprávnené vykonávať vzorkovanie povrchových vôd, odpadových vôd a biologických materiálov; fyzikálne, fyzikálno-chemické a chemické analýzy, mikrobiologické a hydrologické analýzy.

Súčasťou projektu je aj nákup laboratórnych prístrojov, techniky a zariadení potrebných na zabezpečenie úloh súvisiacich s monitorovaním v náležitej kvalite.

 

Situácia po realizácii projektu a udržateľnosť projektu

Údaje z monitorovania kvality povrchových vôd sa po vyhodnotení, overení a spracovaní do exportných súborov v požadovaných formátoch odovzdajú príslušnej organizácii, ktorá spravuje centrálnu databázu súhrnnej evidencie o vodách, na použitie v rámci všetkých národných aktivít vyplývajúcich z legislatívy Slovenskej republiky a Európskej únie.

Exportované výsledky monitorovania sa priamo použijú na vypĺňanie dotazníkov o kvalite povrchových vôd pre každoročnú výmenu údajov v rámci reportovacích povinností SR voči EÚ, na plnenie všetkých požiadaviek Rámcovej smernice o vode, ktoré sú transponované do zákona č 364/2004 Z. z. o vodách  a s ním súvisiacich predpisov, ako je Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd a Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona. Na základe získaných výsledkov z monitorovania vôd sa na území SR podľa schválenej metodiky vykoná hodnotenie stavu vôd. Výsledky hodnotenia sa následne použijú pri spracovaní plánov manažmentu povodí a návrhu programu opatrení na dosiahnutie dobrého stavu vôd v II. Plánovacom období, ale aj pri kontrole opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov stanovených v I. plánovacom období a spracovanie príslušných reportovacích správ.