Povinne zverejňované informácie

Cenové rozhodnutie URSO na obdobie od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie sú pravidlá a postupy zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorými sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov.

Zákazka na účely tohto zákona je odplatná zmluva uzavretá medzi jedným alebo viacerými verejnými obstarávateľmi alebo obstarávateľmi na jednej strane a jedným alebo viacerými úspešnými uchádzačmi na strane druhej, ktorej predmetom je dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.

Zmluvy zverejnené v CRZ
Zmluvy zverejnené v CRZT
Objednávky
Faktúry do 31.12.2022
Faktúry od 1.1.2023
Evidencia Zmlúv a Objednávok do 31.12.2022
Evidencia Zmlúv a Objednávok od 1.1.2023

INSPIRE a NIPI

EÚ venuje osobitnú pozornosť zabezpečeniu toho, aby tvorba politiky Spoločenstva v oblasti životného prostredia prebiehala integrovaným spôsobom a brala pritom do úvahy regionálne a miestne rozdiely. Priestorová interpretácia javov a činností súvisiacich so životným prostredím súvisí s kvalitou, organizáciou, prístupnosťou a zdieľaním priestorových informácií potrebných na dosiahnutie cieľov. Pre štandardizáciu priestorových informácií a ich zdieľanie v Spoločenstve bola prijatá Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve. Smernica prináša nástroje, ktoré majú za úlohu zjednodušiť občanom, podnikateľským subjektom a orgánom štátnej správy a samosprávy prístup k súborom a službám priestorových údajov (údajom, ktoré majú priamy alebo nepriamy vzťah k určitej lokalite alebo geografickej oblasti) a ich využitie.

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) je iniciatívou Európskej komisie a jej cieľom je vytvoriť európsky legislatívny rámec potrebný na vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií. V zmysle INSPIRE Roadmap boli členské štáty EÚ povinné transponovať Smernicu INSPIRE do národnej legislatívy. Slovensko túto povinnosť splnilo prijatím samostatného zákona o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (Zákon o NIPI), ktorý nadobudol účinnosť 1. 2. 2010.

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., je povinnou osobou v zmysle Zákona č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (Zákon o NIPI) na zúčastňovaní sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a je povinná zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky.

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY A PRAVIDLÁ:

Smernica INSPIRE stanovuje všeobecné princípy a pravidlá pre vybudovanie európskej infraštruktúry priestorových informácií, ktorá má zabezpečiť predovšetkým podporu environmentálnych politík a politík, ktoré majú dopad na životné prostredie. Hlavným cieľom INSPIRE je zabezpečiť sprístupnenie veľkého množstva kvalitných a štandardizovaných priestorových informácií na úrovni Spoločenstva a na všetkých úrovniach členských štátov.

  • údaje sú zbierané iba raz a na takej úrovni kde sa to deje najefektívnejšie,
  • možnosť bezproblémovo kombinovať priestorové údaje z rôznych zdrojov a zdieľať ich medzi mnohými užívateľmi a aplikáciami,
  • priestorové údaje vytvárané na jednej úrovni štátnej správy a používané ďalšími úrovňami,
  • priestorové údaje budú dostupné za podmienok, ktoré nebudú obmedzovať ich rozsiahle používanie,
  • jednoduchšie vyhľadávanie dostupných priestorových údajov, vyhodnotenie vhodnosti ich použitia na daný účel a sprístupnenie informácie za akých podmienok je možné tieto údaje použiť.

POVINOSTI:

Transpozícia povinností vychádzajúcich z tejto smernice je zabezpečená prijatím samostatného zákona do slovenského právneho poriadku, konkrétne zákonom č. 3/2010 Z. z. o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie (zákon o NIPI), ktorý nadobudol účinnosť 1. 2. 2010. Technické rámce implementácie sú určované vykonávacími predpismi – implementačnými pravidlami, ktoré sú priamo aplikovateľné.

V Slovenskej republike bola úloha gestora za Smernicu INSPIRE zadaná uznesením vlády SR č.745 z 3. 10. 2007 Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR). Výkonnou odbornou organizáciou, ktorá vykonáva pre MŽP SR funkciu Národného kontaktného bodu (NCP), je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP).

ÚDAJE: