SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, vyhlasuje „OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ na výber záujemcu o kúpu depónie jemnozrnného materiálu – lokalita Kolárov“.

Podmienky súťaže

Návrh zmluvy

Technická správa

Ortofotomapa prístupu k depónii

                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                                

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa vodnej nádrže Petrova Ves

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                                

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa vodnej nádrže Studená voda I. a Studená voda II.

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                                

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa poľovného revíru „Hrádok“

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže