OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ na výber užívateľa malých vodných nádrží Zemplínska Teplica a Veľké Ozorovce za účelom hospodárskeho chovu rýb“.

Termín predloženia súťažných návrhov je v lehote do 03.04.2023

Súťažné podklady:

Podmiennky súťaže

Manipulačný poriadok vodnej nádrže Zemplínska Teplica

Manipulačný poriadok vodnej nádrže Veľké Ozorovce

Nájomná zmluva

 

                                                                                                                                                                                                                                

 

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa vodnej nádrže Petrova Ves

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                                

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa vodnej nádrže Studená voda I. a Studená voda II.

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

                                                                                                                                                                                                                                

Oznámenie o výsledku Obchodnej verejnej súťaže na výber užívateľa poľovného revíru „Hrádok“

Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže