11034 Views

Rozsah sledovaných ukazovateľov a podmienky prípadného upustenia od sledovania v niektorom ukazovateli sú uvedené a popísané v Prílohe č. 2 Nariadenia vlády SR č. 755/2004 Z. z., v znení neskorších predpisov a v § 10 ods.1 citovaného nariadenia vlády.
Jedná sa o sledovanie týchto ukazovateľov: CHSKCr, NL, P celkový, N celkový, N-NH4 , RAS, AOX, Hg, Cd.
Upustenie od sledovania sa oznámi správcovi vodohospodársky významných vodných tokov, ktorý overuje kvalitu vypúšťaných odpadových vôd.