11028 Views

Ťažba riečneho materiálu vykonávaná inou právnickou alebo fyzickou osobou než je správca toku, môže byť realizovaná len na základe stanoviska správcu toku a povolenia orgánu štátnej vodnej správy (príslušný okresný úrad) podľa § 23, ods. 1 písm. b) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov (vodný zákon). Ťažba riečneho materiálu môže byť realizovaná len na miestach, ktoré určí správca toku.