11553 Views

Vaša žiadosť bola zaevidovaná v centrálnom elektronickom evidenčnom systéme SVP, š. p. a bola pridelená určenému zamestnancovi na vybavenie. Všetky žiadosti sú vybavované priebežne spravidla v poradí, v akom boli doručené.