10373 Views

V záujme ochrany vodných stavieb je v zmysle § 55 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách prejazd motorovými vozidlami po ochranných hrádzach zakázaný s výnimkou miest na to určených. V prípade zabezpečovania nevyhnutných činnosti pri vodných tokoch (prieskumy, výkon rybárskej, poľovnej stráže a pod.) sú dotknuté subjekty povinné požiadať správcu toku (v prípade SVP, š. p. je to miestne príslušný odštepný závod) o súhlas na prejazd hrádze motorovými vozidlami.