4765 Views

V prípade nánosu alebo inej prekážky vo vodnom toku je možné sa obrátiť na správcu vodného toku. V prípade, že správcom toku je SVP, š. p., je možné žiadosť zaslať na príslušný odštepný závod alebo správu povodia (závod), ktorý predmetnú žiadosť posúdi na základe miestnej obhliadky. V prípade opodstatnenosti doručenej žiadosti správca toku zaradí práce súvisiace s výkonom odstránenia nánosu do plánu opráv a údržieb na príslušný rok, a to na základe poradia naliehavosti daného výkonu a vlastných strojných a personálnych kapacitných možností.