10336 Views

Sú príjmom Environmentálneho fondu. (§79, ods. 7, zák. č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon)).