10323 Views

V zmysle ustanovení §47 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách sú povinní odstraňovať nánosy a prekážky vo vodnom toku vlastníci týchto stavieb, a to na vlastné náklady. Vlastník, správca a užívateľ stavby, objektu alebo zariadenia, ktoré je umiestnené na vodnom toku, križuje vodný tok, alebo je v inundačnom území je taktiež v zmysle § 37 Zákona č.7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami povinný vykonať opatrenia na zamedzenie alebo zmiernenie nebezpečenstva povodne, alebo škodlivých následkov povodne.